Mol­la Mə­həm­məd Axund Mol­la Hə­sən oğ­lu 1872-ci ildə Masallı rayonunun Ər­ki­van qəsəbəsində anadan olub.

O, ib­ti­dai di­ni təh­si­li­ni ata­sı Mol­la Hə­sən­dən və kən­din mol­la mək­tə­bin­də al­mışdır. Daha so­nra Mol­la Mə­həm­məd Ər­də­bildəki mə­d­rə­sə­də 5 il oxu­muş­dur. Ora­da o, ərəb və fars dil­lə­ri­ni öy­rən­dik­dən so­nra Nəc­əfdə ali ru­ha­ni mək­tə­bi­nə da­xil ol­muş­dur.

Mol­la Mə­həm­məd mə­d­rə­sə və ali ru­ha­ni təh­si­li al­mağa ömrünün 25 ili­ni sərf et­miş­dir. O, 1915-ci il­də Nəc­əf şə­hə­rin­dən Ər­ki­van qəsəbəsinə qay­ıt­mış­dır. Daha sonra Mə­həm­məd Axund Ra­ma­zan­lı mə­həl­lə­sin­də­ki mə­scid­də baş mol­la ki­mi fə­a­liyy­ət gö­s­tər­miş­dir.

Mol­la Mə­həm­məd Axund Göllü mə­həl­lə­sin­də öz evi­nin ya­xın­lığ­ın­da mə­scid bi­na­sı­nı ca­ma­a­tı­nın kö­məyi ilə inşa etdirmişdir.

1930-cu il­də axund məc­lis­lər­də tən­qidlərə məruz qalmışdır.

1937-ci il­də Mol­la Mə­həm­məd Axund “xalq düşmə­ni” damğası ilə həbs olunur və güllə­lə­nir, onun evi isə evi müsa­di­rə edilir.

Mənbələr:

  1. Abdurrəhman Səmədov. Ərkivan salnaməsi. Bakı-2009.

https://masallida.az/216-6-erkiven-qesebesihtml.html