“İftitah” duası İmam Mehdi (ə.f) tərəfindən kiçik qeyb dövründəki ikinci naibi Məhəmməd ibni Osmana öyrədilib. İmam (ə.f) bu duanı xüsusilə mübarək Ramazan ayının gecələrində oxumağı tövsiyə edib.

Oxunuş qaydası:

Əllahummə inni əftətihus sə-naə bihəmdik, və əntə musəd-didun lis səvabi bimənnik, və əyqəntu ənnəkə əntə ərhəmur rahimin, fi məvziil əfvi vər rəhməh, və əşəddul muaqibinə fi məvziin nəkali vən nəqiməh, və ə`zəmul mutəcəbbirinə fi məvziil kibriyai vəl əzəməh, Əllahummə əzintə li fi duaikə və məs`ələtik, fəsmə` midhəti və əcib ya rəhimu də`vəti, və əqil ya ğəfuru əsrəti, fəkəm ya ilahi min kurbətin qəd fərrəc-təha və humumin qəd kəşəf-təha, və əsrətin qəd əqəltəha və rəhmətin qəd nəşərtəha, və həlqəti bəlain qəd fəkəktəha, əl həmdu lillahilləzi ləm yəttəxiz sahibətən və la vələda, və ləm yəkun ləhu şərikun fil mulk, və ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz zull, və kəbbirhu təkbira, əl həmdu lillahi bicəmii məhami-dihi kulliha əla cəmii niəmihi kulliha, əl həmdu lillahilləzi la muzaddə ləhu fi mulkihi və la munaziə ləhu fi əmrih, əl həmdu lillahilləzi la şərikə ləhu fi xəlqihi və la şəbihə ləhu fi əzəmətih, əl həmdu lillahil faşi fil xəlqi əmruhu və həmduhuz zahiri bilkərəmi məcduh, əl basiti bil cudi yədəhulləzi la tənqusu xəzainuh, və la təzi-duhu (yəziduhu) kəsrətul ətaə illa cudən və kərəma, innəhu huvəl əzizul vəhhab, Əllahum-mə inni əs`əlukə qəlilən min kəsirin məə hacətin bi iləyhi əziməh, və ğinakə ənhu qədim, və huvə indi kəsir, və huvə ələykə səhlun yəsir, Əllahum-mə innə əfvəkə ən zənbi və təcavuzəkə ən xətiəti, və səfhə-kə ən zulmi, və sitrəkə əla (ən) qəbihi əməli, və hilməkə ən kəsiri (kəbiri) curmi, ində ma kanə min xətai (xətəi) və əmdi, ətməəni fi ən əs`ələkə ma la əstəvcibuhu minkəlləzi rəzəq-təni min rəhmətik, və ərəytəni min qudrətik, və ərrəftəni min icabətik, fəsirtu əd`ukə amina, və əs`əlukə mustə`nisən la xaifən və la vəcilən mudillən ələykə fima qəsədtu fihi (bihi) iləyk, fəin əbtəə ənni (ələyyə) ətəbtu bicəhli ələyk, və ləəlləl-ləzi əbtəə ənni huvə xəyrun li liilmikə biaqibətil umur, fələm ərə məvlən (muəmmələn) kərima, əsbərə əla əbdin ləimin minkə ələyyə ya rəbbi, innəkə təd`uni fəuvəlli ənkə və tətəhəbbəbu iləyy, fəətəbəğğə-zu iləykə və tətəvəddədu iləyy, fəla əqbəlu mink, kəənnə liəttə-təvvullə ələyk, fələm (summə ləm) yəmnə`kə zalikə minər rəhməti li, vəl ihsani iləyyə vət təfəzzuli ələyyə bicudikə və kərəmik, fərhəm əbdəkəl cahil, və cud ələyhi bifəzli ihsanik, in-nəkə cəvadun kərim, əl həm-dullahi malikil mulk, mucril fulki musəxxirir riyahi faliqil isbah, dəyyanid dini rəbbil aləmin, əl həmdu lillahi əla hilmihi bə`də ilmih, və əl həmdu lillahi əla əfvihi bə`də qudrətih, vəl həmdu lillahi əla tuli ənatihi fi ğəzəbih, və huvə qadirun əla ma yuridul həmdu lillahi xaliqil xəlqi basitir rizqi faliqil isbah, zil cəlali vəl ikra-mi vəl fəzli vəl in`amilləzi bəudə fəla yura, və qərubə fəşəhidən nəcva təbarəkə və təala, əl həmdu lillahilləzi ləysə ləhu munaziun yuadiluh, və la şəbihun yuşakiluh, və la zəhi-run yuaziduh, qəhərə biizzətihil əizza, və təvazəə liəzəmətihil uzəma, fəbələğə biqudrətihi ma yəşa, əl həmdu lillahilləzi yucibuni hinə unadih, və yəs-turu ələyyə kullə əvrətin və ənə ə`sih, və yuəzzimun ni`mətə ələyyə fəla ucazih, fəkəm min məvhibətin həniətin qəd ə`tani, və əzimətin məxufətin qəd kəfani, və bəhcətin muniqətin qəd ərani, fəusni ələyhi hamida, və əzkuruhu musəbbiha, əl həmdu lillahilləzi la yuhtəku hicabuh, və la yuğləqu babuh, la yurəddu sailuh, və la yuxəyyəbu amiluh, əl həmdu lillahilləzi yu`minul xaifin, və yunəccis salihin, və yərfəul mustəz`əfin, və yəzəul mustək-birin, və yuhliku mulukən və yəstəxlifu axərin, vəl həmdu lillahi qasimil cəbbarin, mubi-riz zalimin, mudrikəl haribin, nəkaliz zalimin, sərixil mustəs-rixin, məvzii hacatit talibin, mu`təmədil mu`minin, əl həm-du lillahilləzi min xəşyətihi tər`ədus səmau və sukkanuha, və tərcuful ərzu və ummaruha, və təmucul biharu və mən yəsbəhu fi ğəməratiha, əl həm-du lillahilləzi hədana lihaza və ma kunna linəhtədiyə ləvla ən hədana, əl həmdu lillahilləzi yəxluqu və ləm yuxləq, və yərzuqu və la yurzəq, və yut`-imu və la yut`əm, və yumitul əhyaə və yuhyil məvta, və huvə həyyun la yəmut, bəyədihil xəyru və huvə əla kulli şəy`in qədir, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin əbdikə və rəsu-lik, və əminikə və səfiyyik, və həbibikə və xəlilikə min xəlqik, və hafizi sirrikə və mubəlliği risalatik, əfzələ və əhsənə və əcmələ və əkmələ və əzka və ənma və ətyəbə və əthərə və əsna, və əksərə (əkbərə) ma səlləytə və barəktə və tərəh-həmtə və təhənnəntə və səlləm-tə əla əhədən min ibadikə və ənbiyaik, və rusulikə və sifvə-tikə və əhlil kəraməti ələykə min xəlqik, Əllahummə və səlli əla Əliyyin Əmiril mu`minin, və vəsiyyi rəsuli rəbbil aləmin, əbdikə və vəliyyikə və əxi rə-sulik, və huccətikə əla xəlqikə və ayətikəl kubra, vən nəbəil əzim, və səlli ələs siddiqətit tahirəh, Fatimətə səyyidəti nisail aləmin, və səlli əla sibtəyir rəhməh, və imaməyil huda, əl Həsəni vəl Husəyn, səyyidəy şəbabi əhlil cənnəh, və səlli əla əimmətil musliminə Əliyibnil Husəyn, və Muhəm-mədibni Əliyy, və Cə`fəribni Muhəmməd, və Musəbni Cə`-fər, və Əliyyibni Musa, və Mu-həmmədibni Əliyy, və Əliy-yibni Muhəmməd, vəl Həsənib-ni Əliyy, vəl xələfil Hadil Məhdiyy, hucəcikə əla ibadikə və umənaikə fi biladik, səlatən kəsirətən daiməh, Əllahummə və səlli əla vəliyyə əmrikəl qaimil muəmmələ vəl ədlil muntəzər, və huffəhu (vəh-fufhu) biməlaikətikəl muqər-rəbin, və əyyidhu biruhil qudus, ya rəbbəl aləmin, Əlla-humməc`əlhud daiyə ila kita-bik, vəl qaimə bidinikəstəxlifhu fil ərz, kəməstəxləftəlləzinə min qəblihi məkkin ləhu dinəhulləzirtəzəytəhu ləh, əb-dilhu min bə`di xəvfihi əmnən yə`buduk, la yuşriku bikə şəy`a, Əllahummə əizzəhu və ə`ziz bih, vənsurhu vəntəsir bihi vənsurhu nəsrən əziza, vəf-təh ləhu fəthən yəsira, vəc`əl ləhu min lədunkə sultanən nəsira, Əllahummə inna nərğə-bu iləykə fi dəvlətin kəriməh, tuizzu bihal islamə və əhləh, və tuzillu bihan nifaqə və əhləh, və təc`əluna fiha minəd duati ila taətik, vəl qadəti ila səbilik, və tərzuquna biha kəramətəd dunya vəl axirəh, Əllahummə ma ərrəftəna minəl həqq, fəhəmmilnahu və ma qəsurna ənhu fəbəlliğnah, Əllahumməl-mum bihi şəəsəna, vəş`əb bihi səd`əna, vərtuq bihi fətqəna, və kəssir bihi qillətəna, və ə`ziz (əizzə) bihi zillətəna və əğni bihi ailəna, vəqzi bihi ən muğ-rəmina (məğrəmina), vəcbur bihi fəqrəna və suddə bihi xəl-lətəna, və yəssir bihi usrəna və bəyyiz bihi vucuhəna, və fukkə bihi əsrəna və əncih bihi təlibə-təna, və ənciz bihi məvaidəna vəstəcib bihi də`vətəna, və ə`ti-na bihi su`ləna, və bəlliğna bihi minəd dunya vəl axirəh, amanəna və ə`tina bihi fəvqə rəğbətina, ya xəyrəl məs`ulinə və əvsəəl mu`tin, işfi bihi sudurəna və əzhib bihi ğəyzə qulubina, vəhdina lihi limaxtulifə fihi minəl həqq, biiznikə innəkə təhdi mən təşau ila siratin mustəqim, vənsurna bihi əla əduvvikə və əduvvina iləl həqqi amin, Əllahummə inna nəşku iləykə fəqdə nəbiyyina sələvatukə ələyhi və alih, və ğəybətə vəliyyina (imaməna), və kəsrətə əduvvina və qillətə ədədina, və şiddətəl fitəni bina və təzahu-rəz zəmani ələyna, fəsəlli əla Muhəmmədin və alih (ali Mu-həmməd), və əinna əla zalikə bifəthin minkə tuəcciluh, və bizurrin təkşifuhu və nəsrin tuizzuh, və sultani həqqin tuz-hiruh, və rəhmətin minkə tucəl-lilunaha, və afiyətin minkə tulbisunaha, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
Əllahummə birəhmətikə fis salihin, fəədxilna və fi illiyin, fərfə`na və bikə`sin min məin, min əynin səlsəbil, fəsqina və minəl huril in, birəhmətikə fəzəvvicna və minəl vildanil muxəllədin, kəənnəhum lu`luun məknun, fəəxdimna və min simaril cənnəti və luhumit təyr, fəət`imna və min siyabis sundusi vəl həriri vəl istəbrəq, fəəlbisna və ləylətəl qədri və həccə bəytikəl həram, və qətlən fi səbilik, fəvəffiq ləna, və salihəd duai vəl məs`ələti fəstəcib ləna (ya xaliqənəsmə vəstəcib ləna), və iza cəmə`təl əvvəlinə vəl axirin, yəvməl qiyaməti fərhəmna, və bəraə-tən minən nari fəktub ləna, və fi cəhənnəmə fəla təğulləna, və fi əzabikə və həvanikə fəla təbtəlina, və minəz zəqqumi vəz zərii fəla tut`imna, və məəş şəyatini fəla təc`əlna, və fin nari əla vucuhina fəla təkbub-na (təkubbəna), və min siyabin nari və sərabilil qətirani fəla tulbisna, və min kulli suin ya la ilahə ila ənt, bihəqqi la ilahə illa əntə fənəccina.
Əllahummə inni əs`əlukə ən təc`ələ fima təqzi, və tuqəddiru minəl əmril məhtum, fil əmril həkimi minəl qəzailləzi la yurədd, və la yubəddəlu ən təktubəni min huccaci bəytikəl həramil məbruri həccuhum, əl məşkuri sə`yuhumul məğfuri zunubuhum, əl mukəffəri ən səyyiatihim (ənhum səyyiatu-hum), və ən təc`ələ fima təqzi, və tuqəddəru ən tutilə umri, fi xəyrin və afiyəh, və tuvəssiə fi rizqi və təc`ələni mimmən təntəsiru bihi lidinik, və la təstəbdil bi ğəyri.
Əuzu bicəlali vəchikəl kə-rim, ən yənqəziyə ənni şəhru rəməzan, əv yətluəl fəcru min ləyləti hazihi, və ləkə qibəli təbiətun əv zənbun tuəzzibuni ələyh.
Subhanə mən huvə həfizun la yəğful, subhanə mən huvə rəhimun la yə`cəl, subhanə mən huvə qaimun la yəshu, subhanə mən huvə daimun la yəlhu.
Əllahumməc`əl fima təqzi və tuqəddiru minəl əmril məhtum, və fima təfruqu minəl əmril həkimi fi ləylətil qədr, ən təc`ələni min huccaci bəytikəl həram, əl məbruri həccuhum, əl məşkuri sə`yuhum, əl məğfuri zunubuhum, və əs`əlukə ən tutilə umuri fi taətik, və tuvəssiə li fi rizqi, ya ərhəmər rahimin.

Tərcüməsi:

İlahi, Sənə həmdlə sitayişə başlayıram. Bir halda ki, Sən öz ehsanınla başqalarını doğru yolda möhkəm saxlayırsan. Əminəm ki, güzəşt və mehribanlıqda Sən bütün mehribanlardan mehribansan. Cəzalandırma məqamında bütün cəzalandıranlardan sərtsən. Böyüklükdə isə hakimlərin ən böyüyüsən. İlahi, mənə Səni çağırmaq, Səndən istəmək icazəsi vermisən. Ey eşidən Allah, mənim həmd-sənamı eşit. Ey mehriban Allah, istəyimi yerinə yetir. Ey bağışlayan Allah, xətalarıma göz yum! İlahi, nə qədər çətinlikləri aradan qaldırdın, nə qədər qəmlərə son qoydun, nə qədər xətalara göz yumdun, nə qədər rəhmətlər göstərdin və bəla zəncirlərini qırdın! Həmd-səna Özünə yoldaş və övlad götürməyən, mülk və hakimiyyətində şəriki olmayan, acizliyindən yardımçıya ehtiyacı olmayan Allaha məxsusdur. Sən də layiqincə (Ona təkbir de və) Onu uca bil. Bütün nemətləri müqabilində bütün təriflər Allaha məxsusdur. Həmd-səna mülk və hakimiyyətində müxalif və düşməni, əmrində qalmaqal olmayan Allaha məxsusdur. Həmd-səna yaratdıqlarında ortağı və böyüklüyündə bənzəri olmayan Allaha məxsusdur. Həmd-səna məxluqat arasında əmri aydın, tərifi aşkar, böyük şövkəti zahir, səxavətli əli açıq, (rəhmət) xəzinələri əskilməz, əta və bəxşişinin çoxluğu yalnız səxavət və böyüklüyünü artıran Allaha məxsusdur. Həqiqətən, O, izzət sahibi və çox bağışlayandır. İlahi, ehtiyacımın çoxluğuna baxmayaraq, ondan azını istəyirəm, halbuki mənim ona ehtiyacım çoxdur və Sən əzəldən bəri ondan ehtiyacsızsan. Həmin az istəyim də mənim üçün çoxdur və onun təmin edilməsi Sənə asandır. İlahi, günahımı bağışlamağın, səhvimdən keçməyin, zülmkarlığıma göz yummağın, çirkin əməlimi örtməyin, bilərək və ya bilmədən törətdiyim bir çox cinayətlər və günahlara qarşı səbirli rəftarın məni Səndən layiq olmadıqlarımı istəməyə tamahlandırdı və Sən rəhmətinlə mənə ruzi verdin, qüdrətini mənə göstərdin, razılığını mənə bildirdin ki, Səni arxayın qəlblə səsləyim, qorxub-çəkinmədən rəğbət və ünsiyyətlə Səndən diləyir və istəyimi naz-qəmzə ilə Sənə deyirəm. Hacətlərimi gec verdiyin üçün nadanlıq üzündən Sənə etiraz etdim. Həqiqətdə isə hacətlərimin təxirlə qəbul olması mənim üçün daha yaxşı idi; çünki Sən işlərin sonundan xəbərdarsan. Mən öz alçaq bəndəsinə Səndən çox səbir edən heç bir kəramətli mövla görmədim. Ey Rəbbim, Sən məni dəvət edirsən, mən isə Səndən üz çevirirəm. Sən həmişə mənim məhəbbətimi soraqlayırsan, mən isə Səninlə düşməncəsinə rəftar edirəm. Sən mehribanlıq göstərirsən, mən isə nadanlıqdan qəbul etmirəm; sanki Sənə minnətim var. Lakin nankorluq və etinasızlığım məni sonsuz rəhmət, ehsan və kərəmindən məhrum etməyinə səbəb olmadı, lütf və mərhəmətini mənə azaltmadı. Beləcə, bu nadan bəndənə rəhm göstər, lütf və mərhəmətinlə onu bağışla. Sən çox bağışlayan və kəramətlisən. Həmd-səna mülkün (kainatın) sahibi, aləmin gəmilərini hərəkətə gətirən, küləkləri ram edən, səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran, qiyamət gününün hakimi və aləmlərin Rəbbi olan Allah məxsusdur. Elmindən sonra helmi olan Allaha həmd olsun. Qüdrətindən sonra güzəşti olan Allaha həmd olsun. Qəzəb halında böyük səbri olan Allaha həmd olsun. Bir halda ki, O, istədiyi hər bir şeyə qadirdir. Həmd-səna məxluqatı yaradan, ruzi verən, səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran və calal, lütf, mərhəmət və nemət sahibi olan Allaha məxsusdur. O Allaha ki, nəzərlərdən uzaq olduğundan görünməzdir, hamıya yaxın olduğundan gizli sirlərin şahididir, böyük və ucadır. Həmd olsun o Allaha ki, Onun müqabilində döyüşə qalxan olmaz, Ona tay olan şəriki olmaz, Ona kömək edən yardımçı olmaz. O, izzəti ilə izzət sahiblərini məğlub etmiş, böyüklər əzəməti müqabilində boyun əymiş və yenilməz qüdrəti ilə istədiyi hər bir şeyə çatmışdır. Həm-səna çağırdığım zaman cavab verən, Ona asi olduğum halda hər eyib və nöqsanımı örtən, şükrünü etmədiyim halda mənə böyük nemətlər bağışlayan Allaha məxsusdur. Mənə nə qədər qiymətli nemətlər bağışlamış, məni nə qədər qorxunc bəlalardan qorumuş və mənə nə qədər xoş hadisələr göstərmişdir. Belə isə, mən də Ona həmd-səna ilə sitayiş edir və Onu hər bir eyib və nöqsandan uzaq bilərək yad edirəm. Həmd olsun o Allaha ki, pərdəsi götürülməz, dərgahının qapısı bağlanmaz, Onu çağıranı rədd etməz və Ona ümid edənlər naümid olmaz. Həmd olsun o Allaha ki, qorxanlara aman və salehlərə nicat verir, zəifləri ucaldır, təkəbbürlüləri xar edir və padşahları həlak edərək, başqalarını onların yerində əyləşdirir. Həmd olsun o Allaha ki, zorakıların belini qırır, zalımları həlak edir, qaçanları tutur, zalımları cəzalandırır, imdad diləyənlərin imdadına çatır, möhtacların sığınacağı və möminlərin dayağıdır. Həmd olsun o Allaha ki, Onun qorxusundan göy və sakinləri ah-nalə edir, yer və əhli titrəyir, dəniz və dərinliklərində üzənlər çalxalanır. Həmd olsun o Allaha ki, bizi tövhid dininə hidayət etdi və əgər bizi hidayət etməsəydi, biz ona doğru hidayət olunmazdıq. Həmd-səna yaradan və yaranmayan, ruzi verən və ruzi verilməyən, yedirən və yedirilməyən, diriləri öldürən, ölüləri dirildən, Özü isə həmişə diri olan, xeyir və yaxşılıq Öz əlində və hər şeyə qadir olan Allaha məxsusdur. İlahi, bəndən, peyğəmbərin, əminin, seçdiyin, həbibin, varlıqlar arasından seçib bəyəndiyin, (dostun), sirrini qoruyan və risalətini çatdıran Məhəmmədə salam göndər; elə bir salam ki, bəndələrinə, peyğəmbərlərinə, elçilərinə, seçilənlərə, yaratdıqların içərisində Sənə əziz olanlara göndərdiyin salavat, bərəkət, rəhmət, mərhəmət və salamdan çox, yaxşı, gözəl, kamil, xalis, təsirli, təmiz, pak, uca və çox (böyük) olsun. İlahi, möminlərin əmri, aləmlərin Rəbbinin Peyğəmbərinin canişini, bəndən, vəlin, Peyğəmbərinin qardaşı, varlıqların üzərində höccətin, böyük nişanən və böyük xəbərin olan Əliyə salam yetir! Dünya qadınlarının xanımı, düzdanışan, pak-pakizə olan Fatimeyi-Zəhraya salam yetir. Rəhmət Peyğəmbərinin iki nəvəsi, hidayət imamı və behişt gənclərinin sərvəri olan Həsən və Hüseynə salam yetir. Müsəlmanların imam və rəhbərləri Əli ibn Hüseyn, Məhəmməd ibn Əli, Cəfər ibn Məhəmməd, Musa ibn Cəfər, Əli ibn Musa, Məhəmməd ibn Əli, Əli ibn Məhəmməd, Həsən ibn Əli və onun övladı hidayət edən və hidayət olunan Mehdiyə salam yetir. Onlar Sənin bəndələrinə höccətin və diyarında əmanətdarlarındır. Onlara çoxlu və daimi olaraq salam yetir. İlahi, zəmanənin sahibi həzrət Qaimə – intizarı çəkilən ədalətli imama salam yetir, onu dərgahına yaxın olan mələklərlə əhatə et, Ruhul-Qudus vasitəsilə təsdiq et, ey aləmlərin Rəbbi! İlahi, onu yer üzündə kitabına dəvətçi və dinini dirçəldən xəlifən et, necə ki, ondan əvvəlkiləri xəlifə etdin, onun üçün razı olduğun dinini onun vasitəsilə bərpa et, qorxusunu əmin-amanlığa çevir ki, Sənə ibadət etsin, heç bir şeyi Sənə şərik qoşmasın. İlahi, onu əziz et, onun zühuru ilə bizə izzət ver, ona kömək et və bizi ona yardımçı et, ona izzətli zəfər, asan uğur və iqtidar və Öz tərəfindən ona qüdrət və səltənət bağışla! İlahi, onun vasitəsilə dinini və Peyğəmbərinin sünnəsini aşkar et, belə ki, varlıqların qorxusundan heç kimə haqq və həqiqətdən bir şey gizli qalmasın. İlahi, biz elə bir əzəmətli dövlətin arzusundayıq ki, onun sayəsində İslam və müsəlmanlar öz izzətini geri qaytarsın, nifaq və münafiqlər zillətə düçar olsun və həmin dövlətdə bizi itaətə dəvət edənləri öz yolunda rəhbər seçəsən, onun vasitəsi ilə dünya və axirətin böyüklüyünü bizə nəsib edəsən. İlahi, bizə tanıtdığın haqqa dözümümüzü artır et və tanımadığımızı da tanıtdır! İlahi, onun vasitəsilə pərakəndəliyimizi aradan qaldır, ayrılığımızı birləşdir, ixtilaflarımıza son qoy, azlığımızı çoxalt, onun varlığı sayəsində zillətimizi izzətə çevir, ehtiyacımızı təmin et, onun bərəkəti ilə borcumuzu əda et, yoxsulluğumuzu aradan qaldır, nöqsanımızın qarşısını al, çətinliyimizi asanlaşdır, bizi üzüağ et, əsirlərimizi əsarət zəncirindən qurtar, istəklərimizi qarşıla, (onun zühuru ilə bağlı) bizə vəd etdiyin sözü yerinə yetir, dualarımızı qəbul et, istəklərimizi ver, bizi dünya və axirət arzularımıza çatdır və bizə istəyimizdən yaxşısını əta et! Ey qapısına üz tutulanların ən yaxşısı və əta edənlərin ən səxavətlisi! Onun varlığı sayəsində bizim batini ağrılarımıza şəfa ver, ürəklərimizin hirsini söndür, bütün ixtilaflara baxmayaraq, onun bərəkəti ilə bizi haqqa hidayət et. Şübhəsiz, Sən istədiyini doğru yola hidayət edərsən. Onun zühuru ilə bizi düşmənlərinə və düşmənlərimizə qalib et, ey haqq Allah, kərəminlə dualarımızı qəbul et! İlahi, əziz peyğəmbərlə ayrılıqdan (ona və Əhli-beytinə Sənin salamın olsun), mövlamızın qeybindən, düşmənin çoxluğu və sayımızın azlığından, bizə üz tutmuş üzücü fitnələrdən, dövrümüzün şəraitinin bizim ziddimizə çiyin-çiyinə dayanmasından Sənə şikayət edirik. Belə isə, Məhəmməd və Əhli-beytinə salam yetir, Öz tərəfindən olan təcili bir zəfərlə, çətinlikləri aradan qaldırmaqla, izzətli yardımınla, aşkar etdiyin haqq səltənətlə, bizi əhatə edən geniş rəhmətinlə və bizə geyindirdiyin sağlamlıq libası ilə bizim imdadımıza yet, Öz rəhmətinin haqqına, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!

Ərəb dilində yazılışı:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمَةِ وَ أَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي وَ أَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي وَ أَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ [غُمُومٍ‏] قَدْ كَشَفْتَهَا وَ عَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَ رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَ حَلْقَةِ بَلاءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لا مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ لا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لا شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَ لا شَبِيهَ [شِبْهَ‏] لَهُ فِي عَظَمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ الظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ الَّذِي لا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لا تَزِيدُهُ [يَزِيدُهُ‏] كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلا جُودا وَ كَرَما اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلا مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ اللَّهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى [عَنْ‏] قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ [كَبِيرِ] جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَايَ [خَطَئِي‏] وَ عَمْدِي أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنا وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسا لا خَائِفا وَ لا وَجِلا مُدِلا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ [بِهِ‏] إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي [عَلَيَ‏] عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى [مُؤَمَّلا] كَرِيما أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ اِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلا أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ [ثُمَّ لَمْ‏] يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي وَ الْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَ التَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ مُجْرِي الْفُلْكِ مُسَخِّرِ الرِّيَاحِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ دَيَّانِ الدِّينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ قَادِرٌ [الْقَادِرُ] عَلَى مَا يُرِيدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ بَاسِطِ الرِّزْقِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْفَضْلِ [وَ التَّفَضُّلِ‏] وَ الْإِنْعَامِ [الْإِحْسَانِ‏] الَّذِي بَعُدَ فَلا يُرَى وَ قَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ وَ لا شَبِيهٌ يُشَاكِلُهُ وَ لا ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَّاءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ وَ يَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ أَنَا أَعْصِيهِ وَ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلا أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَ عَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَ بَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدا وَ أَذْكُرُهُ مُسَبِّحا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لا يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَ لا يُغْلَقُ بَابُهُ وَ لا يُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لا يُخَيَّبُ [يَخِيبُ‏] آمِلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ وَ يُنَجِّي [يُنْجِي‏] الصَّالِحِينَ [الصَّادِقِينَ‏] وَ يَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَ يُهْلِكُ مُلُوكا وَ يَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِينَ مُبِيرِ الظَّالِمِينَ مُدْرِكِ الْهَارِبِينَ نَكَالِ الظَّالِمِينَ صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ مُعْتَمَدِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعَدُ السَّمَاءُ وَ سُكَّانُهَا وَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ عُمَّارُهَا وَ تَمُوجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلَقْ وَ يَرْزُقُ وَ لا يُرْزَقُ وَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ [خَلِيلِكَ‏] مِنْ خَلْقِكَ وَ حَافِظِ سِرِّكَ وَ مُبَلِّغِ رِسَالاتِكَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَجْمَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَى وَ أَكْثَرَ [أَكْبَرَ] مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ [خَلْقِكَ‏] وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ أَهْلِ الْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ آيَتِكَ الْكُبْرَى وَ النَّبَإِ الْعَظِيمِ وَ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ [الزَّهْرَاءِ] سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى سِبْطَيِ الرَّحْمَةِ وَ إِمَامَيِ الْهُدَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ صَلِّ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهْدِيِّ حُجَجِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَ أُمَنَائِكَ فِي بِلادِكَ صَلاةً كَثِيرَةً دَائِمَةً اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ وَ الْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ وَ حُفَّهُ [وَ احْفُفْهُ‏] بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَ الْقَائِمَ بِدِينِكَ اسْتَخْلِفْهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنا يَعْبُدُكَ لا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئا اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ وَ انْصُرْهُ نَصْرا عَزِيزا وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحا يَسِيرا وَ اجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانا نَصِيرا اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ سُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ أَعْزِزْ [أَعِزَّ] بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنَا [مَغْرَمِنَا] وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَ سُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَ يَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَ بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُكَّ بِهِ أَسْرَنَا وَ أَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَ اسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ سُؤْلَنَا وَ بَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ آمَالَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ أَوْسَعَ الْمُعْطِينَ اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ أَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَ اهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ انْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّنَا إِلَهَ الْحَقِّ [الْخَلْقِ‏] آمِينَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ غَيْبَةَ وَلِيِّنَا [إِمَامِنَا] وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا وَ شِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ [آلِ مُحَمَّدٍ] وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَ فِي عِلِّيِّينَ فَارْفَعْنَا وَ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ مِنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيلٍ فَاسْقِنَا وَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ بِرَحْمَتِكَ فَزَوِّجْنَا وَ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ فَأَخْدِمْنَا وَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لُحُومِ الطَّيْرِ فَأَطْعِمْنَا وَ مِنْ ثِيَابِ السُّنْدُسِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ فَأَلْبِسْنَا وَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ قَتْلا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا وَ صَالِحَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا [يَا خَالِقَنَا اسْمَعْ وَ اسْتَجِبْ لَنَا] وَ إِذَا جَمَعْتَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَارْحَمْنَا وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ فَاكْتُبْ لَنَا وَ فِي جَهَنَّمَ فَلا تَغُلَّنَا وَ فِي عَذَابِكَ وَ هَوَانِكَ فَلا تَبْتَلِنَا وَ مِنَ الزَّقُّومِ وَ الضَّرِيعِ فَلا تُطْعِمْنَا وَ مَعَ الشَّيَاطِينِ فَلا تَجْعَلْنَا وَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِنَا فَلا تَكْبُبْنَا [تَكُبَّنَا] وَ مِنْ ثِيَابِ النَّارِ وَ سَرَابِيلِ الْقَطِرَانِ فَلا تُلْبِسْنَا وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ فَنَجِّنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ وَ لا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ [عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ‏] وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي فِي خَيْرٍ وَ عَافِيَةٍ وَ تُوَسِّعَ فِي رِزْقِي وَ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي أَعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لا يَغْفُلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ رَحِيمٌ لا يَعْجَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لا يَسْهُو سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لا يَلْهُو سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ اغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَ فِيمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي فِي طَاعَتِكَ وَ تُوَسِّعَ لِي فِي رِزْقِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ