Ədilə duasını insan can verən zaman oxumaq bəyənilir. Əgər can verən şəxs özü onu oxuya bilsə, çox faydalı olar. Ədilə duası can verən zaman insanı şeytanın vəsvəsəsindən hifz edir.

Oxunuş qaydası:

Şəhidəllahu ənnahu la ilahə illa hu, vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist, la ilahə illa huvəl əzizul həkim, innəd dinə indəllahil islam, və ənəl əbduz zaiful muznibul asil muhtacul həqir, əşhədu limun`imi və xaliqi və raziqi və mukrimi kəma şəhidə lizatih, və şəhidət ləhul məlaikətu və ulul ilmi min ibadih, bi ənnəhu la ilahə illa huvə zun niəmi vəl ihsani vəl kərəmi vəl imtinan, qadirun əzəliyyun alimun əbədiyyun həyyun əhədiyyun məvcud, sər-mədiyyun səmiun bəsirun mu-ridun karihun mudrikun səmədiyyun yəstəhiqqu hazihis sifat, və huvə əla ma huvə ələyhi fi izzi sifatih, kanə qəviyyən qəblə vucudil qudrəti vəl quvvəh, və kanə əlimən qəblə icadil ilmi vəl illəh, ləm yəzəl sultanən iz la məmləkətə və la mal, və ləm yəzəl subha-nən əla cəmiil əhval, vucuduhu qəbləl qəbli fi əzəlil azal, və bəqauhu bə`dəl bə`di min ğəy-rintiqalin və la zəval, ğəniyyun fil əvvəli vəl axir, mustəğnin fil batini vəz zahir, la cəvrə fi qəziyyətihi və la məylə fi mə-şiyyətihi və la zulmə fi təqdirih, və la məhrəbə min hukumətihi və la məlcəə min sətəvatihi və la mənca min nəqimatih, səbə-qət rəhmətuhu ğəzəbəh, və lə yəfutuhu əhədun iza tələbəhu əzahəl ilələ fit təklif, və səvvət təvfiqə bəynəz zəifi vəş şərif, məkkənə ədaəl mə`muri və səhhələ səbiləc tinabil məhzur, ləm yukəllifit taətə illa dunəl vus`i vət taqəh, subhanəhu ma əbyənə kərəməhu və ə`la şə`-nəh, subhanəhu ma əcəllə nəy-ləhu və ə`zəmə ihsanəh, bəəsəl ənbiyaə liyubəyyinə ədləh, və nəsəbəl əvsiyaə liyuzhirə təv-ləhu və fəzləh, və cəələna min umməti səyyidil ənbiyai və xəyril əvliyai və əfzəlil əsfiyai və ə`ləl əzkia, Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, amənna bihi və bima dəana iləyh, və bil Qur`anilləzi ənzələhu ələyhi və bivəsiyyihil-ləzi nəsəbəhu yəvməl Qədir, və əşarə biqəvlihi haza Əliyyun i-ləyh, və əşhədu ənnəl əimmətəl əbrarə vəl xuləfaəl əxyarə bə`dər rəsulil muxtar, Əliyyun qamiul kuffar, və min bə`dihi səyyidu əvladihil Həsənubnu Əliyyin summə əxuhus sibtut tabiu limərzatillahil Huseyn, summəl abidu Əliyyun summəl Baqiru Muhəmməd, summəs Sadiqu Cə`fərun summəl Ka-zimu Musa, summər Riza Əliy-yun summət Təqiyyu Muhəm-məd, summən Nəqiyyu Əliyyun summəz Zəkiyyul Əskəriyyul Həsən, summəl huccətul xələful qaimul muntəzərul Məhdiyyul murcəlləzi bibəqaihi bəqiyətid dunya, və biyumnihi ruziqəl vəra və bivucuduhi səbətətil ərzu vəs səma, və bihi yəmləul-lahul ərzə qistən və ədlən bə`də ma muliət zulmən və cəvra, və əşhədu ənnə əqvaləhum huccətun vəmtisaləhum fəri-zətun və taətəhum məfruzəh, və məvəddətəhum lazimətun məqziyyətun vəl iqtidaə bihim munciyətun və muxaləfətəhum murdiyəh, və hum sadatu əhlil cənnəti əcməin, və şufəau yəvmid dini və əimmətu əhlil ərzi ələl yəqini və əfzəlil əvsiyail mərziyyin, və əşhədu ənnəl məvtə həqqun və musaə-lətəl qəbri həqq, vəl bə`sə həqqun vən nuşurə həqqun vəs siratə həqq, vəl mizanə həqqun vəl hisaba həqqun vəl kitabə həqq, vəl cənnətə həqqun vən narə həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fih, və ənnəllahə yəb`əsu mən fil qu-bur, Əllahummə fəzlukə rəcai və kərəmukə və rəhmətukə əməli, və əmələ li əstəhiqqu bi-hil cənnətə və la taətə li əstəv-cibu bihər rizvan, illa ənni`-təqədtu təvhidikə və ədlik, vərtəcəytu ihsanəkə və fəzlək, və təşəffə`tu iləykə bin nəbiyyi və alihi min əhibbətik, və əntə əkrəmul əkrəminə və ərhəmur rahimin, və səlləllahu əla nəbiyyina Muhəmmədun və ali-hi əcməinət təyyibinət tahirin, və səlləmə təslimən kəsirən kəsira, və la həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim, Əllahummə ya ərhəmər rahiminə inni əvdə`tukə yəqini haza, və səbatə dini və əntə xəyru mustəvdəin və qəd əmər-təna bihifzil vədai`, fəruddəhu ələyyə vəqtə huzuri məvti, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Əllahummə inni əuzu bikə minəl ədiləti indəl məvt Əllahummə ya ərhəmər ra-himin, inni qəd əvdə`tukə yəqi-ni haza, və səbatə dini və əntə xəyru mustəvdə`, və qəd əmər-təna bi hifzil vədai`, fəruddəhu ələyyə vəqtə huzuri məvti Rəzitu billahi rəbba, və bi Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi nəbiyya, və bil islami dina, və bil Qur`ani kitaba, və bil Kə`bəti qiblətən və bi Əliy-yin vəliyyən və imama, və bil Həsəni vəl Huseyni və Əliy-yibnil Huseyni və Məhəmmə-dibni Əliyyin və Cə`fəribni Mu-həmmədin və Musəbni Cə`fərin və Əliyyibni Musa və Muhəm-mədibni Əliyyin və Əliyyibni Muhəmmədin və Həsənibni Əliyyin vəl Huccətibnil Həsəni sələvatullahi ələyhim əimməh, Əllahummə inni rəzitu bihim əimmətən fərzəni ləhum, innəkə əla kulli şəy`in qədir.
Tərcüməsi:
 Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!
Allah, mələklər və ədaləti bərpa edən elm sahibləri Ondan başqa heç bir tanrının olmadığına şəhadət verir. O, qüdrətli və hikmət sahibidir. Həqiqətən, Allah yanında yeganə din İslam dinidir. Mən zəif, günahkar, üsyankar, möhtac və kiçik bəndəyəm. Zatı barəsində Özü, mələkləri və bəndələrindən olan elm sahibləri Ondan başqa heç bir tanrının olmadığına, nemət və ehsan, əzəli qüdrət sahibi, daimi alim, yeganə olan diri və əbədi varlıq, eşidən və görən, hər şeyi bilən və ehtiyacsız olduğuna dair şəhadət verdiyi kimi, mən də nemət sahibim, məni yaradan, ruzi verənim və mənə ehsan edənə şəhadət verirəm. O, bu sifətlərə layiqdir. O, qüdrət və qüvvət yaranmamışdan qabaq güclü, elm və səbəb yaranmazdan öncə alim, mülk və mal mövcud olmazdan qabaq hökmdar idi. Bütün hallarda hər bir eyib və nöqsandan uzaqdır. Varlığı əvvəldən əvvəl və hər bir əzəlidən əzəlidir. Baqi qalması yer dəyişmədən və haldan-hala düşmədəndir. Əvvəldə və sonda imkanlı, batində və zahirdə ehtiyacsızdır, hökmündə zülm, iradəsində yanlışlıq və təqdirində ədalətsizlik yoxdur. Onun hakimiyyət dairəsindən qaçmaq mümkün deyil, qəzəbinin şiddətindən pənah yeri yoxdur və intiqamından qurtulmaq mümkünsüzdür. Rəhməti qəzəbini üstələmişdir. İstədiyi kəsin Onun əlindən çıxması mümkün deyil. O, vəzifənin (dini göstərişlərin) icrasında maneələri aradan qaldırmış, zəiflə güclüyə eyni şəkildə müvəffəqiyyət əta etmişdir. Vəzifənin (dini göstərişlərin) icrasını mümkün etmiş və haramdan qaçmaq yolunu asanlaşdırmışdır. İnsana gücü çatacaq qədər vəzifə təyin etmişdir. O, eyiblərdən pak və uzaqdır. Onun kəraməti aşkar və məqamı ucadır. O, bütün eyiblərdən pak və uzaq, bəxşişi artıq, ehsanı böyükdür. Peyğəmbərləri ədalətini bəyan etmək üçün göndərmiş və vəsiləri lütf və mərhəmətini aşkar etmək üçün seçmişdir. Bizi peyğəmbərlərinin sərvəri, övliyaların ən fəzilətlisi, seçilmişlərin ən üstünü, pakların ən ucası olan Məhəmmədin (Allahın salavat və salamı olsun ona və Əhli-beytinə) ümməti təyin vermişdir. Biz Ona, bizi dəvət etdiklərinə, Allahın ona göndərdiyi Qurana və “Qədir-Xum” günü öz yerinə canişin təyin edərək “Bu Əlidir! – deyə buyurduğu kəlamına iman gətirmişik. Şəhadət verirəm ki, xeyirxah imamlar və seçilmiş Peyğəmbərdən sonra bəyənilmiş xəlifələr məhz bunlardır: kafirləri həlak edən Əli, ondan sonra övladlarının sərvəri Həsən ibn Əli, sonra onun qardaşı, Peyğəmbərin nəvəsi və Allahın razılığına tabe olan Hüseyn, sonra ibadət əhli Əli, sonra elmləri açan Məhəmməd Baqir, sonra Cəfəri Sadiq, sonra Musa Kazim, sonra Əli Rza, sonra Məhəmməd Təqi, sonra Əli Nəqi, sonra Həsən Əskəri, sonra haqq canişin, qiyam edən, intizarı çəkilən və ümid yeri Məhdi! Belə ki, dünyanın qalması onun qalmasından asılıdır, onun bərəkəti ilə bəndələr ruzi yeyir, yer və göy onun vücudu ilə durur, onun vasitəsilə Allah-Taala yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduqdan sonra haqq-ədalətlə dolduracaqdır. Şəhadət verirəm ki, onların sözləri höccət, əmrlərini yerinə yetirmək, onlara itaət etmək və məhəbbət bəsləmək vacibdir. Onlara iqtida etmək qurtuluş, onlarla müxalifətçilik isə həlakətdir. Onlar bütün cənnət əhlinin sərvərləri, qiyamət gününün şəfaətçiləri, şübhəsiz, yer əhlinin imamları və Allahın razı olduğu canişinlərin ən fəzilətlisidirlər. Şəhadət verirəm ki, ölüm haqdır, qəbir sorğu-sualı haqdır, qəbirdən baş qaldırmaq haqdır, yenidən dirilmək haqdır, sirat haqdır, mizan (tərəzi) haqdır, hesab haqdır, kitab haqdır, cənnət haqdır, cəhənnəm haqdır, qiyamət gələcək və onda şəkk-şübhə yoxdur. Allah qəbirdə olan hər bir kəsi qaldıracaq. İlahi, mərhəmətin mənim ümidim, kərəm və rəhmətin isə arzumdur! Cənnətə layiq n əməlim və razılığını ələ gətirə biləcək itaətim yoxdur. Yalnız yeganəlik və ədalətinə etiqad bəsləmiş, ehsan və mərhəmətinə bel bağlamış, bəyənib-sevdiyin Peyğəmbər və onun Əhli-beytini dərgahına şəfaətçi gətirmişəm. Sən kəramət əhlinin ən kəramətlisi, mehribanların ən mehribanısan! Peyğəmbərimiz Məhəmməd və onun pak-pakizə Əhli-beytinə salam yetir. Onlara hədsiz salam yetir. Uca və böyük Allahdan başqa güc və qüdrət yoxdur. İlahi, ey mehribanların ən mehribanı! Bu yəqinimi və dində sabitqədəmliyimi Sənə tapşırdım və Sən ən yaxşı əmanətdarsan. Sən Özün bizə əmanətə vəfadarlığı əmr etmisən və onu mənə ölümüm çatan zaman qaytar. Sənə and verirəm Öz rəhmətini, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!
Müəllif deyir: “Mötəbər dualarda belə deyilir:
İlahi,  ölüm zamanı “ədilə”dən (haqdan dönüb batilə üz tutmaqdan) Sənə pənah aparıram!
Burada “ədilətun indəl məvt”ın mənası, yəni, ölən zaman haqdan batilə keçmək, elə ki, ölüm halında şeytan insanın başının üstünü kəsdirir və onun həqiqətə olan imanında şübhələr yaradır, nəticədə insan imanından çıxır, yəni haqdan batilə keçir. Bu səbəbdən də dualarda şeytandan Allaha pənah aparılır (Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim).
Fəxrul-Mühəqqiqin  buyurur: “Hər kim istəsə, bundan xilas olsun, gərək ölüm halında, imanın və üsuliddinin möhkəm dəlillərini yadında saxlasın və özünü Allaha tapşırsın. Ölüm zamanı Allah taala yenidən ona bunları qaytarsın, belə ki, bu əqidələri və sübut-dəlilləri sadaladıqdan sonra desin:
İlahi, ey mehribanların ən mehribanı! Bu yəqinimi və dində sabitqədəmliyimi Sənə tapşırdım və Sən ən yaxşı əmanətdarsan. Sən Özün bizə əmanətə vəfadarlığı əmr etmisən və ölümüm çatan zaman onu mənə qaytar.
Məlum olur ki, bu alimin dediyinə əsasən “Ədilə” duasını oxumaq və onun mənasını yadda saxlamaq, ölüm vaxtı haqdan batilə keçməyin qarşısını almaqdan ötrüdür. Amma bu duanın hədisdə gəlməsi, ya alimlərin düzəltmələri olması hələ də sual altındadır. Hədis elminin böyük alimi, müəllimi və böyük hədisçi Hacı Mirza Hüseyn Nuri bu barədə buyurmuşdur: “Amma “Ədilə” duası bizim bəzi alimlərin yazdıq¬ların¬dandır və heç bir hədis kitabında hər hansı bir sənədlə gəlməmişdir.”
Şeyx Tusi Məhəmməd ibn Süleyman Deyləmidən nəql edir ki, bir gün İmam Sadiq əleyhissalama dedim: “Sizin şiələr imanı iki hissəyə bölürlər; biri sabit, o biri isə əmanət və aradan gedən. Mənə elə bir dua öyrət ki, onu oxuduqda imanım kamilləşsin və heç vaxt aradan getməsin.” Belə buyurdu: “Hər vacib namazlardan sonra oxu:
Allahın mənim Rəbbim, Məhəmmədin (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) peyğəmbərim, İslamın dinim, Quranın kitabım, Əlinin rəhbər və imamım, Həsən, Hüseyn, Əli ibn Hüseyn, Məhəmməd ibn Əli, Cəfər ibn Məhəmməd, Musa ibn Cəfər, Əli ibn Musa, Məhəmməd ibn Əli, Əli ibn Məhəmməd, Həsən ibn Əli və Höccət ibn Həsənin (Allahın salamı olsun onlara) imamım olmasına razıyam. İlahi, onların mənim imamım olduqlarına razıyam! Elə isə onları da məndən razı sal ki, həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!
Ərəb dilində yazılışı:
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اِنَّالدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ أَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْمُذْنِبُ الْعَاصِي الْمُحْتَاجُ الْحَقِيرُ أَشْهَدُ لِمُنْعِمِي وَ خَالِقِي وَ رَازِقِي وَ مُكْرِمِي كَمَا شَهِدَ لِذَاتِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ عِبَادِهِ بِأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ذُو النِّعَمِ وَ الْإِحْسَانِ وَ الْكَرَمِ وَ الامْتِنَانِ قَادِرٌ أَزَلِيٌّ عَالِمٌ أَبَدِيٌّ حَيٌّ أَحَدِيٌّ مَوْجُودٌ سَرْمَدِيٌّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُرِيدٌ كَارِهٌ مُدْرِكٌ صَمَدِيٌّ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ هُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي عِزِّ صِفَاتِهِ كَانَ قَوِيّا قَبْلَ وُجُودِ الْقُدْرَةِ وَ الْقُوَّةِ وَ كَانَ عَلِيما قَبْلَ إِيجَادِ الْعِلْمِ وَ الْعِلَّةِ لَمْ يَزَلْ سُلْطَانا إِذْ لا مَمْلَكَةَ وَ لا مَالَ وَ لَمْ يَزَلْ سُبْحَانا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وُجُودُهُ قَبْلَ الْقَبْلِ فِي أَزَلِ الْآزَالِ وَ بَقَاؤُهُ بَعْدَ الْبَعْدِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَ لا زَوَالٍ غَنِيٌّ فِي الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ مُسْتَغْنٍ فِي الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ لا جَوْرَ فِي قَضِيَّتِهِ وَ لا مَيْلَ فِي مَشِيَّتِهِ وَ لا ظُلْمَ فِي تَقْدِيرِهِ وَ لا مَهْرَبَ مِنْ حُكُومَتِهِ وَ لا مَلْجَأَ مِنْ سَطَوَاتِهِ وَ لا مَنْجَى مِنْ نَقِمَاتِهِ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَ لا يَفُوتُهُ أَحَدٌ إِذَا طَلَبَهُ أَزَاحَ الْعِلَلَ فِي التَّكْلِيفِ وَ سَوَّى التَّوْفِيقَ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَ الشَّرِيفِ مَكَّنَ أَدَاءَ الْمَأْمُورِ وَ سَهَّلَ سَبِيلَ اجْتِنَابِ الْمَحْظُورِ لَمْ يُكَلِّفِ الطَّاعَةَ إِلا دُونَ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ سُبْحَانَهُ مَا أَبْيَنَ كَرَمَهُ وَ أَعْلَى شَأْنَهُ سُبْحَانَهُ مَا أَجَلَّ نَيْلَهُ وَ أَعْظَمَ إِحْسَانَهُ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ لِيُبَيِّنَ عَدْلَهُ وَ نَصَبَ الْأَوْصِيَاءَ لَيُظْهِرَ طَوْلَهُ وَ فَضْلَهُ وَ جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَ أَفْضَلِ الْأَصْفِيَاءِ وَ أَعْلَى الْأَزْكِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ آمَنَّا بِهِ وَ بِمَا دَعَانَا إِلَيْهِ وَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ وَ بِوَصِيِّهِ الَّذِي نَصَبَهُ يَوْمَ الْغَدِيرِ وَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هَذَا عَلِيٌّ إِلَيْهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَبْرَارَ وَ الْخُلَفَاءَ الْأَخْيَارَ بَعْدَ الرَّسُولِ الْمُخْتَارِ عَلِيٌّ قَامِعُ الْكُفَّارِ وَ مِنْ بَعْدِهِ سَيِّدُ أَوْلادِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أَخُوهُ السِّبْطُ التَّابِعُ لِمَرْضَاةِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ ثُمَّ الْعَابِدُ عَلِيٌّ ثُمَّ الْبَاقِرُ مُحَمَّدٌ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرٌ ثُمَّ الْكَاظِمُ مُوسَى ثُمَّ الرِّضَا عَلِيٌّ ثُمَّ التَّقِيُّ مُحَمَّدٌ ثُمَّ النَّقِيُّ عَلِيٌّ ثُمَّ الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلَفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ الْمُرْجَى الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ وَ بِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطا وَ عَدْلا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَقْوَالَهُمْ حُجَّةٌ وَ امْتِثَالَهُمْ فَرِيضَةٌ وَ طَاعَتَهُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ مَوَدَّتَهُمْ لازِمَةٌ مَقْضِيَّةٌ وَ الاقْتِدَاءَ بِهِمْ مُنْجِيَةٌ وَ مُخَالَفَتَهُمْ مُرْدِيَةٌ وَ هُمْ سَادَاتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ وَ شُفَعَاءُ يَوْمِ الدِّينِ وَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْيَقِينِ وَ أَفْضَلُ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ مُسَاءَلَةَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ النُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْكِتَابَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اللَّهُمَّ فَضْلُكَ رَجَائِي وَ كَرَمُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَمَلِي لا عَمَلَ لِي أَسْتَحِقُّ بِهِ الْجَنَّةَ وَ لا طَاعَةَ لِي أَسْتَوْجِبُ بِهَا الرِّضْوَانَ إِلا أَنِّي اعْتَقَدْتُ تَوْحِيدَكَ وَ عَدْلَكَ وَ ارْتَجَيْتُ إِحْسَانَكَ وَ فَضْلَكَ وَ تَشَفَّعْتُ إِلَيْكَ بِالنَّبِيِّ وَ آلِهِ مِنْ أَحِبَّتِكَ وَ أَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما كَثِيرا كَثِيرا وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي أَوْدَعْتُكَ يَقِينِي هَذَا وَ ثَبَاتَ دِينِي وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدَعٍ وَ قَدْ أَمَرْتَنَا بِحِفْظِ الْوَدَائِعِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقْتَ حُضُورِ مَوْتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَدِيلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي قَدْ أَوْدَعْتُكَ يَقِينِي هَذَا وَ ثَبَاتَ دِينِي وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدَعٍ وَ قَدْ أَمَرْتَنَا بِحِفْظِ الْوَدَائِعِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقْتَ حُضُورِ مَوْتِي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَبِيّا وَ بِالْإِسْلامِ دِينا وَ بِالْقُرْآنِ كِتَابا وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّا وَ إِمَاما وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَئِمَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِي لَهُمْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ