İmam Sadiqdən (ə.s) insanın şəfa tapması üçün dua:

“Allahumməş-fini bişəfaikə, və davini bidaikə, və afini min bəlaikə, fəinni əbdukə vəbnu əbdikə”.

Peyğəmbər (s) buyurub: Xəstə olan hər şəxs sübh namazından sonra 40 dəfə (bu sözü) deyərək əlini xəstə olan yerə sürtərsə, o, xəstəlikdən şəfa tapar:

“Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin. Həsbunəllahu və niməl-vəkil. Təbarəkəllahu əhsənul-xaliqin. Və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim”.

“Cəvahirul-Quran” kitabında xəstənin şəfa tapması üçün qırx dəfə oxunması tövsiyə edilib:

“La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”.

Huseyn ibni Nəsim İmam Rzadan (ə.s) şəfa üçün dua nəql edib:

“Əllahumməşfini bişifaikə və davəni bidəvaikə və afəni min bəlaikə fəinni əbdukə vəbnu əbdik”.

“Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ya munəzziləş-şifa və yəzhəbud-da. Səlli əla Muhəmmədin və alih. Və ənzil əla vəchiş-şifa”.

“Ya Huvə. Ya mən ləysə illa huvə. Səlli əla Muhəmmədin və alih.

Xəstənin ağrı zaman əlini o yerə qoyub oxunan dua:

“Və nunəzzilu minəl-Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lil-muminin. Və la yəziduz-zaliminə illa xəsara”.

“Zubdətul-dəəvat” kitabından xəstə yanına getdikdə oxunan dua:

Əsəlullahəl əzim. Rəbbəl ərşil əzim. Ən yəşfik”.