Əllamə Məclisi buyurub: “Bu, mətn və sənəd cəhətdən ən yaxşı ziyarətnamədir. Gərək bütün müqəddəs yerlərdə oxunulsun”.

Oxunuş qaydası:

Əssəlamu ələykə ya əminəl-lahi fi ərzihi və huccətəhu əla ibadih, əssəlamu ələykə ya əmirəl mu`minin, əşhədu ənnəkə cahədtə fillahi həqqə cihadih, və əmiltə bikitabihi vəttəbə`tə sunənə nəbiyyih, səl-ləllahu ələyhi və alih, hətta dəakəllahu ila civarihi fəqəbəzəkə iləyhi bixtiyarih, və əlzəmə ə`daəkəl huccətə məə ma ləkə minəl hucəcil baliğəti əla cəmii xəlqih, Əllahummə fəc`əl nəfsi mutməinnətən biqədərikə raziyətən biqəzaik, muləətən bizikrikə və duaik, muhibbətən lisəfvəti əvliyaikə məhbubətən fi ərzikə və səmaik, sabirətən əla nuzuli bəlaik, şakirətən lifəvazili nə`maikə zakirətən lisəvabiği alaik, muştaqətən ila fərhəti li-qaik, mutəzəvvidətənittəqva liyəvmi cəzaik, mustənnətən bisunəni əvliyaikə mufariqətən liəxlaqi ə`daik, məşğulətən ənid dunya bihəmdikə və sənaik.
Əllahummə innə qulubəl muxbitinə iləykə valihəh, və subulər rağibinə iləykə şariəh, və ə`laməl qasidinə iləykə vazihəh, və əf`idətəl arifinə minkə faziəh, və əsvatəd dainə iləykə saidəh, və əbvabəl icabəti ləhum mufəttəhəh, və də`vətə mən nacakə mustə-cabəh, və təvbətə mən ənabə iləykə məqbuləh, və əbrətə mən bəka min xəvfikə mərhuməh, vəl iğasətə limənistəğasə bikə məvcudəh (məbzuləh), vəl i`anətə limənistəanə bikə məb-zuləh (məvcudəh), və idatikə liibadikə muncəzətun və zələlə mənistəqaləkə muqaləh, və ə`maləl amilinə lədəykə məhfuzətun və ərzaqəkə iləl xəlaiqi min lədunkə naziləh, və əvaidəl məzidi iləyhim vasiləh, və zunubəl mustəğfirinə məğfu-rəh, və həvaicə xəlqikə indəkə məqziyyəh, və cəvaizəs sailinə indəkə muvəffərəh, və əvaidəl məzidi mutəvatirəh, və məvaidəl mustət`iminə muəd-dəh, və mənahiləz zimai (lə-dəykə) mutrəəh, Əllahummə fəstəcib duai, vəqbəl sənai vəcmə` bəyni və bəynə əvliyai, bihəqqi Muhəmmədin və Əliyyin və Fatimətə vəl Həsəni vəl Husəyn, innəkə vəliyyu nə`mai və muntəha munay, və ğayətu rəcai fi munqələbi və məsvay.
Əntə ilahi və səyyidi və məvlay, iğfir liəvliyaina və kuffə ənna ə`daəna, vəşğəlhum ən əzana və əzhir kəlimətəl həqqi vəc`əlhəl ulya, və ədhiz kəlimətəl batili vəc`əlhəs sufla, innəkə əla kulli şəy`in qədir.

Tərcüməsi:

Salam olsun sənə, ey Allahın yer üzündə əmanətdarı və bəndələrinə höccəti! Salam olsun sənə, ey Əmirəlmöminin! Şəhadət verirəm ki, həqiqətən, sən Allah yolunda layiqincə mübarizə apardın, Allahın kitabına əməl və Peyğəmbərinin (Allahın salamı olsun ona) sünnəsinə itaət etdin. Nəhayət, Allah səni Öz yanına dəvət edib, Öz iradəsi ilə ruhunu əbədiyyətə qovuşdurdu. Sənin şəhadətinlə Allah tərəfindən düşmənlərinə höccət tamamlandı. Baxmayaraq ki, Sənin Öz vücudunda bütün məxluqat üçün yetərincə sübutlar var idi. İlahi, nəfsimi Öz təqdirinə arxayın, qəza-qədərinə razı, Öz zikr və duana həris, dostlarının seçdiklərinə məhəbbət bəsləyən, yerdə və göydə sevimli, bəlaların nazil olduqda səbirli, nemətlərinin artımında şükür edən, bol nemətlərini xatırlayan, Sənin görüşünə müştaq, cəza günü üçün təqva toplayan, dostlarının ənənələrinə tabe, düşmənlərinin əxlaqından uzaqlaşan və Öz sitayişinlə dünyadan üz çevirən qərar ver!
Sonra öz üzünün bir tərəfini mübarək qəbrin üstənə qoyub dedi:
İlahi, həqiqətən, Sənin dərgahında diz çökənlərin ürəkləri Sənə valeh və Səni istəyənlərin nişanəsi aydındır. Ariflərin qəlbi Səndən qorxur, dua edənlərin səsi Sənə tərəf ucalıb, qəbul qapıları üzlərinə açıqdır, Səninlə münacat edənin duası və Sənin dərgahına üz tutanın tövbəsi məqbuldur. Sənin xofundan ağlayan gözlərə rəhm olunmuşdur, Səndən kömək istəyənə köməyin vardır, Səni imdada çağıran üçün imdad etməyin əvəzsizdir, bəndələrinə verdiyin vədlərin yerinə yetməsi labüddür. Ayağı büdrəmiş kimsə Səndən üzr istədikdə üzrlü hesab olunur, əməl edənlərin əməli Sənin dərgahında qorunur, varlıqlar üçün ruzilərin Sənin dərgahından nazil olur və bir çox bəhrələr onlar üçün ardıcıldır. Günahlarının bağışlanmasını istəyənlərin günahı bağışlanmış, bəndələrinin hacətləri Sənin yanında rəva olunmuş və Səndən istəyənlərin hədiyyəsi Sənin dərgahında boldur. Bir çox bəhrələr onlara yetişir, Sənin ehsan süfrən təam istəyənlər üçün hazır və susuzlar üçün Sənin yanında su hovuzları doludur. Elə isə, ilahi, mənim duamı və tərifimi qəbul et, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin xatirinə məni sevdiyim kəslərlə (övliyalarla) bir yerə topla, çünki dönüş yeri (dünya) və axirət aləmində Sənsən mənim nemətlərimin sahibi, arzularımın nəhayəti və ümidimin sonu!
“Kamiluz-ziyarə” kitabında bu ziyarətdən sonra bu ibarətlər yazılmışdır:
İlahi, Sənsən mənim məbudum və mövlam, bizim dostlarımızı bağışla, düşmənlərimizi bizdən uzaq et, bizə əziyyət verməmək üçün onları məşğul et, haqq sözü aşkar və uca et, batil sözü aradan qaldır və alçalt ki, həqiqətən də, Sən hər bir şeyə qadirsən!

Ərəb dilində yazılışı:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَ أَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلائِكَ شَاكِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِكَ ذَاكِرَةً لِسَوَابِغِ آلائِكَ‏ مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِيَوْمِ جَزَائِكَ مُسْتَنَّةً بِسُنَنِ أَوْلِيَائِكَ مُفَارِقَةً لِأَخْلاقِ أَعْدَائِكَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَ ثَنَائِكَ اللَّهُمَّ اِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ وَ أَعْلامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ وَ أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ وَ عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودَةٌ [مَبْذُولَةٌ] وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولَةٌ [مَوْجُودَةٌ] وَ عِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ وَ أَعْمَالَ الْعَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ وَ أَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلائِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ وَ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائِجَ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيَّةٌ وَ جَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِيدِ مُتَوَاتِرَةٌ وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ [لَدَيْكَ‏] مُتْرَعَةٌ اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَ اقْبَلْ ثَنَائِي وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ اِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَى مُنَايَ وَ غَايَةُ رَجَائِي فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ أَنْتَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ اغْفِرْ لِأَوْلِيَائِنَا وَ كُفَّ عَنَّا أَعْدَاءَنَا وَ اشْغَلْهُمْ عَنْ أَذَانَا وَ أَظْهِرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَ أَدْحِضْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفْلَى اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ