Sabah və ya Səhər duası İmam Əli (ə.s) tərəfindən nəql olunub

Oxunuş qaydası:

Bismillahir rəhmanir rəhim. Əllahummə ya mən dələə lisanəs səbahi binutqi təbəl-lucih, və sərrəhə qitəəl ləylil muzlimi biğəyahibi tələclucihi və ətqənə sun`əl fələkid dəvva-ri fi maqadiri təbərrucih, və şə`şəə ziyaəş şəmsi binuri təəc-cucih, ya mən dəllə əla zatihi bizatih, və tənəzzəhə ən muca-nəsəti məxluqatih, və cəllə ən mulaəməti kəyfiyyatih, ya mən qərubə min xətəratiz zunun, və bəudə ən ləhəzatil uyun, və əlimə bima kanə qəblə ən yə-kun, ya mən ərqədəni fi mihadi əmnihi və əmanih, və əyqəzəni ila ma mənəhəni bihi min minənihi və ihsanih, və kəffə əkuffəs sui ənni biyədihi və sultanih, səllillahummə ələd dəlili iləykə fil ləylil ləyl, vəl masiki min əsbabikə bihəbliş şərəfil ətvəl, vən nasiil həsəbi fi zirvətil kahilil ə`bəl, vəs sabitil qədəmi əla zəhalifiha fiz zəmə-nil əvvəl, və əla alihil əxyaril mustəfəynəl əbrar, vəftəhilla-hummə ləna məsariəs səbahi biməfatihir rəhməti vəl fəlah, və əlbisnillahummə min əfzəli xiləil hidayəti vəs səlah, vəğ-risillahummə biəzəmətikə fi şirbi cənani yənabiəl xuşu, və əcrillahummə lihəybətikə min amaqi zəfəratid dumu, və əddi-billahummə nəzəqəl xurqi minni biəzimmətil qunu, ilahi in ləm təbtədi`nir rəhmətu minkə bihusnit təvfiq, fəmənis saliku bi iləykə fi vazihit təriq, və in əsləmətni ənatukə liqaidil əməli vəl muna, fəmənil muqilu əsərati min kəbəvatil həva, və in xəzələni nəsrukə ində muharəbətin nəfsi vəş şəytan, fəqəd vəkələni xizlanukə ila həysun nəsəbi vəl hirman, ilahi ətərani ma ətəytukə illa min həysul amal, əm əliqtu biətrafi hibalikə illa hinə baədətni zunubi ən daril visal, fəbi`səl mətiyyətullətimtətət nəfsi min həvaha, fəvaha ləha lima səv-vələt ləha zununuha və mu-naha, və təbbən ləha licurətiha əla səyyidiha və məvlaha, ilahi qərə`tu babə rəhmətikə biyədi rəcai, və hərəbtu iləykə laciən min fərti əhvai, və əlləqtu biətrafi hibalikə ənamilə vəlai, fəsfəhillahummə əmma kuntu əcrəmtuhu min zələli və xətai, və əqilni min sər`əti ridai, fəinnəkə səyyidi və məvlayə və mu`təmədi və rəcai, və əntə ğayətu mətlubi, və munayə fi munqələbi və məsvay, ilahi kəyfə tətrudu miskinən iltəcəə iləykə minəz zunubi hariba, əm kəyfə tuxəyyibu mustərşidən qəsədə ila cənabikə saiya, əm kəyfə təruddu zəm`anə vərədə ila hiyazikə şariba, kəlla və hiyazukə mutrəətun fi zənkil muhul, və babukə məftuhun lit tələbi vəl vuğul, və əntə ğayətul məs`uli və nihayətul mə`mul, ilahi hazihi əzimmətu nəfsi əqəltuha biiqali məşiyyətik, və hazihi ə`bau zunubi dərə`tuha biəfvikə və rəhmətik, və hazihi əhvaiyəl muzilləh, vəkəltuha ila cənabi lutfikə və rə`fətik, fəc`əlillahummə səbahi haza nazilən ələyyə biziyail huda, və bis səlaməti fid dini vəd dunya, və məsai cunnətən min kəydil ida, və viqayətən min mur-diyatil həva, innəkə qadirun əla ma təşa, tutil mulkə mən təşau və tənziul mulkə mimmən təşa, və tuizzu mən təşau və tuzillu mən təşa, biyədikəl xəyru innəkə əla kulli şəy`in qədir, tulicul ləylə fin nəhari və tulicun nəharə fil ləyl, və tuxri-cul həyyə minəl məyyiti və tuxricul məyyitə minəl həyy, və tərzuqu mən təşau biğəyri hisab, la ilahə illa ənt, subhanə-kəllahummə və bihəmdikə mən za yə`rifu qədrəkə fəla yəxafuk, və mən za yə`ləmu ma əntə fəla yəhabuk, əlləftə biqudrətikəl firəq, və fələqtə bilutfikəl fələqə və ənərtə bəkərəmikə dəyaciyəl ğəsəq, və ənhərtəl miyatə minəs summis səyaxidi əzbən və ucaca, və ənzəltə minəl mu`sirati maən səccaca, və cəəltəş şəmsə vəl qəmərə lil bəriyyəti siracən vəhhaca, min ğəyri ən tumarisə fiməbtədə`tə bihi luğubən və la ilaca, fə ya mən təvəhhədə bil izzəti vəl bəqa, və qəhərə ibadəhu bil məvti vəl fəna, səlli əla Muhəmmədin və alihil ətqiya, vəsmə` nidai vəstəcib duai, və həqqiq bifəzlikə əməli və rəcai, ya xəyrə mən duiyə likəşfiz zurri vəl mə`mul, likulli usrin və yusr, bikə ənzəltu hacəti, fəla təruddəni min səniyyi məvahibikə xaiba, ya kərimu ya kərimu ya kərim, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin, və səlləllahu əla xəyri xəlqihi Muhəmmədin və alihi əcməin.
İlahi qəlbi məhcubun və nəf-si mə`yub, və əqli məğlubun və həvayi ğalib, və taəti qəlilun və mə`siyəti kəsir, və lisani muqirrun biz zunub, fəkəyfə hiləti ya səttarəl uyub, və ya əllaməl ğuyub, və ya kaşifəl kurub, iğfir zunubi kulləha bihurməti Muhəmmədin və ali Muhəmməd, ya ğəffaru ya ğəffaru ya ğəffar, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Tərcüməsi:

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. İlahi, ey aydın səhəri fəsahətli nitqlə dilə gətirən, qaranlıq gecəni vahiməli zülməti ilə aləmə yayan, hərəkətdə olan gəmini (səmanı) bu sonsuz dəryada müəyyən hədd və nəzmlə hərəkətə gətirən və günəşin işıqlı nuruna parlaqlıq bəxş edən! Ey varlığı özünə dəlil, müqəddəs zatı cinsiyyət və yaratdıqlarına bənzəməkdən uzaq və həqiqəti xilqət aləminin mahiyyət və keyfiyyətindən üstün olan! Ey varlığı batini göz və əqllərdə bilinən, zahiri gözlərdən uzaq və hər şeyi var olmamışdan qabaq bilən! Ey məni əmniyyət və asayiş beşiyində Öz lütf və kərəmi ilə yuxuladan, sonra isə bağışladığı tükənməz nemətləri ilə oyadan və qüdrəti ilə bədxahların mənfur əlini məndən kənarlaşdıran (qısaldan)! İlahi, nadanlığın zülmət və zəlalətindən məxluqatı tövhid və Sənin mərifətinə tərəf hidayət edən, vasitələr arasından ən şərəflisi və möhkəmini (Quranı) seçərək vasitə edən, aləmdə nəsil-nəcabəti pak və ən üstün məqamlı, peyğəmbərlikdən qabaq cahiliyyət zamanının çirkinliklərindən uzaq, Sənə ibadətdə sabitqədəm və Əhli-beyti məxluqat arasında ən seçilmiş, pakizə və ən yaxşı olan Peyğəmbərinə salavat göndər! İlahi, sabahın qapılarını üzümüzə rəhmət və nicat açarları ilə aç, əynimə ən xeyirli və ən gözəl geyim olan hidayət libasını geyindir! İlahi, böyüklüyünün xatirinə təvazökarlıq bulağını qəlbimdə qaynat və Öz heybətinlə gözlərimdən yandırıcı göz yaşlarını axıt və məni ədəbsizlik və nadanlıqdan qoruyaraq ədəbləndir. İlahi, əgər rəhmət və müvəffəqiyyətin əvvəlcədən halıma şamil olmasaydı, bu aydın yolda Sənə tərəf hidayətçim kim olardı? Əgər verdiyin möhlət məni batil arzulara təslim etsəydi, nəfsi istəklərə sövq edən səhvlərimi kim düzəldərdi? Əgər nəfs və şeytanla mübarizədə mənə köməyin yetişməzsə, çətinlik və məhrumiyyətə düçar olmarammı? İlahi, günahlarım məni vüsal evindən uzaq saldıqdan sonra mərhəmətinə ümid etdiyim və möhkəm ipinə əl atdığım halda, Sənin qapına üz tutmuşam! Nəfsin aldanaraq savar olduğu (mindiyi) miniklər necə də pisdir! Vay olsun qarşısında çirkin arzuları gözəl göstərilərək cilvələnən nəfsə və ölüm olsun öz ağasına qarşı üsyan etməkdə cürət edən əmmarə (günahlara sürükləyən) nəfsə! İlahi, ümidlə rəhmət qapını döyərək nəfsi istəklərin çoxluğundan Sənə pənah gətirmiş və möhkəm ipinin kənarından dostcasına asılmışam! İlahi, keçmişdə etdiklərim səhv və günahlarıma göz yum və günah vadisində həlak olmaqdan mənə nicat ver! Həqiqətən, Sən mənim sahibim, dayaq və ümidim, dünya və axirətdə arzu və istəyimsən. İlahi, öz günahlarından qaçıb Sənə sığınanı qovar və ya Səni niyyət edib yol axtaranı naümid edərsənmi? Yaxud, su hovuzlarının kənarına daxil olmuş təşnəni susuz qaytararsanmı? Şübhəsiz ki, belə deyildir. Sənin rəhmət hovuzların şiddətli quraqlıqlarda coşqun, qapın isə daxil olmaq istəyənlərə açıqdır. Tələb edilən ən ali kamal və arzuların sonu Sənsən. İlahi, bu, Sənin razılığına həvalə edilən nəfsimin cilovu, əfv və rəhmətinin sayəsində çiyinlərimdən atmaq istədiyim günahlarımın ağır yükü və aqibətini mehribanlığının öhdəsinə qoyduğum azdırıcı istəklərimdir! İlahi, bu sübhü mənə hidayət nuru ilə işıqlı, din və dünya sağlamlığı və gecəmi düşmən hiylələri müqabilində qalxan və həlakedici istəklər qarşısında qoruyucu et! Sən istədiyinə qadirsən. İstədiyinə mülk verər və istədiyindən onu alarsan. Kimi istəsən izzətli və xar edə bilərsən. Xeyir Sənin ixtiyarındadır. Sən hər bir şeyə qadirsən. Gecəni gündüz, gündüzü gecə ilə əvəz edir, dirini ölüdən, ölünü diridən çıxarır və istədiyinə saysız-hesabsız (minnətsiz) ruzi verirsən. Səndən başqa məbud yoxdur. İlahi, yalnız Səni eyib və qüsursuz bilir və Sənə sitayiş edirəm. Qüdrətini bildikdən sonra məqamından və kimliyini bildikdən sonra heybətindən qorxmayan varmı? Müxtəlif firqələri öz kamil qüdrətinlə birləşdirdin, lütfünlə dan yerini sökdün və alicənablığınla gecənin qaranlığını işıqlandırdın, şirin və şor suları bərk qayaların arasından axıtdın, ağır buludlardan çoxlu yağış endirdin, günəş və ayı insanlar üçün parlaq məşəl etdin, məxluqatı yaratdığın zaman yorğunluq və çarəsizliyə düçar olaraq əlac axtarmadın. Ey izzət və əbədilikdə tək və bəndələrinə ölüm və fənaya uğratmaqla qalib olan, Məhəmməd (s) və onun təqvalı Əhli-beytinə salam yetir, səsimi eşidərək duamı qəbul et və öz mərhəmətinlə arzu və ümidlərimi həyata keçir! Ey çətinlikləri aradan qaldırmaqda çağırılanların ən yaxşısı! Ey çətinlik və asanlıqlar zamanı arzu olunan! Hacətimi sənə həvalə edirəm, odur ki, ən böyük nemət və mükafatlarından məni məhrum etmə! Ey kərim, ey kərim, ey kərim! Sənə and verirəm rəhmətini, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi! İlahi, yaratdıqlarının ən yaxşısı olan Məhəmməd (s) və onun bütün Əhli-beytinə salam yetir!

Sonra səcdəyə gedib de:

İlahi, qəlbim zülmət pərdələri ilə örtülmüş, özüm nöqsanlı, əqlim nəfsi istəklərimə məğlub, ehtirasım mənə qalib, itaətim az, günahlarım isə çoxdur. Dilim günahlarıma iqrar edir. Ey eyibləri örtən, ey qeybləri bilən və ey qəmləri aradan aparan! Məhəmməd (s) və Ali-Məhəmməd (ə) xatirinə günahlarımı bağışla. Ey bağışlayan, ey bağışlayan, ey bağışlayan! Ey mehribanların ən mehribanı, mehribanlığına xatir məni bağışla!
Əllamə Məcslisi bu duanı “Biharul-ənvar”ın “Dua” və “Səlat” bölmələrində qeyd edərək buyurur: “Bu dua, məşhur dualardandır. Onun oxunma vaxtı sübh namazından sonradır”. Seyid ibn Baqi isə onun oxunma vaxtını sübh namazının nafiləsindən sonra olduğunu bildirmişdir. Lakin hər birinə əməl olunsa, yaxşıdır.

Ərəb dilində yazılışı:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطْقِ تَبَلُّجِهِ وَ سَرَّحَ قِطَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَيَاهِبِ تَلَجْلُجِهِ وَ أَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ وَ شَعْشَعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَأَجُّجِهِ يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَ تَنَزَّهَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَ جَلَّ عَنْ مُلاءَمَةِ كَيْفِيَّاتِهِ يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ وَ بَعُدَ عَنْ لَحَظَاتِ الْعُيُونِ وَ عَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ يَا مَنْ أَرْقَدَنِي فِي مِهَادِ أَمْنِهِ وَ أَمَانِهِ وَ أَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَ إِحْسَانِهِ وَ كَفَّ أَكُفَّ السُّوءِ عَنِّي بِيَدِهِ وَ سُلْطَانِهِ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلِ الْأَلْيَلِ وَ الْمَاسِكِ مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الْأَطْوَلِ وَ النَّاصِعِ الْحَسَبِ فِي ذِرْوَةِ الْكَاهِلِ الْأَعْبَلِ وَ الثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِيفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ عَلَى آلِهِ الْأَخْيَارِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَبْرَارِ وَ افْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيعَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ وَ الْفَلاحِ وَ أَلْبِسْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَفْضَلِ خِلَعِ الْهِدَايَةِ وَ الصَّلاحِ وَ اغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي شِرْبِ جَنَانِي يَنَابِيعَ الْخُشُوعِ وَ أَجْرِ اللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنْ آمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ وَ أَدِّبِ اللَّهُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّي بِأَزمَّةِ الْقُنُوعِ إِلَهِي إِنْ لَمْ تَبْتَدِئْنِي الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ فَمَنِ السَّالِكُ بِي إِلَيْكَ فِي وَاضِحِ الطَّرِيقِ وَ إِنْ أَسْلَمَتْنِي أَنَاتُكَ لِقَائِدِ الْأَمَلِ وَ الْمُنَى فَمَنِ الْمُقِيلُ عَثَرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الْهَوَى وَ إِنْ خَذَلَنِي نَصْرُكَ عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ وَ الشَّيْطَانِ فَقَدْ وَكَلَنِي خِذْلانُكَ إِلَى حَيْثُ النَّصَبُ وَ الْحِرْمَانُ إِلَهِي أَ تَرَانِي مَا أَتَيْتُكَ إِلا مِنْ حيثُ الْآمَالُ أَمْ عَلِقْتُ بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ إِلا حِينَ بَاعَدَتْنِي ذُنُوبِي عَنْ دَارِ [صِرْبَةِ] الْوِصَالِ فَبِئْسَ الْمَطِيَّةُ الَّتِي امْتَطَتْ نَفْسِي مِنْ هَوَاهَا فَوَاها لَهَا لِمَا سَوَّلَتْ لَهَا ظُنُونُهَا وَ مُنَاهَا وَ تَبّا لَهَا لِجُرْأَتِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَوْلاهَا إِلَهِي قَرَعْتُ بَابَ رَحْمَتِكَ بِيَدِ رَجَائِي وَ هَرَبْتُ إِلَيْكَ لاجِئا مِنْ فَرْطِ أَهْوَائِي وَ عَلَّقْتُ بِأَطْرَافِ حِبَالِكَ أَنَامِلَ وَلائِي فَاصْفَحِ اللَّهُمَّ عَمَّا كُنْتُ [كَانَ‏] أَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلِي وَ خَطَائِي وَ أَقِلْنِي مِنْ صَرْعَةِ رِدَائِي فَاِنَّكَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ وَ مُعْتَمَدِي وَ رَجَائِي وَ أَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوبِي وَ مُنَايَ فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكِينا الْتَجَأَ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبا أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرْشِدا قَصَدَ إِلَى جَنَابِكَ سَاعِيا [صَاقِبا] أَمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظَمْآنَ وَرَدَ إِلَى حِيَاضِكَ شَارِبا كَلا وَ حِيَاضُكَ مُتْرَعَةٌ فِي ضَنْكِ الْمُحُولِ وَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَ الْوُغُولِ وَ أَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ [السُّؤْلِ‏] وَ نِهَايَةُ الْمَأْمُولِ إِلَهِي هَذِهِ أَزِمَّةُ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيَّتِكَ وَ هَذِهِ أَعْبَاءُ ذُنُوبِي دَرَأْتُهَا بِعَفْوِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ هَذِهِ أَهْوَائِيَ الْمُضِلَّةُ وَكَلْتُهَا إِلَى جَنَابِ لُطْفِكَ وَ رَأْفَتِكَ فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هَذَا نَازِلا عَلَيَّ بِضِيَاءِ الْهُدَى وَ بِالسَّلامَةِ [السَّلامَةِ] فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ مَسَائِي جُنَّةً مِنْ كَيْدِ الْعِدَى [الْأَعْدَاءِ] وَ وِقَايَةً مِنْ مُرْدِيَاتِ الْهَوَى اِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ مَنْ ذَا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَخَافُكَ وَ مَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلا يَهَابُكَ أَلَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ وَ فَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ وَ أَنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَيَاجِيَ الْغَسَقِ وَ أَنْهَرْتَ الْمِيَاهَ مِنَ الصُّمِّ الصَّيَاخِيدِ عَذْبا وَ أُجَاجا وَ أَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجا وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجا وَهَّاجا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُمَارِسَ فِيمَا ابْتَدَأْتَ بِهِ لُغُوبا وَ لا عِلاجا فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَ الْبَقَاءِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَ الْفَنَاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَتْقِيَاءِ وَ اسْمَعْ نِدَائِي وَ اسْتَجِبْ دُعَائِي وَ حَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَلِي وَ رَجَائِي يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ لِكَشْفِ الضُّرِّ وَ الْمَأْمُولِ لِكُلِّ [فِي كُلِ‏] عُسْرٍ وَ يُسْرٍ بِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي فَلا تَرُدَّنِي مِنْ سَنِيِّ [بَابِ‏] مَوَاهِبِكَ خَائِبا يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ

إِلَهِي قَلْبِي مَحْجُوبٌ وَ نَفْسِي مَعْيُوبٌ وَ عَقْلِي مَغْلُوبٌ وَ هَوَائِي غَالِبٌ وَ طَاعَتِي قَلِيلٌ وَ مَعْصِيَتِي كَثِيرٌ وَ لِسَانِي مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ وَ يَا عَلامَ الْغُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اغْفِرْ ذُنُوبِي كُلَّهَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ