Mol­la Sə­fər Axund İb­ra­him oğ­lu 1871-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində anadan olub.

O, Ərkivan qəsəbəsində mol­la­xa­na­da oxuyub. Daha sonra orta təhsilini Ər­də­bil şə­hə­ri­ndə, ali təhsilini isə Nəc­əf şə­hə­rin­də alıb.

Mol­la Sə­fər Axund İb­ra­him oğ­lu 24 il­dən ar­tıq təhsilə sərf etmişdir. Sonra o, Ma­sal­lıya qayıdır və Ər­ki­va­nın Göllü mə­həl­lə­sin­in mol­la­sı olmuşdur. Həmin zaman din xadimi on­larca tə­lə­bəyə ib­ti­dai di­ni təh­sil ver­miş­dir.

Mol­la Sə­fər Axund bolşeviklərin hakimiyyətə gələn dövrdə müxtə­lif böh­tan və tə­qib­lə­rə mə­ruz qal­mış­dır. Ona gö­rə də o, 1920-ci il­də İra­na köçməyə məc­bu­r olmuşdur.

Mol­la Sə­fər Axund 1959-cu il­də İran­da və­fat edib və Ər­ki­va­nın Abas­lı qə­bi­ri­s­tan­lığ­ın­da dəfn olunub.

Mənbələr:

  1. Abdurrəhman Səmədov. Ərkivan salnaməsi. Bakı-2009.
  2. https://masallida.az/216-6-erkiven-qesebesihtml.html

https://arkivan.az/82-erkivanin-din-xadimleri.html