Şeyx Qüdrət Mi­kay­ıl oğ­lu Ərkivani 1870-ci il­də Masallı rayonunun Ər­ki­van qəsəbəsində ana­dan ol­ub. O, cənubun tanınmış din xadimi Molla Məhəmmədin atası olub.

Şeyx Ərkivani ilk təh­si­li­ni mol­la­xa­na­da al­mış, sonra Ər­də­bil şə­hə­ri­nə ge­dib, or­ta ru­ha­ni təh­sil ve­rən mə­d­rə­sə­də oxu­muş­dur. Şeyx Qüdrət, həmçinin İra­qın Nəc­əf şə­hə­ri­nə ge­də­rək, ora­da ali ru­ha­ni təh­si­l almışdır.

Təhsilini ba­şa çat­dı­rdıqdan sonra Şeyx Qüdrət doğ­ma Ər­ki­vana qay­ı­dır. O, burada mə­d­rə­sə açır və yüzlər­lə gəncə ib­ti­dai təh­sil ve­rir. 1924-cü il­də in­di­ki Cə­li­la­bad əhalisinin də­və­ti ilə Şeyx Qüdrət di­ni xid­mət­lər gö­s­tər­mək üçün oraya ge­dir, mər­kə­zi mə­sci­ddə axund olur. O, di­ni mə­ra­sim­lər­də, hüzür məc­lis­lə­rin­də şə­ri­ət qa­nun­la­rın­dan söh­bət­lər edir.

Sovet dövründə, 1930-cu il­lər­də NKVD-yə mə­lu­mat ve­rir­lər ki, Şeyx Qüdrət Axund kol­xoz əley­hi­nə təb­liğ­at apa­rır. Şeyx sovet hökuməti tərəfindən “xalq düşməni” damğası ilə həbs olu­nur, la­kin bir müddət so­nra hə­qi­qət üzə çı­xır və o, azad­ edilir.

Alim ömrünün so­nu­na ki­mi Cə­li­la­bad­da ya­şay­ır, la­kin Ma­sal­lı ilə əla­qə­ni kəsmir, tez-tez Ər­ki­va­na baş çə­kir.

Şeyx Qüdrət Mi­kay­ıl oğ­lu Ərkivani 1960-cı ildə 90 ya­şın­da Cə­li­la­bad­da vəfat edib və şə­hər qə­bi­ri­s­tan­lığ­ın­da­ dəfn olunub.

Mənbələr:

  1. Abdurrəhman Səmədov. Ərkivan salnaməsi. Bakı-2009.
  2. masallida.az