Əbu Həmzə Sumalidən nəql edilir ki, İmam Zeynulabidin (ə.s) Ramazan ayında bütün gecəni namaz qılardı və səhərlər bu duanı oxuyardı.

Oxunuş qaydası:

İlahi la tuvəddibni biuqu-bətik, və la təmkur bi fi hilətik, min əynə liyəl xəyru ya rəbbi, və la yucədu illa min indik, və min əynə liənnəcat, və la tustə-tau illa bik, ləlləzi əhsənəstəğ-na ən əvnikə və rəhmətik, və ləlləzi əsaə vəctərəə ələyk, və ləm yurzikə xərəcə ən qudrə-tikə ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbbi
Bikə ərəftukə və əntə də-ləltəni ələykə və dəəvtəni iləyk, və ləvla əntə ləm ədri ma ənt, əlhəmhu lillahilləzi əd`uhu fəyucibuni, və in kuntu bətiən hinə yəd`uni, vəl həmdu lillahil-ləzi əs`əluhu fəyu`tini, və in kuntu bəxilən hinə yəstəqrizu-ni, vəl həmdu lillahilləzi una-dihi kulləma şi`tu lihacəti, və əxlu bihi həysu şi`tu lisirri bi-ğəyri şəfiin fəyəqzi li hacəti, vəl həmdu lillahilləzi la əd`u ğəyrəh, və ləv dəəvtu ğəyrəh, ləm yəstəcib li duai, vəl həmdu lillahilləzi la ərcu ğəyrəh, və ləv rəcəvtu ğəyrəh, la əxləfə rəcai, vəl həmdu lillahilləzi vəkələni iləyh, fəəkrəməni və ləm yəkilni ilən nas, fəyuhinuni vəl həmdu lillahilləzi təhəbbəbə iləyy, və huvə ğəniyyun ənni, vəl həmdu lillahilləzi yəhlumu ənni hətta kəənni la zənbə li, fərəbbi əhmədu şəy`in indi və əhəqqu bihəmdi, Əllahummə inni əcidu subuləl mətalibi iləy-kə muşrəəh, və mənahilər rəcai iləykə mutrəəh, vəl istianətə bifəzlikə limən əmmələkə mu-bahəh, və əbvabəd duai iləykə lis sarixinə məftuhəh, və ə`ləmu ənnəkə lir raci (racinə) biməvzii icabəh, və lil məlhufi-nə (məlhufi) bimərsədi iğasəh, və ənnə fil ləhfi ila cudikə vər riza biqəzaikə ivəzən min mən`il baxilin, və mənduhətən əmma fi əydil mustə`sirin, və ənnər rahilə iləykə qəribul məsafəh, və ənnəkə la təhtəcibu ən xəlqikə illa ən təhcubəhumul ə`malu (amalu) dunək, və qəd qəsədtu iləykə bitəlibəti və təvəccəhtu iləykə bihacəti, və cəəltu bikəstiğasəti, və biduai-kə təvəssuli min ğəyristihqaqin listimaikə minni və la istica-bətin liəfvik, ənni bəl lisiqəti bikərəmikə və sukuni ila sidqi və`dik, və ləcəi iləl imani bitəv-hidik, və yəqini bimə`rifətikə minni ən la rəbbə li ğəyruk, və la ilahə illa əntə vəhdəkə la şərikə lək, Əllahummə əntəl qailu və qəvlukə həqqun və və`dukə sidq, vəs`əlullahə min fəzlihi innəllahə kanə bikum rəhima, və ləysə min sifatikə ya səyyidi ən tə`murə bis suali və təmnəəl ətiyyətə və əntəl mənnanu bil ətiyyat, əla əhli məmləkətikə vəl aidu ələyhim bitəhənnuni rə`fətik, (bihusni ni`mətik), ilahi rəbbəytəni fi niəmikə və ihsanikə səğira, və nəvvəhtə bismi kəbira, fəya mən rəbbani fid dunya biih-sanihi və təfəzzulihi (bifəzlihi) və niəmih, və əşarə li fil axirəti ila əfvihi və kərəmihi mə`rifəti, ya məvlayə dəlili ələykə və hubbi ləkə şəfiə iləyk, və əna vasiqun min dəlili bidəlalətikə və sakinun min şəfii ila şəfaə-tik, əd`ukə ya səyyidi bilisanin qəd əxrəsəhu zənbuhu rəbbi unacikə biqəlbin qəd əvbəqəhu curmuh, əd`ukə ya rəbbi rahibən rağibən raciyən xaifən iza rəəytu məvlayə zunubi fəzi`t, və iza rəəytu kərəməkə təmi`t, fəin əfəvtə fəxəyru rahi-min və in əzzəbtə fəğəyru zalim, huccəti ya Əllahu fi cur`əti əla məs`ələtik, məə it-yani ma təkrəhu cudukə və kərəmuk, və uddəti fi şiddəti məə qilləti həyai rə`fətukə və rəhmətuk, və qəd rəcəvtu ən la təxibə bəynə zəyni və zəyni munyəti, fəhəqqiq rəcai vəsmə` duai ya xəyrə mən dəahu da, və əfzələ mən rəcahu rac, əzumə ya səyyidi əməli və saə əməli fəə`tini min əfvikə bimiqdari əməli, və la tuaxizni biəsvəi əməli fəinnə kərəməkə yəcillu ən mucazatil muznibin, və hilməkə yəkburu ən mukafatil muqəssirin, və ənə ya səyyidi aizun bifəzlikə haribun minkə iləykə mutənəccizun ma vəədtə minəs səfh, əmmən əhsənə bikə zənna, və ma ənə ya rəbbi və ma xətəri həbni bifəzlikə və təsəddəq ələyyə biəfvik, əy rəbbi cəllilni bisətrik, və`fu ən təvbixi bikərəmi vəchik, fələvittələəl yəvmə əla zənbi ğəyrukə ma fəəltuh, və ləv ciftu tə`ciləl uqubəti ləctənəbtuh, la liənnəkə əhvənun nazirin (iləyy), və əxəfful muttəliin (ələyy), bəl liənnəkə ya rəbbi xəyrus satirin, və əhkəmul hakiminə (və əhləmul əhləmin), və əkrəmul əkrəmin, səttarul uyubi ğəffaruz zunubi əllamul ğuyub, təsturuz zənbi bikərəmik, və tuəxxirul uqu-bətə bihilmikə fələkəl həmdu əla hilmikə bə`də ilmik, və əla əfvikə bə`də qudrətik, və yəh-miluni və yucərriuni əla mə`siyyətikə hilmukə ənni, və yəd`uni ila qillətil həyai sitrukə ələyy, və yusriuni ilət təvəssubi əla məharimik, mə`rifəti bisəəti rəhmətik, və əzimi əfvikə ya həlimu ya kərimu ya həyyu ya qəyyum, ya ğafirəz zənbi ya qabilət təvbi ya əziməl mənni ya qədiməl ihsan, əynə sətrukəl cəmil, əynə əfvukəl cəlilu əynə fərəcukəl qərib, əynə ğiyasukəs səriu əynə rəhmətukəl vasiəh, əynə ətaikəl fazilətu əynə məvahibukəl həniəh, əynə sənaiukəs səniətu əynə fəzlukəl əzim, əynə mənnukəl cəsimu əynə ihsanukəl qədim, əynə kərəmukə ya kərimu bih, (və bi Muhəmmədin və ali Muhəm-məd), fəstənqizni və birəhmə-tikə fəxəllisni, ya muhsinu ya mucmilu ya mun`imu ya muf-zil, ləstu əttəkilu fin nəcati min iqabikə əla ə`malina, bəl bifəz-likə ələyna liənnəkə əhlut təqva və əhlul məğfirəh, tubdiu bil ihsani niəmən və tə`fu əniz zənbi kərəma, fəma nədri ma nəşkur, əcəmilə ma tənşuru əm qəbihə ma təstur, əm əzimə ma əbləytə və əvləyt, əm kəsirə ma minhu nəccəytə və afəyt, ya həbibə mən təhəbbəbə iləyk, və ya qurrətə əyni mən lazə bik, vənqətəə iləykə əntəl muhsin, və nəhnul musiun, fətəcavəz ya rəbbi ən qəbihi ma indəna bicəmili ma indək, və əyyu cəhlin ya rəbbi la yəsəuhu cuduk, əv əyyu zəmanin ətvəlu min ənatik, və ma qədru ə`ma-lina fi cənbi niəmik, və kəyfə nəstəksiru ə`malən nuqabilu biha kərəmək (kəramətək), bəl kəyfə yəziqu ələl muznibinə ma vəsiəhum min rəhmətik, ya vasiəl məğfirəti ya basitəl yə-dəyni bir rəhməh, fəvə izzətikə ya səyyidi ləv nəhərtəni (intə-hərtəni), ma bərihtu min babik, və la kəfəftu ən təməlluqikə liməntəha iləyyə minəl mə`rifəti bicudikə və kərəmik, və əntəl failu lima təşau tuəz-zibu mən təşau bima təşa, kəyfə təşau və tərhəmu mən təşau bima təşa, kəyfə təşau la tus`əlu ən fi`lik, və la tunazəu fi mulkikə və la tuşarəku fi əmrik, və la tuzaddu fi huk-mikə və la yə`tərizu ələykə əhədun fi tədbirik, ləkəl xəlqu vəl əmru təbarəkəllahu rəbbul aləmin, ya rəbbi haza məqamu mən lazə bik, vəstəcarə bikərə-mikə və əlifə ihsanəkə və niə-mək, və əntəl cəvadulləzi la yəziqu əfvikə və la yənqusu fəzluk, və la təqillu rəhmətukə və qəd təvəssəqna minkə bis səfhil qədimi vəl fəzlil əzimi vər rəhmətil vasiəh, əfə tərakə (turakə) ya rəbbi tuxlifu zunu-nəna əv tuxəyyibu amaləna, kəlla ya kərimu fələysə haza zənnuna bik, və la haza fikə təməəna ya rəbbi innə ləna fikə əmələn təvilən kəsira, innə ləna fikə rəcaən əzima, əsəyna-kə və nəhnu nərcu ən təsturə ələyna, və dəəvnakə və nəhnu nərcu ən təstəcibə ləna, fəhəq-qiq rəcaəna məvlana fəqəd əlimna ma nəstəvcibu biə`ma-lina, və lakin ilmukə fina və il-muna biənnəkə la təsrifuna ənkə (həssəna ələr rəğbəti i-ləyk), və in kunna ğəyrə mus-təvcibinə lirəhmətikə fəəntə əhlun ən təcudə ələyna, və ələl muznibinə bifəzli səətik, fəm-nun ələyna bima əntə əhluh, və cud ələyna fəinnə muhtacunə ila nəylik, ya ğəffaru binu-rikəhtədəyna və bifəzlikəstəğ-nəyna, və bini`mətikə (fi niə-mikə) əsbəhna və əmsəyna zu-nubəna bəynə yədəyk, nəstəğ-firukəllahummə minha və nətubu iləyk, tətəhəbbəbu iləy-na bin niəmi və nuarizukə biz zunub, xəyrukə iləyna nazilun və şərruna iləykə said, və ləm yəzəl və la yəzalu mələkun kərimun yə`tikə (ənna) biə-məlin qəbih, fəla yəmnəukə za-likə min ən təhutəna biniəmik, və tətəfəzzələ ələyna bi alaik, fəsubhanəkə ma əhləməkə və ə`zəməkə və əkrəməkə mubdi-ən və muidən təqəddəsət əs-mauk, və cəllə sənaukə və kə-rumə sənaiukə və fialuk, əntə ilahi əvsəu fəzlən və ə`zəmu hilma, min ən tuqayisəni bifi`li və xətiəti, fəl əfvəl əfvəl əfv, səyyidi səyyidi səyyidi, Əlla-humməşğəlna bizikrikə və əiz-na min səxətik, və əcirna min əzabikə vərzuqna min məva-hibik, və ən`im ələyna min fəz-lik, vərzuqna həccə bəytikə və ziyarətə qəbri nəbiyyik, sələva-tukə və rəhmətukə və məğfirə-tukə və rizvanuk, ələyhi və əla əhli bəytih, innəkə qəribun mu-cib, vərzuqna əmələn bitaətikə və təvəffəna əla millətikə və sunnəti nəbiyyik, səlləllahu ələyhi və alih, Əllahumməğfir li və livalidəyyə vərhəmhuma, kəma rəbbəəyani səğira, iczihi-ma bil ihsani ihsanən və bis səyyiati ğufrana, Əllahumməğ-fir lil mu`mininə vəl mu`minat, əl əhyai minhum vəl əmvat, və tabi` bəynəna və bəynəhum bil xəyrat, Əllahumməğfir lihəy-yina və məyyitina və şahidina və ğaibina, zəkərina və unsana (innasina) səğirina və kəbirina, hurrina və məmlukina, kəzəbəl adilunə billah, və zəllu zəlalən bəidən aə xəsiru xusranən mubina, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəm-məd, vəxtim li bixəyrin vəkfini ma əhəmməni min əmri dun-yayə və axirəti, və la tusəllit ələyyə mən la yərhəmuni, vəc`əl ələyyə minkə vaqiyətən baqiayəh, və la təslubni salihə ma ən`əmtə bihi ələyy, vərzuqni min fəzlikə rizqən vasiən həlalən təyyiba, Əlla-humməhrusni bihərasətik, vəhfəzni bihifzikə vəklə`ni bikilaətik, vərzuqni hiccə bəy-tikəl həram, fi amina haza və fi kulli amin və ziyarətə qəbri nəbiyyikə vəl əimməti ələy-himus səlam, və la tuxlini ya rəbbi min tilkəl məşahidiş şərifəti vəl məvaqifil kəriməh, Əllahummə tub ələyyə hətta la ə`siyəkə və əlhimnil xəyrə vəl əmələ bih, və xəşyətəkə bil ləyli vən nəhar, ma əbqəytəni ya rəbbəl aləmin, Əllahummə inni kulləma qultu qəd təhəyyə`tu və təəbbə`t (təəbbəyt), və qumtu lis səlati bəynə yədəykə və nacəytukə əlqəytə ələyyə nuasa, iza əna səlləytu və sələbtəni munacatək, iza ənə nacəytu ma li kulləma qultu qəd sələhət sərirəti, və qərubə min mucalisit təvvabinə məc-lisi, ərəzət li bəliyyətun əzalət qədəmi və halət bəyni və bəynə xidmətik, səyyidi ləəlləkə ən babikə tərədtəni, və ən xid-mətikə nəhhəytini, əv ləəlləkə rəəytəni mu`rizən ənkə fəqə-ləytəni, əv ləəlləkə vəcədtəni fi məqamil kazibinə (kəzzabinə) fərəfəztəni, əv ləəlləkə rəəytəni ğəyrə şakirin linə`maikə fəhə-rəmtəni, əv ləəlləkə fəqədtəni min məcalisil uləmai fəxə-zəltəni, əv ləəlləkə rəəytəni fil ğafilinə fəmin rəhmətikə ayəs-təni, əv ləəlləkə rəəytəni alifə məcalisil bəttalinə fəbəyni və bəynəhum xəlləytəni, əv ləəl-ləkə ləm tuhibbə ən təsməə duai fəbaədtəni, əv ləəlləkə bi-curmi və cərirəti kafəytəni, əv ləəlləkə biqilləti həyai minkə cazəytəni, fəin əfəvtə ya rəbbi fətalə ma əfəvtə ənil muznibinə qəbli, liənnə kərəməkə əy rəbbi yəcillu ən mukafatil muqəs-sirin, və ənə aizun bifəzlikə haribun minkə iləykə mutə-nəccizun (muntəcizun) ma vəədtə minəs səfhi əmmən əhsənə bikə zənna, ilahi əntə əvsəu fəzlən və ə`zəmu hilmən min ən tuqayisəni biəməli, əv ən təstəzilləni bixətiəti, və ma ənə ya səyyidi və ma xətəri həbni bifəzlikə səyyidi, və tə-səddəq ələyyə biəfvikə və cəl-lilni bisitrik, və`fu ən təvbixi bikərəmi vəchikə səyyidi ənəs səğirulləzi rəbbəytəh, və ənəl cahilulləzi əlləmtəhu və ənəz zalulləzi hədəytəh, və ənəl və-ziulləzi rəfə`təhu və ənəl xaifulləzi aməntəh, vəl caiulləzi əşbə`təhu vəl ətşanulləzi ərvəy-təh, vəl arilləzi kəsəvtəh, vəl fəqirulləzi əğnəytəhu vəz zəifulləzi qəvvəytəh, vəz zəli-lulləzi ə`zəztəh, vəs səqimulləzi şəfəytəhu vəs sailulləzi ə`təy-təh, vəl muznibulləzi sətərtəhu vəl xatiulləzi əqəltəh, və ənəl qəlilulləzi kəssərtəh, vəl mus-təz`əfulləzi nəsərtəh, və ənət təridulləzi avəytəh, ənə ya rəbbilləzi ləm əstəhyikə fil xəla, və ləm uraqibkə fil mələi ənə sahibud dəvahil uzma, ənəlləzi əla səyyidihictəra, ənəlləzi əsəytu cəbbarəs səma, ənəlləzi ə`təytu əla məasil cə-lilir, (əl məasi cəlilər) ruşa, ənəlləzi hinə buşşirtu biha xərəctu iləyha əs`a, ənəlləzi əmhəltəni fəma ər`əvəytu və sətərtə ələyyə fəməstəhyəytu və əmiltu (əlimtu) bil məasi fətəəddəyt, və əsqəttəni min əynikə (indikə) fəma baləytu fəbihilmikə əmhəltəni, və bisit-rikə sətərtəni, hətta kəənnəkə əğfəltəni, və min uqubatil məa-si cənnəbtəni, hətta kəənnəkə istəhyəytəni, ilahi ləm ə`sikə hinə əsəytuk, və ənə birubu-biyyətikə cahidun və la biəmrikə mustəxiff, və la liu-qubətikə mutəərriz, və la livəi-dikə mutəhavin, lakin xətiətun ərəzət və səvvələt li nəfsi və ğələbəni həvayə və əanəni ələy-ha şiqvəti, və ğərrəni sitrukəl murxa ələyy, fəqəd əsəytukə və xaləftukə bicəhdi, fəl`anə min əzabikə mən yəstənqizuni, və min əydil xusəmai ğədən mən yuxəllisuni, və bihəbli min əttə-sil, in əntə qətə`tə həbləkə ənni, fəva səv`əta (əsəfən) əla ma əhsa kitabukə min əməliyəlləzi ləv la ma ərcu min kərəmikə və səəti rəhmətik, və nəhyikə iyyayə ənil qunuti ləqənəttu indəma ətəzəkkəruha, ya xəyrə mən dəahu da, və əfzələ mən rəcahu rac, Əllahummə bizim-mətil islamə ətəvəssəlu iləykə və bihurmətil Qur`ani ə`təmidu iləyk, və bihubbin nəbiyyəl ummiyəl qurəşiyyəl haşimiyyəl ərəbiyyət təhamiyyəl məkkiy-yəl mədəniyy, ərcuz zulfətə lədəykə fəla tuhiş istinasə imani, və la təc`əl səvabi səvabə mən əbəd sivak, fəinnə qəvmən amənu biəlsinətihim liyəhqinu bihi dimaəhum, fəədrəku ma əmməlu ma inna amənna bikə biəlsinətina və qulubina, litə`fuvə ənna fəədrikna (fəədrik bina) ma əmməlna, və səbbit rəcaəkə fi sudurina və la tuziğ qulubəna bə`də iz hədəytəna, və həb ləna min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, fəvəizzətikə lə-vintəhərtəni ma bərihtu min babik, və la kəfəftu ən təməlluqikə lima ulhimə qəlbi minəl mə`rifəti bikərəmik, və səəti rəhmətikə ila mən yəzhəbul əbdu illa ila məvlah, və ila mən yəltəciul məxluqu illa ila xaliqih, ilahi ləv qərən-təni bil əsfadi və mənə`təni səybəkə min bəynil əşhad, və dələltə əla fəzaihi uyunəl ibad, və əmərtə bi ilən nari və hultə bəyni və bəynəl əbrar, ma qətə`tu rəcayi minkə və ma sərəftu tə`mili lil əfvi ənk, və la xərəcə hubbukə min qəlbi, əna la ənsa əyadiyəkə indi, və sitrəkə ələyyə fi darid dunya, səyyidi əxric hubbəd dunya min qəlbi, vəcmə` bəyni və bəynəl Mustəfa və alihi xiyərətikə min xəlqik, və xatəmin nəbiyyinə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih, vənqulni ila dərəcətit təvbəti iləyk, və əinni bil bukai əla nəfsi, fəqəd əfnəytu bit təsvifi vəl amali umuri, və qəd nəzəltu mənzilətəl aisinə min xəyri (həyati), fəmən yəkunu əsvəə halən minni, in ənə nuqiltu əla misli hali ila qəbri (qəbrin) ləm uməhhidhu lirəqdəti, və ləm əfruşhu bil əməlis salihi lizəc`əti, və ma li la əbki və la ədri ila ma yəkunu məsiri, və əra nəfsi tuxadiuni və əyyami tuxatiluni, və qəd xəfəqət ində (fəvqə) rə`si əcnihətul məvt, fəma li la əbki, əbki lixuruci nəfsi, əbki lizulməti qəbri, əbki liziqi ləhdi, əbki lisuali munkərin və nəkirin iyyay, əbki lixuruci min qəbri uryanən zəlilən hamilən siqli əla zəhri, ənzuru mərrətən ən yəmini və uxra ən şimali, izil xəlaiqu fi şə`nin ğəyri şə`n, likullimriin minhum yəvməizin şə`nun yuğnih, vucuhun yəvməizin musfirətun zahikətun mustəbşirəh, və vucuhun yəvməizin ələyha ğəbərətun tərhəquha qətərətun və zilləh, səyyidi ələykə muəvvəli və mu`təmədi və rəcai və təvəkkuli, və birəh-mətikə təəlluqi tusibu birəhmə-tikə mən təşau və təhdi bikə-ramətikə mən tuhibb, fələkəl həmdu əla ma nəqqəytə minəş şirki qəlbi, və ləkəl həmdu əla bəsti lisani, əfəbilisani hazəl kalli əşkuruk, əm biğayəti cəhdi fi əməli urzik, və ma qədru lisani ya rəbbi fi cənbi şukrik, və ma qədru əməli fi cənbi niəmikə və ihsanik (iləyy), ilahi innə (illa ənnə) cudəkə bəsətə əməli, və şukrəkə qəbilə əməli, səyyidi iləykə rəğbəti və iləykə (min-kə) rəhbəti, və iləykə tə`mili və qəd saqəni iləykə əməli və ələykə (iləykə) ya vahidi əkəfət (əliqət) himməti, və fima ində-kənbəsətət rəğbəti, və ləkə xa-lisu rəcai və xəvfi və bikə ənisət məhəbbəti, və iləykə əl-qəytu biyədi, və bihəbli taətikə mədədtu rəhbəti, (ya) məvlayə bizikrikə aşə qəlbi, və bimu-nacatikə bərrədtu ələməl xəvfi ənni, fə ya məvlayə və ya muəmməli və ya muntəha su`li, fərriq bəyni və bəynə zənbiyəl manii li min luzumi taətik, fəin-nəma əs`əlukə liqədimir rəcai fik, və əzimit təməi minkəlləzi əvcəbtəhu əla nəfsikə minər rə`fəti vər rəhməh, fəl əmru ləkə vəhdəkə la şərikə lək, vəl xəlqu kulluhum iyalukə və fi qəbzətik, və kullu şəy`in xaziun ləkə təbarəktə ya rəbbəl aləmin, ilahirhəmni izənqətəət huccəti, və kəllə ən cəvabikə lisani, və taşə ində sualikə iyyayə lubbi, fə ya əzimə rəcai la tuxəyyibni izəştəddət faqəti, və la təruddəni licəhli və la təmnə`ni liqilləti səbri, ə`tini lifəqri vərhəmni lizə`fi, səyyidi ələykə mu`təmədi və muəvvəli və rəcai və təvvəkkuli, və birəhmətikə təəlluqi və bifinaikə əhuttu rəhli və bicudikə əqsidu (əqsuru) təlibəti və bikərəmik, əy rəbbi əstəftihu duai və lədəykə ərcu faqəti (ziyafəti), və biğinakə əcburu əyləti və təhtə zilli əfvikə qiyami, və ila cudikə və kərəmikə ərfəu bəsəri və ila mə`rufik, udimu nəzəri fəla tuhriqni bin nar, və əntə məv-ziu əməli və la tuskinnil havi-yəh, fəinnəkə qurrətu əyni, ya səyyidi la tukəzzib zənni biih-sanikə və mə`rufik, fəinnəkə siqəti və la təhrimni səvabəkə fəinnəkəl arifu bifəqri, ilahi in kanə qəd dəna əcəli və ləm yuqərribni minkə əməli, fəqəd cəəltul i`tirafə iləykə bizənbi vəsailə iləli, ilahə in əfəvtə fə-mən əvla minkə bil əfv, və in əzzəbtə fəmən ə`dəlu minkə fil hukm, irhəm fi hazihid dunya ğurbəti, və indəl məvti kurbəti, və fil qəbri vəhdəti, və fil ləhdi vəhşəti, və iza nuşirtu lil hisabi bəynə yədəykə zullə məvqifi, vəğfir li ma xəfiə ələl adəmiinə min əməli, və ədim li ma bihi sətərtəni, vərhəmni səriən ələl firaşi tuqəllibuni əydi əhibbəti, və təfəzzəl ələyyə məmdudən ələl muğtəsəli yuqəllibuni (yuğəssiluni) salihu cirəti, və təhənnən ələyyə məhmulən qəd tənavələl əqribau ətrafə cina-zəti, və cud ələyyə mənqulən qəd nəzəltu bikə vəhidən fi hufrəti, vərhəm fi zalikəl bəytil cədid ğurbəti, hətta la əstə`nisə biğəyrikə ya səyyidi, in vəkəl-təni ila nəfsi hələktu səyyidi, fəbimən əstəğisu in ləm tuqilni əsrəti, fəila mən əfzəu in fəqədtu inayətikə fi zəc`əti, və ila mən əltəciu in ləm tunəffis kurbəti, səyyidi mən li və mən yərhəmuni in ləm tərhəmni, və fəzlə mən uəmmilu in ədimtu fəzləkə yəvmə faqəti, və ila mənil firaru minəz zunubi izənqəza əcəli, səyyidi la tuəz-zibni və əna ərcuk, ilahi (Əllahummə) həqqiq rəcai və amin xəvfi, fəinnə kəsrətə zunubi la ərcu fiha (ləha) illa əfvək, səyyidi ənə əs`əlukə ma la əstəhiqq, və əntə əhlut təqva və əhlul məğfirəh, fəğfir li və əlbisni min nəzərikə səvbən yu-ğətti ələyyət təbiat, və təğfiruha li və la utaləbu biha, innəkə zu mənni qədimin və səfhin əzimin və təcavuzin kə-rim, ilahi əntəlləzi tufizu səybəkə əla mən la yəs`əluk, və ələl cahidinə birububiyyətik, fəkəyfə səyyidi bimən səələkə və əyqənə ənnəl xəlqə ləkə vəl əmrə iləyk, təbarəktə və təa-ləytə ya rəbbəl aləmin, səyyidi əbdukə bibabikə əqaməthul xəsasətu bəynə yədəyk, yəqrəu babə ihsanikə biduaih (və yəstə`tifu cəmilə nəzərikə bi-məknuni rəcaik), fəla tu`riz bivəchikəl kərimi ənni, vəqbəl minni ma əqul, fəqəd dəəvtu (dəəvtukə) bihazəd dua, və ənə ərcu ən la təruddəni mə`rifətən minni birə`fətikə və rəhmətik, ilahi ən-təlləzi la yuhfikə sailun və la yənqusukə nail, əntə kə-ma təqulu və fəvqə ma nəqul, Əllahummə inni əs`əlukə səbrən cəmilən və fərəcən qəriba, və qəvlən sadiqən və əcrən əzima, əs`əlukə ya rəbbi minəl xəyri kullihi ma əlimtu minhu və ma ləm ə`ləm, əs`əlukəllahummə inni xəyri ma səələkə minhu ibadukəs salihun, ya xəyrə mən suilə və əcvədə mən ə`ta, ə`tini su`li fi nəfsi və əhli və validəyyə və vuldi (vələdi) və əhli huzanəti və ixvani fik, (və) ərğid əyşi və əzhir muruvvəti və əslih cəmiə əhvali, vəc`əlni mimmən ətəltə umurəh, və həssəntə əmələhu və ətməmtə ələyhi ni`mətəkə və rəzitə ənh, və əhyəytəhu həyatən təyyibətən fi ədvəmis surur, və əsbəğil kəraməti və ətəmmil əyş, innəkə təf`əlu ma təşau və la təf`əlu (yəf`əlu) ma yəşau ğəyruk, Əllahummə xus-səni minkə bixassəti zikrik, və la təc`əl şəy`ən mimma ətəqər-rəbu bihi fi anail ləyli və ətra-fin nəhar, riaən və la sum`ətən və la əşərən və la bətəra, vəc`əlni ləkə minəl xaşiin, Əllahummə ə`tinis səətə fir rizqi vəl əmnə fil vətən, və qurrətil əyni fil əhli vəl mali vəl vələdi vəl muqamə fi niəmikə indi, vəs sihhətə fil cismi vəl quvvətə fil bədəni vəs səlaməti fid dini, vəstə`milni bitaətikə və taəti rəsulik, Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih, əbədən məstə`mərtəni vəc`əlni min əvfəri ibadikə in-dəkə nəsibən fi kulli xəyr, ənzəltəhu və tunziluhu fi şəhri rəməzan, fi ləylətil qədri və ma əntə munziluhu fi kulli sənəh, min rəhmətin tənşuruha və afiyətin tulbisuha, və bəliyyətin tədfəuha və həsənatin tətəqəb-bəluha və səyyiatin tətəcavəzu ənha, vərzuqni həccə bəytikəl hərami fi amina (ami) haza, və fi kulli am, vərzuqni rizqən vasiən min fəzlikəl vasi, vəsrif ənni ya səyyidil əsvaə vəqzi ənnid dəynə vəz zulumat, hətta la ətəəzza bişəy`in minh, və xuz ənni biəsmai və əbsari ə`dayi və hussadi vəl bağinə ələyy, vənsurni ələyhim və əqirrə əyni (və həqqiq zənni), və fərrih qəlbi vəc`əl li min həmmi və kərbi fərəcən və məxrəca, mən əradəni bisuin min cəmii xəlqi-kə təhtə qədəməyy, vəkfini şərrəş şəytani və şərrəs sultan, və səyyiati əməli və təhhirni minəz zunubi kulliha, və əcirni minən nari biəfvik, və ədxilnil cənnətə birəhmətik, və zəvvicni minəl huril iyni bifəzlik, və əlhiqni biəvliyaikəs salihinə Muhəmmədin və alihil əbrarit təyyibinət tahirinəl əxyar, sələ-vatukə ələyhim və əla əcsadi-him və ərvahihim və rəhmətul-lahi və bərəkatuh, ilahi və səyyidi və izzətikə və cəlalik, ləin taləbtəni bizunubi ləutalibənnəkə biəfvik, və ləin taləbtəni bilu`mi ləutalibən-nəkə bikərəmik, və ləin ədxəl-tənin narə ləuxbirənnə əhlən narə bihubbi lək, ilahi və səyyi-di in kuntə la təğfiru illa liəvliyaikə və əhli taətikə fəila mən yəfzəul muznibun, və in kuntə la tukrimu illa əhləl vəfai bikə fəbimən yəstəğisul musiun, ilahi in ədxəltənin narə fəfi zalikə sururu əduvvik, və in ədxiltənil cənnətə fəfi zalikə sururu nəbiyyik, və əna vəllahi ə`ləmu ənnə sururə nəbiyyikə əhəbbu iləykə min sururi əduvvik, Əllahummə inni əs`əlukə ən təmləə qəlbi hubbən ləkə və xəşyətən minkə və təsdiqən bikitabik, və imanən bikə və fərəqən minkə və şəvqən iləyk, ya zəl cəlali vəl ikrami həbbib iləyyə liqaəkə və əhbib liqai, vəc`əl li fi liqaikər rahətə vəl fərəcə vəl kəraməh, Əllahummə əlhiqni bisalihi mən məza, vəc`əlni min salihi mən bəqi, və xuz bi səbiləs sali-hinə və əinni əla nəfsi bima tuinu bihis salihinə əla ənfusihim, vəxtim əməli biəhsənih, vəc`əl səvabi minhul cənnətə birəhmətik, və əinni əla salihi ma ə`təytəni və səbbitni ya rəbbi, və la tərud-dəni fi suinistənqəztəni minhu ya rəbbəl aləmin, Əllahummə inni əs`əlukə imanən la əcələ ləhu dunə liqaik, əhyini ma əhyəytəni ələyhi və təvəffəni iza təvəffəytəni ələyh, vəb`əsni iza bəəstəni ələyh, və əbri` qəlbi minər riyai vəş şəkki vəs sum`əti fi dinik, hətta yəkunə əməli xalisən lək, Əllahummə ə`tini bəsirətən fi dinikə və fəhmən fi hukmik, və fiqhən fi ilmikə və kifləyni min rəhmə-tik, və vərəən yəhcuzuni ən məasik, və bəyyiz vəchi binu-rik, vəc`əl rəğbəti fima indəkə və təvəffəni fi səbilik, və əla milləti rəsulikə səlləllahu ələy-hi və alih, Əllahummə inni əuzu bikə minəl kəsəli vəl fəşəli vəl həmmi vəl cubn, vəl buxli vəl ğəfləti vəl qəsvəti (vəz zilləti) vəl məskənəti vəl fəqri vəl faqəh, və kulli bəliyyətin vəl fəvahişi ma zəhərə minha və ma bətən, və əuzu bikə min nəfsin la təqnəu və bətnin la yəşbəu və qəlbin la yəxşə, və duain la yusməu və əməlin la yənfə, və əuzu bikə ya rəbbi əla nəfsi və dini və mali və əla cə-mii ma rəzəqtəni minəş şəy-tanir rəcim, innəkə əntəs səmiul əlim, Əllahummə innəhu la yuciruni minkə əhədun və la əcidu min dunikə multəhəda, fəla təc`əl nəfsi fi şəy`in min əzabikə və la təruddəni bihələ-kətin və la təruddəni biəzabin əlim. Əllahummə təqəbbəl minni və ə`li (kə`bi və) zikri vərfə` dərəcəti və huttə vizri və la təzkurni bixətiyyəti, vəc`əl səvabə məntiqi və səvabə duai rizakə vəl cənnəh, və ə`tini ya rəbbi cəmiə ma səəltukə və zidni min fəzlikə inni iləykə rağibun ya rəbbəl aləmin, Əllahummə innəkə ənzəltə fi kitabikə (l əfvə və əmərtəni) ən nə`fuvə əmmən zələməna və qəd zələmna ənfusəna, fə`fu ənna fəinnəkə əvla bizalikə minna, və əmərtəna ən la nəruddə sailən ən əbvabina, və qəd ci`tukə sailən fəla təruddə-ni illa biqəzai hacəti, və əmərtəna bil ihsani ila ma mələkət əymanuna, və nəhnu əriqqaukə fəə`tiq riqabina minən nar, ya məfzəi ində kurbəti və ya ğəvsi ində şiddəti, iləykə fəzi`tu və bikəstəğəstu və luztu la əluzu bisivak, və la ətlubul fərəcə illa mink, fəəğisni və fərric ənni ya mən yəfukkul əsirə (yəqbəlul yəsirə) və yə`fu ənil kəsir, iqbəl minnil yəsirə və`fu ənnil kəsir, innəkə əntər rəhimul ğəfur, Əllahummə inni əs`əlukə ima-nən tubaşiru bihi qəlbi, və yəqinən (sadiqən) hətta ə`ləmə ənnəhu lən yusibəni illa ma kətəbtə li və rəzzini minəl əyşi bima qəsəmtə li, ya ərhəmər rahimin.
Ya uddəti fi kurbəti, və ya sahibi fi şiddəti, və ya vəliyi fi ni`məti, və ya ğayəti fi rəğbəti, əntəs satiru əvrəti, vəl mu`-minu rəv`əti, vəl muqilu əsrəti, fəğfir li xətiəti, Əllahummə inni əs`əlukə xuşuəl imani qəblə xuşuiz zulli fin nar, ya vahidu ya əhədu ya səmədu ya mən ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, ya mən yu`ti mən səələhu təhənnunən minhu və rəhməh, və yəbtədiu bil xəyri mən ləm yəs`əlhu təfəzzulən minhu və kərəmən bikərəmikəd daim, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və həb li rəhmətən vasiətən camiəh, əbluğu biha xəyrəd dunya vəl axirəh, Əllahummə inni əs`təğfirukə lima tubtu iləykə minhu summə udtu fih, və əstəğfirukə likulli xəyrin ərədtu bihi vəchək, fəxalətəni fihi ma ləysə lək, Əllahummə səlli əla Muhəm-mədin və ali Muhəmməd, və`fu ən zulmi və curmi bihilmikə və cudikə ya kərim, ya mən la yəxibu sailuhu və la yənfədu nailuh, ya mən əla fəla şəy`ə fəvqəh, və dəna fəla şəy`ə du-nəh, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vərhəmni ya faliqəl bəhri li Musa, əl ləylətəl ləylətəl ləyləh, əs saətəs saətəs saəh, Əllahummə təhhir qəlbi minən nifaqi və əməli minər riya, və lisani minəl kizbi və əyni minəl xiyanəh, fəinnəkə tə`ləmu xainətəl ə`yun, və ma tuxfis sudur, ya rəbbi haza məqamul aizi bikə minən nar, haza məqamul mustəciri bikə minən nar, haza məqamul mustəğisi bikə minən nar, haza məqamul haribi iləykə minən nar, haza məqamu mən yəbuu ləkə bixətiətih, və yə`tərifu bizənbih, və yətubu ila rəbbih, haza məqamul baisil fəqir, haza məqamul xaifil mustəcir, haza məqamul məhzunil məkrub, haza məqamul məğmumil (məhzunil) məh-mum, haza məqamul ğəribil ğəriq, haza məqamul mustəv-hişil fəriq, haza məqamu mən la yəcidu lizənbihi ğafirən ğəy-rək, və la lizə`fihi muqəvviyən illa ənt, və la lihəmmihi mufərricən sivak, ya Əllahu ya kərimu la tuhriq vəchi bin nari bə`də sucudi lək, və tə`firi biğəyri mənni minni ələyk, bəl ləkəl həmdu vəl mənnu vət təfəzzulu ələyy, irhəm “əy Rəbbi” (nəfəs kəsilənə kimi demək) zə`fi və qillətə hiləti və riqqətə cildi, və təbəddudə əvsali və tənasurə ləhmi və cismi və cəsədi və vəhdəti və vəhşəti fi qəbri, və cəzəi min səğiril bəla, əs`əlukə ya rəbbi qurrətəl əyni vəl iğtibatə yəvməl həsrəti vən nədaməh, bəyyiz vəchi ya rəbbi yəvmə təsvəddul vucuh, aminni minəl fəzəil əkbər, əs`əlukəl buşra yəvmə tuqəlləbul qulubu vəl əbsar, vəl buşra ində fira-qid dunya, əl həmdu lillahilləzi ərcuhu əvnən (li) fi həyati, və uidduhu zuxrən liyəvmi faqəti, əl həmdu lillahilləzi əd`uhu və la əd`u ğəyrəh, və ləv dəəvtu ğəyrəhu ləxəyyəbə duai, əl həmdu lillahilləzi ərcuhu və la ərcu ğəyrəh, və ləv rəcəvtu ğəyrəh, ləəxləfə rəcai, əl həmdu lillahil mun`imil muhsinil mucmilil mufzili zil cəlali vəl ikram, vəliyyu kulli ni`mətin və sahibu kulli həsənəh, və muntəha kulli rəğbətin və qazi kulli hacəh, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vərzuqnil yəqinə və husnəz zənni bik, və əsbit rəcaəkə fi qəlbi, vəqtə` rəcai əmmən sivak, hətta la ərcu ğəyrəkə və la əsiqə illa bik, ya lətifən lima təşa (yəşa), ultuf li fi cəmii əhvali bima tuhibbu və tərza, ya rəbbi inni zəifun ələn nari fəla tuəzzibni bin nar, ya rəbbirhəm duai və təzərrui və xəvfi və zulli və məskənəti və tə`vizi və təlvizi, ya rəbbi inni zəifun ən tələbid dunya, və əntə vasiun kərim, əs`əlukə ya rəbbi biquvvətikə əla zalik, və qud-rətikə ələyh, və ğinakə ənhu və hacəti iləyh, ən tərzuqni fi ami haza və şəhri haza və yəvmi haza və saəti hazih, rizqən tuğnini bihi ən təkəllufi ma fi əydin nasi min rizqikəl həlalit təyyib, ey rəbbi minkə ətlubu və iləykə ərğəbu və iyyakə ərcu, və əntə əhlu zalikə la ərcu ğəyrək, və la əsiqu illa bik, ya ərhəmər rahimin, ey rəbbi zələmtu nəfsi, fəğfir li vər-həmni və afini ya samiə kulli səvt, və ya camiə kulli fəvt, və ya bariən nufusi bə`dəl məvt, ya mən la təğşauz zulumatu və la təştəbihu ələyhil əsvat, və la yəşğəluhu şəy`un ən şəy`, ə`ti Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əfzələ ma səələkə və əfzələ ma suiltə ləh, və əfzələ ma əntə məs`ulun ləh, ila yəvmil qiyaməh, və həb liyəl afiyətə hətta təhniənil məişəh, vəxtim li bixəyri hətta la təzurrəniz zunub, Əllahummə rəzzini bima qəsəmtə li hətta la əs`ələ əhədən şəy`a, Əllahum-mə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, vəftəh li xəzainə rəhmətik, vərhəmni rəhmətən la tuəzzibuni bə`dəha əbədən fid dunya vəl axirəh, vərzuqni min fəzlikəl vasii rizqən həla-lən təyyiba, la tufqiruni ila əhədin bə`dəhu sivak, təziduni bizalikə şukrən və iləykə faqətən və fəqra, və bikə əmmən sivakə ğinən və təəffufən ya muhsinu ya muc-milu ya mun`imu ya mufzilu ya məliku ya muqtədir, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəm-mədin vəkfinil muhimmə kulləh, vəqzi li bil husna və barik li fi cəmii umuri, vəqzi li cəmiə həvaici, Əllahummə yəs-sir li ma əxafu tə`sirəh (təəs-surəh), fəinnə təysirə ma əxafu tə`sirəh (təəssurəh), ələykə səhlun yəsirun və səhhil li ma əxafu huzunətəh, və nəffis ənni ma əxafu həmməh (ğəmməh), vəsrif ənni ma əxafu bəliy-yətəh, ya ərhəmər rahimin, Əllahumməmlə` qəlbi hubbən ləkə və xəşyətən mink, və təsdiqən ləkə və imanən bikə və fərəqən minkə və şəvqən iləyk, ya zəl cəlali vəl ikram, Əllahummə innə ləkə huquqən fətəsəddəq biha ələyy, və lin nasi qibəli təbiatun fətəhəm-məlha ənni, və qəd əvcəbtə li-kulli zəifin qira, və ənə zəyfukə fəc`əl qirayəl ləylətəl cənnəh, ya vəhhabəl cənnəti ya vəhha-bəl məğfirəh, və la həvlə və la quvvətə illa bik.
Ya məfzəi ində kurbəti, və ya ğəvsi ində şiddəti, iləykə fəzi`tu və bikəstəğəstu və bikə luztu la əluzu bisivak, və la ətlubul fərəcə illa mink, fəəğis-ni və fərric ənni, ya mən yəq-bəlul yəsirə və yə`fu ənil kəsir, iqbəl minnil yəsirə və`fu ənnil kəsir, innəkə əntəl ğəfurur rə-him, Əllahummə inni əs`əlukə imanən tubaşiru bihi qəlbi, və yəqinən hətta ə`ləmə ənnəhu lən yusibəni illa ma kətəbtə li, və rəzzini minəl əyşi bima qəsəmtə li, ya ərhəmər rahi-min, ya uddəti fi kurbəti, və ya sahibi fi şiddəti, və ya vəliyyi fi ni`məti və ya ğayəti fi rəğbəti, əntəs satiru əvrəti, vəl aminu rəv`əti, vəl muqilu əsrəti, fəğfir li xətiəti ya ərhəmər rahimin.
Subhanə mən yə`ləmu cəva-rihəl qulub, subhanə mən yuhsi ədədəz zunub, subhanə mən la yəxfa ələyhi xafiyətun fis səmavati vəl ərəzin, subhanər rəbbil vədud, subhanəl fərdil vitr, subhanəl əzimil ə`zəm, subhanə mən la yə`tədi əla əhli məmləkətih, subhanə mən la yuaxizu əhləl ərzi biəlvanil əzab, subhanəl hənnanil mən-nan, subhanər rəufir rəhim, subhanəl cəbbaril cəvad, sub-hanəl kərimil həlim, subhanəl bəsiril əlim, subhanəl bəsiril vasi, subhanəllahi əla iqbalin nəhar, subhanəllahi əla idbarin nəhar, subhanəllahi əla idbaril ləyli və iqbalin nəhar, (subhanəllahi əla iqbalin nəhari və idbaril ləyl, subhanəllahi əla iqbalin nəhari və iqbalil ləyl), və ləhul həmdu vəl məcdu vəl əzəmətu vəl kibriya, məə kulli nəfəsin və kulli tərfəti əynin və kulli ləmhətin səbəqə fi ilmih, subhanəkə mil`ə ma əhsa kitabuk, subhanəkə zinətə ərşik, subhanəkə subhanəkə subhanək.

Tərcüməsi:

İlahi, məni öz bəlalarınla ədəbləndirib qəflətən yaxalayan əzabınla cəzalandırma! Ey Rəbbim, xeyir Sənin ixtiyarında olduğu halda, mən onu başqa yerdən tapa bilərəmmi?! Qurtuluş yalnız Sənin lütfünlə mümkün olduğu halda, onu harada axtarım?! İlahi, nə xeyirxah insan Sənin lütf, rəhmət və yardımından ehtiyacsız, nə də günahkar Sənin razılığını əldə etməyi istəməyərək hökmlərindən qorxusuz olmuş və qüdrətinin əhatəsindən kənara çıxmışdır. Ey Rəbbim! Ey Rəbbim! Ey Rəbbim!
“Ya Rəbbi” sözünü nəfəs kəsilənə kimi demək.
Səni Öz vasitənlə tanımış, Özün mənə Səni tanımaqda yol göstərmiş və dərgahına dəvət etmisən. Əgər Sən olmasaydın, mən kim olduğunu bilməzdim. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, məni çağırdıqda tənbəllik etməyimə baxmayaraq, Onu çağırdığım zaman duamı qəbul etdi. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, Onun yolunda borc verməyimi istədikdə paxıllıq etdiyim halda, Ondan istədikdə əta edir. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, hər zaman Onu öz ehtiyacım üçün səslədikdə cavab verir və Onunla gizlində raz-niyaz etməyə nail olduqda, heç bir vasitəçi olmadan istəyimi yerinə yetirir. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, başqasını deyil, yalnız Onu çağırıram və əgər başqasını çağırsam, duam qəbul olunmaz. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, başqasına deyil, yalnız Ona ümid edirəm və əgər başqasına ümid bəsləsəydim, məni naümid edərdi! Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, məni xar və zəlil etmək üçün insanlara deyil, Özünə həvalə etmədi və mənə qayğı göstərdi. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, məndən ehtiyacsız olduğu halda, mənə məhəbbət göstərdi. Həmd-səna o Allaha məxsusdur ki, heç bir günahım yoxmuş kimi, mənimlə yumşaq davrandı. Odur ki, Rəbbim mənim nəzərimdə hər şeydən daha çox tərifə layiq və mənim sitayişimə daha ləyaqətlidir. İlahi, məxluqatın hacət yollarının (qapılarının) Sənə doğru açıq, Sənə bəslədikləri ümid bulaqlarının coşub-daşan, Səni arzu edənlərin fəzl və mərhəmətindən yardım istəməsini asan və bəyənilən, fəryada yetməyini istəyənlərin dua qapılarının açıq olduğunu güman edirəm. Əminəm ki, Sənə ümid edənlərin hacətini qəbul etmək və kədərlilərin fəryadına yetməyə qadirsən. Sənin ehsan və bəxşişlərin üçün nalə etmək və hökmünə razı olmaqda paxılların məhrum etdikləri və dünyanı istəyənlərin əlləri ilə toplayaraq ehtiyacsız olduqlarından (mal, sərvət…) da daha geniş bir əvəz (mükafat) vardır, Sənin dərgahına tərəf istiqamətlənənlərin yolu qısadır və Sən bəndələrə gizli deyilsən, amma Səndən başqasını arzu etmələri və əməlləri Sənin camalını görməyə mane olur. Duamı eşitmək və bağışlanmaq diləməyimi qəbul etməyinə layiq olmadığım, əksinə ehsan və kərəminə etimad etdiyim, mərhəmət edəcəyinlə bağlı verdiyin vədlərin doğru olması ilə aram olduğum, yeganəliyinlə bağlı imanıma sığındığım və Səndən başqa heç bir tanrının olmadığı, yeganə və şəriksiz olduğuna əmin olduğum halda, öz istəklərimlə Səni nəzərdə tutmuş, hacətlərimlə Sənə üz gətirmiş, Səni pənah yeri seçmiş, dua ilə Sənə təvəssül etmişəm. İlahi, sözün haqq, vədin də doğrudur. Sən özün buyurubsan ki, “hacətlərinizi Allahın fəzl və mərhəmətindən istəyin, həqiqətən, Allah həmişə bəndələrinə qarşı rəhmlidir.” Ey mənim mövlam, bəndələrə bir şey istəməyi əmr etdiyin halda, onlar Səndən bir hacət istədikdə nemət əta etməmək xüsusiyyəti Səndən uzaqdır. Çünki Sən məxluqata həddən artıq bəxşiş edən, onlara məhəbbət və mehribanlıqla nəzər salansan! İlahi, kiçik (uşaq) olduğum zaman nemət və ehsanlarınla məni böyütdün və böyük olduğum zaman da adımı ucaltdın! Ey bu dünyada məni ehsan, mərhəmət və neməti ilə boya-başa çatdıran, axirətdə də bağışlayacaq və ehsan edəcəyinə işarə edən! Ey mənim ixtiyar sahibim, (Sənə olan) mərifətim Sənə doğru rəhbər və bələdçim, məhəbbətim hüzurunda vasitə və şəfaətçimdir. Rəhbərim Sən olduğundan, bələdçimə etimad edirəm və qəbul etdiyin üçün öz şəfaətçimdən də xatircəməm, ey mənim mövlam, Səni günahların lal etdiyi bir dillə çağırıram. İlahi, Səninlə xətaların həlak etdiyi qəlb ilə raz-niyaz edirəm! İlahi, Səni qorxan, həvəsli, ümidvar və həyəcanlı bir qəlblə çağırıram! Ey mənim ixtiyar sahibim, günahlarıma nəzər saldıqda, qorxur, kərəmini görəndə isə ümidvar oluram! Beləcə, mehribanların ən üstünü olduğun üçün məni bağışlayarsan. Əgər əzab etsən də, zülm etməyibsən! İlahi, əməllərim pis olduğu halda, Səndən hacət istəməyə məni cürətli edən Sənin ehsan və kərəm sahibi olmağın, abır-həyamın az olmasına baxmayaraq, çətinlik zamanı dərgahına pənah gətirməyimə səbəb Sənin rəhmət və mehribanlığındır. Günah və qəbahətlərimin olması ilə yanaşı, yenə də məni arzularımdan məhrum etməyəcəyinə ümid edirəm. Belə isə, ümidlərimi gerçəkləşdir, duamı qəbul et, ey çağırılanların ən yaxşısı, ey ümid edilənlərin ən fəzilətlisi! Ey mənim mövlam, arzularım necə də böyük, əməllərim necə də pisdir! Əfvindən arzuladığım miqdarda mənə əta et və pis əməllərimə görə məni cəzalandırma! Həqiqətən, kərəmin günahkarları cəzalandırmaqdan daha böyük, həlim və yumşaqlığın isə müqəssirlərlə haqq-hesab çəkməkdən daha böyükdür. Ey mənim mövlam, Sənin fəzl və kərəminə sığınır, qəzəbindən Sənə doğru qaçıram. Sənə qarşı yaxşı gümanda olanları bağışlayacağına dair verdiyin vədinin gerçəkləşməsi qətidir. İlahi, mən Sənin müqabilində aciz və zəifəm, fəzl və rəhmətindən mənə əta et, əfvinlə mənə minnət qoy! Ey Rəbbim, örtüyünlə pis əməllərimi gizlə, kəramətinə xatir məni cəzalandırmaqdan vaz keç! Əgər bu gün Səndən başqası mənim günahlarımdan xəbərdar olsaydı, mən onları yerinə yetirməz, cəzanın tez gəlməsindən qorxsaydım, hökmən ondan uzaqlaşardım və bunlar Səni görənlərin ən zəifi, xəbərdar olanların ən yüngülü kimi hesab etdiyim üçün deyil, əksinə, ey Rəbbim, Sən çirkin əməlləri örtənlərin ən yaxşısı, hökmdarların ən xeyirxahı, ehsan edənlərin ən kəramətlisisən! Sən eyibləri örtən, günahları bağışlayan, sirləri bilən, kərəminlə günahların üstünü örtən, cəzanı səbrinlə təxirə salansan. Həmd olsun Sənin elminlə yanaşı helminə və qüdrətinlə yanaşı əfvinə! İlahi, mənə sonsuz həlimliyin məni günahlara sövq edir, pis əməllərimi örtməyin məni həyasızlığa dəvət edir, rəhmətinin geniş, bağışlamağının sonsuzluğuna mərifət (agahlıq) məni qadağalarını pozmağa cürətləndirir. Ey həlim, ey kərim, ey diri, ey daimi! Ey günahları bağışlayan, ey tövbələri qəbul edən, ey nemətləri böyük, ehsanı əzəli! Sənin gözəl örtüklərin, böyük əfvini, yaxın nicat və qurtuluş, dərhal fəryada yetməyin hanı?! Hanı geniş rəhmətin, fəzilətli bəxşişin, ləzzətli hədiyyələrin, dəyərli işlərin (mərhəmətlərin), böyük fəzilətin?! Haradadır böyük nemətlərin, həmişəlik ehsanın, kərim olmağın?! Ey kərim olan, kərəminə xatir mənə nicat ver, rəhmətinə xatir məni həlak olmaqdan xilas et, ey ehsan edən, ey xeyirxah, ey nemət və fəzilət sahibi! Sənin əzabından xilas olmaqda əməllərimizə deyil, yalnız fəzlinə arxalanırıq. Çünki Sən çəkinilmək və bağışlamağa daha layiqsən. Əvvəlcə ehsan etməklə nemət verir, sonra kərəminlə günahları bağışlayırsan. Bizim üçün artırdığın yaxşılıqlaramı, yoxsa, eyiblərimizin üstünü örtməyinəmi, şiddətli imtahan və sınaqları bizə asanlaşdırmağın və bizi qorumağınamı, yoxsa, çoxlu bəlalardan bizə nicat verərək amanda saxlamağınamı şükür edək?! Bunların hansının şükrünü yerinə yetirəcəyimizi bilmirik. Ey Ona məhəbbət bəsləyənləri sevən, ey hər şeydən əlini üzüb Ona sığınanların gözünün nuru! Sən ehsan edən, biz isə pis əməl və günah sahibiyik! Ey Rəbbim, ixtiyarındakı gözəl şeylər (əfv və bağışlamaq) xatirinə bizim qəbahətlərimizi bağışla! Ey Rəbbim, ehsan və bəxşişinin şamil olmadığı nadan varmı?! Hansı zaman Sənin həlimlik müddətindən daha uzundur?! Nemətlərin müqabilində yaxşı əməllərimiz dəyərsizdir. Çirkin əməllərimizi Sənin sonsuz lütf və kərəminlə necə çox hesab edə bilərik?! Rəhmətinin geniş olması ilə günahkarlara necə möhlət verilməyə bilər?! Ey məğfirəti çox və əliaçıq olan! Sənə and verirəm rəhmət və izzətini, ey mənim mövlam, əgər məni dərgahından qovsan, bəxşiş və ehsan edəcəyini bildiyim üçün başqasının qapısına getməz, Sənə yalvarmaqdan əl çəkmərəm! Sən istədiyini yerinə yetirir, istədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə əzab verir və istədiyinə istədiyin kimi və istədiyinlə rəhm edirsən. İşlərindən sorğu-sual olunmaz və mülkündə kimsə Səninlə höcətləşməz, hökmündə kimsə Sənə şərik və əmrində kimsə zənə qarşı çıxmaz. Kimsə tədbirlərinlə bağlı Sənə etiraz edə bilməz. Xilqət və hökm yalnız Sənə məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah xeyir və rəhmət sahibidir! İlahi, Sənə üz tutan, lütf və kərəminə sığınan, nemət və ehsanlarınla ünsiyyət yaradan kəsin məqamı budur! Sən əfvi tükənməyən səxavətli, fəzlinə xələl gəlməyən və rəhməti azalmayansan. Bizim bütün arxayınlıq və əminliyimiz Sənin əzəli əfv, əzəmətli fəzl və geniş rəhmətinə görədir. Belə isə, ey Rəbbim, Sənə nikbinliyimizə xilaf çıxar və ya bizi ümid və arzularımızdan məhrum edərsənmi?! Xeyr, əsla! Ey kərim, Sənə gümanımız və Səndən intizarımız belə deyil! Ey Rəbbim, Səndən istədiyimiz uzun-uzadı arzular və Sənə böyük ümidimiz var! Günahlarımızın üstünü örtəcəyinə ümid etdiyimiz halda, Sənə qarşı üsyan etmiş, dualarımızı qəbul edəcəyinə ümidvar olduğumuz halda, Səni çağırırıq. Belə isə, ey bizim mövlamız, ümidlərimizi gerçəkləşdir. Əməllərimizlə məhrumiyyətdən başqa heç bir şeyə layiq olmadığımızı bilirik, amma Sən bizim əməllərimizdən xəbərdarsan və rəhmətinə layiq olmadığımız halda, Öz dərgahından bizi əliboş qaytarmayacağını bilirik. Sən geniş fəzlinlə bizə və günahkarlara ehsan etməyə layiqsən. Sənə layiq olan tərzdə bizə nemət və ehsan bağışla, çünki biz Sənin nemətlərinə möhtacıq. Ey bağışlayan, bizi mərifət nuruna xatir hidayət, fəzlinlə xatir ehtiyacsız və qane et. Gecə və gündüzü Sənin nemətlərinin sayəsində keçiririk və günahlarımız Sənə bəllidir. İlahi, Səndən bağışlanmaq diləyir və tövbə ilə Sənə doğru qayıdırıq! Sən müxtəlif nemətlərinlə bizə məhəbbət göstərdiyin halda, biz günahlarımızla Sənə qarşı çıxır, Sən bizə xeyir nazil etdiyin halda, pis əməllərimiz tükənmək bilmədən Sənə doğru yüksəlir. Əməlləri qeydə alan mələk həmişə qəbahətli əməllərimizi dərgahına gətirsə də, bunlar Sənin zahir və batini nemətlərinin bizə nəsib olmasına mane olmur. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan. Sən yaradılışı başlayıb-bitirməkdə necə də helmli, əzəmətli və kəramətlisən! Adların müqəddəs, tərifin böyük, işlərin kəramətlidir. İlahi, xəta və əməllərimlə müqayisədə fəzlin daha geniş, səbrin daha böyükdür. Ey mənim mövlam, ey mənim mövlam, ey mənim mövlam, məni bağışla, məni bağışla, məni bağışla! İlahi, bizi zikrinlə məşğul edərək qəzəbindən aman ver, əzabından xilas edərək nemət və fəzlini, evinin (Kəbənin) və Peyğəmbərinin qəbrinin ziyarətini bizə nəsib et! Sənin salamın, rəhmət, məğfirət və razılığın olsun ona və onun Əhli-beytinə! Həqiqətən, Sən bəndələrə yaxın və dualarını qəbul edənsən. Əməldə Sənə itaəti bizə nəsib et və bizi Sənin dinin və Rəsulunun (ona və Əhli-beytinə salam olsun) sünnəsində olduğumuz halda dünyadan apar. İlahi məni, ata-anamı bağışla, körpə olduğum zaman məni boya-başa çatdırdıqları kimi, onlara da rəhm et. Onlara mənə etdikləri yaxşılıqlar müqabilində yaxşılıq et və günahları müqabilində bağışlanmaqla mükafatlandır. İlahi, mömin kişi və qadınları, onlardan həyatda olanlar və ya ölənləri bağışla, onlarla aramızdakı rabitəni xeyir işlərlə əlaqələndir. İlahi, diri və ölülərimizi, yanımızda olan və olmayanları, kişi və qadınlarımızı, uşaq və böyüklərimizi, nökər və azad olanlarımızı bağışla! Allahdan üz çevirən, böyük zəlalətə düçar olan, açıq-aşkar xəsarətə uğrayanlar yalan danışırlar. İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, mənim aqibət və sonumu xeyrə cala, dünya və axirətlə bağlı əhəmiyyətli işlərdə mənə yetərli ol, mənə rəhm etməyəcək kəsləri hakim etmə, Öz tərəfindən mənə daimi gözətçi təyin et. Verdiyin üstün nemətləri məndən alma, Öz fəzlindən mənə pak, halal və tükənməz ruzi ver! İlahi, məni öz mühafizənlə aman ver, hifzinlə qoru, himayənlə bütün bəlalardan amanda saxla, bu il və bütün illərdə Sənin möhtərəm evinin həcci, Peyğəmbər və imamların qəbrinin ziyarətini mənə nəsib et! Ey Rəbbim, məni bu kəramətli məkanların ziyarətini müşahidə etmək və orada olmaqdan məhrum etmə! İlahi, mənə elə bir tövbə nəsib et ki, bir daha günah etməyim. Mənə xeyir və ona əməl etməyi, gecə və gündüz Səndən qorxmağı ilham et, ey aləmlərin Rəbbi! İlahi, Sənin dərgahında namaz qılmağa hazırlaşıb Səninlə raz-niyaz etməyi qəsd etdiyimdə, bəzən namaz qıldığım zaman məni yuxuya vermiş, münacat etdiyim zaman da məni münacatdan məhrum etmisən. Axı, mənə nə olub ki, yaxşı işlər görməyi və “tövbəkarlar” məqamına yaxınlaşmağı əhd etdiyim zaman, hansısa bir maneə məni bu işlərdən saxladı və Sənin xidmətində olmaqda mənimlə Sənin aranda fasilə düşdü?! Ey mənim mövlam, yoxsa, məni qapından qovmuş, xidmətində olmaqdan uzaqlaşdırmış, bəndəlik haqqını yüngül saydığımı görüb məni Özündən kənarlaşdırmış, yaxud Səndən üz döndərdiyimi görüb mənə qəzəblənmiş və yaxud yalançılardan hesab edib məni tərk edibsənmi?! Yoxsa, nemətlərinin şükrünü yerinə yetirmədiyimdən məhrum etmiş, yaxud alimlərin məclisində olmadığımdan xar etmiş, yaxud da qafillərdən hesab edib rəhmətindən məyus etmisən?! Məni batil əhlinin məclisində onlarla ünsiyyət qurduğumu görüb məni onların öhdəsinə qoymuş və ya duamı eşitmək istəməyərək dərgahından uzaqlaşdırmış, xəta və təqsirimə görə məni yaxalamış, yaxud da həyasızlığıma görə məni cəzalandırıbsanmı?! Ey Rəbbim, əgər məni əfv etsən, onsuz da, məndən qabaqkı günahkarları da həddən artıq bağışlayıbsan. Ey Rəbbim, Sənin lütf və kərəmin müqəssirləri cəzalandırmaqdan böyükdür və mən Sənin fəzlinə sığınır, Səndən Sənə tərəf qaçıram. Bağışlayacağına nikbin olanlara verdiyin vədin hökmən gerçəkləşəcək. İlahi, fəzlin əməllərimlə müqayisə olunmayacaq qədər geniş, səbrin xətalarıma görə məni xar etməyəcəyin qədər böyükdür. Ey mənim mövlam, mən aciz və zəifəm. Ey mənim mövlam, fəzlinə xatir mənə nemət əta et və əfvinlə mənə minnət qoy. Eyiblərimin üstünü örtməklə başımı ucalt və kərim olan zatına xatir məni cəzalandırmaqdan vaz keç! Ey mənim mövlam, mən Sənin ərsəyə gətirdiyin yetim bir uşağam, elm əta etdiyin bir nadanam, hidayət etdiyin bir azğınam, izzət və məhəbbət bağışladığın zəlil və rüsvay olmuş bir şəxsəm, arxayın etdiyin bir qorxağam, tox etdiyin bir acam, susuzluğunu yatırdığın bir susuzam, geyindirdiyin bir çılpağam, ehtiyacını ödədiyin bir fəqir və qüdrət verdiyin qüdrətsiz bir şəxsəm, böyük etdiyin bir kiçilmişəm, şəfa verdiyin bir xəstəyəm və bəxşiş verdiyin bir dilənçiyəm. Mən günahlarını örtdüyün günahkar, güzəştə getdiyin xətakar, (mal və sərvəti) az olduğunda çoxaltdığın, yardım etdiyin zəif, sığınacaq verdiyin qovulanam. Ey Rəbbim, nə xəlvətdə Səndən həya etmiş, nə də camaat arasında bəndəlik vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Mən şiddətli müsibətlərin üz gətirdiyi zaman Öz ağasına qarşı cürətləndim, göylərin qalib Allahına itaətsizlik etdim, böyük günahlarıma görə rüşvət verdim (mal xərclədim), bir günaha (onun bağışlanılmasına) görə müjdə verildikdə, ona qurşanmağa tələsdim, tövbə üçün mənə möhlət verdikdə, günahlardan əl çəkmədim, eyiblərimi örtdükdə, həyasızlıqla günah edib həddi aşdım və məni nəzərindən saldığın zaman, yenə fərqinə varmadım. Öz səbrinlə mənə möhlət verdin və əməllərimi örtdün, sanki mənim günahlarımı unutdun, məni cəzalandırmaqdan vaz keçdin və məndən utanıb həya etdin. İlahi, ilahiliyini inkar etdiyim, əmrlərini yüngül saydığım, cəzalarına sinə gərdiyim, əzab vədini əhəmiyyətsiz saydığım halda, Sənə qarşı günah etməmişəm, əksinə xətaya uğradığımdan, pis əməllərim yaxşı cilvələndiyindən, nəfsi istəklərim mənə qələbə çaldığından, bədbəxtçiliyim bu işdə mən yardımçı olduğundan və eyiblərimi örtməyin məni məğrur etdiyindən Sənə üsyan etmişəm. İndi kim Sənin əzabından mənə nicat verə bilər?! Kim gələcəkdə düşmənlərin əlindən məni xilas edər?! Əgər rabitəni mənimlə kəssən, mən kiminlə münasibət yaradaram?! Vay olsun mənə, Sənin kitabında (Quranda) pis hesab edilən (və mənim törətdiyim) əməllərimə görə! Əgər Sənin kərəmin və geniş rəhmətinə ümidim, habelə günahkarlara rəhmətindən məyus olmağı qadağan etməyin olmasaydı, onları (əməlləri) xatırladıqda, mütləq naümid olardım. Ey çağırılanların ən yaxşısı, ey ümid edilənlərin ən fəzilətlisi! İlahi, İslam hökmlərinin öhdəçiliyi ilə Sənə təvəssül edir, Quranın hörməti və ona iman vasitəsilə Sənə etimad edir və dərs oxumayan, Qüreyşi, Haşimi, ərəb, Təhami, Məkkəli və Mədinəli Peyğəmbərinə (s) məhəbbət bəsləməklə dərgahına yaxınlaşıram. Ünsiyyətimi vəhşətlə əvəz edərək mükafatımı səndən başqasını istəyənlərin mükafatına çevirmə! Hansısa bir qövm dillərində iman gətirdilər ki, bu yolla (İslamla) canlarını qorusun və qanları axıdılmasın, onlar arzularına nail oldular. Biz isə həm dilimiz, həm də qəlbimizlə Sənə iman gətirmişik ki, bizi bağışlayasan. Belə isə, bizi də arzularımıza çatdır. Sənə ümid bəsləməyi qəlbimizdə sabit saxla. Bizi hidayət etdikdən sonra qəlbimizi (haqdan batilə) dəyişmə və Öz tərəfindən bizə rəhmət bəxş et! Həqiqətən, Sən həddən artıq bəxşiş edənsən. And olsun izzətinə, əgər məni qapından qovsan, bir yerə getməz və Sənə yalvarmaqdan əl çəkmərəm, çünki qəlbimə kərəm və rəhmətinə dair mərifət ilham olunmuşdur. Qul ağasından başqa, kimin yanına gedər, məxluq xaliqindən başqa, kimə sığınar?! İlahi, əgər boynumu qəhr zəncirinlə bağlasan, xalq arasında nemətini məndən əsirgəsən, bəndələrinin nəzərində rüsvayçılığımı aşkarlasan, cəhənnəm oduna sürüklənməyimi əmr etsən, mənimlə yaxşılar arasında ayrılıq salsan, yenə də ümidim Səndən qırılmayacaq, rəhmətinə ümidim üzülməyəcək və məhəbbətin qəlbimdən çıxmayacaq. Mən heç vaxt dünyadakı bəxşişlərini, eyiblərimi örtməyini unutmayacağam. Ey mənim mövlam, dünya məhəbbətini qəlbimdən çıxart, məni Öz bəndələrinin arasından seçdiyin Mustafa, məxluqatın ən xeyirlisi və peyğəmbərlərin sonuncusu Məhəmməd (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) və onun Əhli-beyti ilə birgə et. Məni tövbə edərək Sənə doğru qayıdanların məqamına çatdır. Ömrümü təəssüf və batil arzularla bada verdiyim, xeyir əldə etməkdən məyus olanların cərgəsinə keçdiyim üçün öz halıma ağlamaqda mənə yardım et! Görəsən, halı məndən də pis olan kimsə varmı? Əgər bu vəziyyətdə qəbrə getsəm, orada özümə yatacaq, sərmək üçün saleh əməllərdən ibarət xalı hazır etməmişəm. Belə isə, nə üçün ağlamayım və hara qayıdacağımı bilməyim?! Görürəm ki, nəfsim mənə qurğu qurur, ruzigar məni tovlayır, ölüm başım üstündə qanad çalır. Belə isə, nə üçün ağlamayım?! Ağlayıram ruhumun bədəndən çıxmasına, qəbrimin zülmətinə, əbədi yerimin darlığına, Nəkir və Münkərin məndən sorğu-sual etməsinə, qəbirdən çılpaq, zəlil və xar, ağır (günah) yükünü çiyinlərimdə daşıyacaq halda çıxacağıma! (O vaxt) bir dəfə sağıma, bir dəfə soluma baxaram, çünki məxluqat mənim kimi yox, başqa bir vəziyyətdə olar. O gün hər kəs öz əməlinə möhtac, bəzi üzlər parlaq, güləyən və sevincli, bəzi üzlər isə toz-torpaq içində və zillət tozu qonmuş halda olar. Ey mənim ixtiyar sahibim, yalnız Sənə sığınır, Sənə etimad və ümid edirəm. Mən yalnız Sənin rəhmətinə bağlıyam, Sən istədiyinə rəhmətini nəsib edir, sevdiyini kəramətinlə hidayət edirsən. Qəlbimdən şirki təmizlədiyin, dilimi zikrin üçün açdığına görə Sənə həmd olsun! Görəsən, mən bu lal dilimlə Sənə şükrü yerinə yetirə və əməllərimdə çalışqanlıqla Səni razı sala bilərəmmi?! Ey Rəbbim, şükrünü yerinə yetirməkdə dilim aciz, ehsan və nemətlərin müqabilində əməllərim dəyərsizdir! İlahi, ehsanın arzularımı artırmış və bəxşişlərin əməlimin qəbulluğuna səbəb olmuşdur. Ey mənim mövlam, yalnız Sənə rəğbətliyəm və yalnız Səndən qorxuram. Arzularımı yalnız Səndən umuram, ümidim məni Sənə doğru yönəldir, ey yeganə olan Allahım, iradəm etikaf (Rəcəb ayında insanların (came məscidi kimi) böyük məscidlərdə toplaşaraq üç gün müddətində (zəruri işlər istisna olmaqla) oradan çıxmayaraq ibadətlə məşğul olmasına deyilir. Rəcəb ayında insanların (came məscidi kimi) böyük məscidlərdə toplaşaraq üç gün müddətində (zəruri işlər istisna olmaqla) oradan çıxmayaraq ibadətlə məşğul olmasına deyilir. tmiş, rəğbətim dərgahındakı nemətlərə yönəlmişdir. İxlasla yalnız Sənə ümid edir və yalnız Səndən qorxuram. Məhəbbətim yalnız Səninlə ünsiyyət qurmuş, əllərim yalnız Sənə tərəf açılmışdır. Sənə itaət və Sənin xofundan yapışmışam. Ey mənim mövlam, qəlbim yalnız Sənin zikrinlə yaşayır, Səndən ayrılıq qorxum yalnız münacatınla təskinlik tapır. Ey mənim ixtiyar sahibim, ey ümidim, ey məqsədimin sonu, mənimlə daim Sənə itaətə mane olan günahlarım arasında fasilə sal! Mən Sənə daimi ümidim, Özünə vacib etdiyin rəhmət və mərhəmətə şiddətli hərisliyim vasitəsilə Səndən istəyirəm! Hökm yalnız Sənə məxsusdur. Sən tək və şəriksizsən. Bütün məxluqat Sənin ehsanlarınla (verdiyin ruzi ilə) yaşayır və Sənin qüdrətinin əhatə dairəsindədir. Hər şey Sənin qarşında təvazökardır və aləmlərin Rəbbi xeyrin sahibidir. İlahi, mənim üçün höccət tamamlandıqda, dilim Sənə cavab verməkdə lal olduqda, ağılım cavab verməkdə çətinliyə düşdükdə mənə rəhm et! Ey mənim böyük ümidim, ehtiyacım şiddətləndiyi zaman məni kərəmindən məhrum etmə, nadanlığıma görə məni geri çevirmə, səbrimin azlığına görə məni (nemətlərdən) məhrum etmə, fəqir olduğum üçün bəxşiş ver və zəifliyimə rəhm et! Ey mənim mövlam, yalnız Sənə sığınır, etimad və ümid edirəm. Sənin rəhmətindən yapışmış, Sənin dərgahında məskunlaşmış, ehsanınla istəyimi əta etməyini diləyirəm! Ey Rəbbim, kərəminə xatir duamı qəbul etməyin istəyir, Sənə ümid edir və ehtiyacsızlığımı Sənin qane etməyinlə aradan qaldırır, bağışlamağının sayəsində dayanır, ehsan və kərəminə göz dikir və həmişə əzəli yaxşılıqlarına nəzər salıram. Arzularımı gerçəkləşdirə biləcəyin halda, məni cəhənnəm odunda yandırma! Həqiqətən, Sən gözümün nuru olduğun halda, məni cəhənnəmdə sakin etmə! Ey mənim mövlam, ehsan və nemətlərinə olan gümanımı boşa çıxarma! Həqiqətən, Sən mənim etimad yerimsən. Savablarından məni məhrum etmə, şübhəsiz ki, Sən fəqirliyimdən xəbərdarsan. İlahi, əgər əcəlim yetişdikdə əməlim məni Sənə yaxınlaşdırmayıbsa, günahlarıma etirafımı üzrümün qəbul olunması üçün bir vasitə edirəm. Əgər məni əfv etsən, onda, bağışlamağa Səndən daha layiqli, əgər əzab versən, hökmdə Səndən daha ədalətli kimdir? Bu dünyada qəribliyimə, ölüm zamanı kədərimə, qəbirdə tənhalıq və vəhşətimə, Sənin hüzurunda haqq-hesab üçün dirildikdə zəlilliyimə rəhm et! İnsanlardan məxfi olan (pis) əməllərimi bağışla, əməllərimi örtən lütfünü davam etdir. Ölüm yatağına düşdüyüm, hərəkət üçün dostlara möhtac olduğum vaxt mənə rəhm et! Qüsl üçün uzadıldığım və saleh qonşularımın məni sola-sağa çevirdiyi vaxt mənə fəzlindən mərhəmət qıl! Qəbrə doğru aparıldığım və qonşularımın cənazəmi dövrəyə aldığı vaxt mənə mehribanlıq göstər. Qəbrə qoyulduğum və hüzuruna tək-tənha gəldiyim vaxt mənə kərəm göstər. Bu yeni evdə qəribliyimə rəhm et ki, Səndən qeyrisi ilə üzləşməyim. Ey mənim mövlam, əgər məni özümə həvalə etsən, həlak olaram. Əgər günahlarımı bağışlayıb güzəştə getməsən, kimə pənah aparar, qəbirdə mərhəmətindən məhrum olsam, kimə sığınar, kədərimi dağıtmasan, kimə üz tutaram?! Ey mənim ixtiyar sahibim, Səndən başqa, kimim var, əgər mənə rəhm etməsən, kim mənə rəhm edər? Əgər ehtiyaclı olduğum gündə Sənin fəzlindən məhrum olsam, kimin fəzl və mərhəmətinə ümid edərəm? Əcəlim yetişdikdə, günahlarımdan kimə pənah apararam? Ey mənim mövlam, Sənə ümid bəslədiyim halda məni əzaba düçar etmə! İlahi, günahlarımın çoxluğundan Sənin əfvinə sığınmaqdan başqa bir şeyə ümidim olmadığı halda ümidimi doğruldaraq qorxudan mənə aman ver. Ey mənim mövlam, sən bağışlamaq və güzəşt əhlisən deyə, layiq olmadığım şeyləri Səndən istəyirəm. Belə isə, məni bağışla, nəzərinlə əynimə günahlarımı örtəcək, bağışlamağın və haqq-hesab çəkməməyinə səbəb olacaq libas geyindir! Həqiqətən, Sən daimi ehsan, böyük bəxşiş və kəramətli güzəşt sahibisən. İlahi, nemətlərini Səndən bir şey istəməyən və Rəbb olmağını inkar edənlərə verdiyin halda, ey mənim mövlam, Səndən istəyən, xilqətin Sənə məxsus olduğuna, işlərin Sənə doğru qayıtmasına etiqadlı olan bir kəsə nemət verməməyin mümkündürmü? Sən uca məqam və xeyir sahibisən, ey aləmlərin Rəbbi! Ey mənim mövlam, fəqirlik bəndəni qapına gətirmiş və o, dua etməklə qapını döyür. Kərim olmağına xatir məndən üz çevirmə, istəklərimi qəbul et, mənə qarşı mərhəmət və mehribanlığına ümid etdiyim və məni geri çevirməyəcəyini bildiyim halda, sənə dua edirəm! İlahi, istəyənlərin tükənməz hacəti Səni yormaz, bəxşiş verməyin xəzinəni azaltmaz! Sən bizim vəsf etdiyimizdən üstün və Özünü vəsf etdiyin kimisən. İlahi, Səndən gözəl səbir, yaxın qurtuluş, haqqı deyən dil və böyük mükafat diləyirəm. İlahi, Səndən ağlıma gələn və gəlməyən bütün xeyirləri, saleh bəndələrinin istədiklərini istəyirəm! Ey hacət istənilənlərin ən yaxşısı, ey əta edənlərin ən səxavətlisi, mənim, əhli-əyalım, ata-anamın, övlad və din qardaşlarımın istəklərini rəva qıl! Yaşayışımı firavan, iradəmi möhkəm, bütün əhvalımı islah et! Məni ömrü uzun və əməlləri xeyirxahlıq olan, nemətlərini tamamladığın, razı olduğun, pakizə və həmişə şadlıqla həyat sürən, kəramət verdiyin, yaşayışını kamilləşdirdiyin, öz istədiklərini deyil, Sənin istədiyini yerinə yetirən kəslərdən təyin et! İlahi, xüsusi zikrini mənə məxsus bil, gecə və gündüz Sənə yaxınlaşmaq üçün yerinə yetirdiyim şeylərdə riya, öyünmək, batil və əyyaşlıq olanları məndən uzaq et, məni Səndən qorxan və çəkinənlər sırasına qat! İlahi, ruzimi genişləndir, yaşadığım yerdə mənə əmin-amanlıq, mal və övladlarımda şadlıq, gözaydınlığı və davamiyyət, cismimə sağlamlıq və bədənimə qüvvə ver, dinimi şeytandan qoru, məni həmişə Sənə və peyğəmbərin Məhəmmədə (Allahın salam olsun ona və Əhli-beytinə) itaət edənlərdən, Ramazan ayı və “qədr” gecəsi nazil etdiyin, nazil olacaq və il ərzində nazil edərək məxluqata şamil olan bütün xeyir və nemətlərin, sağlamlığın daha çox nəsib olduğu kəslərdən yaz. Bəlaların çoxunu bizdən kənarlaşdır, bizə çoxlu nemət əta et, günahlarımızı bağışla, bu il və hər il möhtərəm evinin (Kəbənin) həcc ziyarətini və geniş fəzlindən bizə tükənməz ruzi nəsib et! Ey mənim mövlam, şər və pislikləri bizdən dəf et, bir daha onlara görə əzab-əziyyət və çətinlikdə olmayacağım tərzdə borc və çarəsizliyimi aradan qaldır, düşmənlər, həsəd edən və zalımların qulaq və gözlərini məndən kəs! Mənə onların müqabilində yardımçı ol, gözlərimi işıqlandır, qəlbimə şadlıq, qüssə və bəlalardan mənə qurtuluş ver, mənə qarşı mənfur niyyətdə olanları qüdrətinlə əzərək xar və zəlil et, məni şeytanın, zalımlar və pis əməllərimin şərindən qoru, bütün günahlardan pakla, bağışlamağınla cəhənnəm odundan uzaqlaşdır, rəhmətinlə cənnətə daxil et, fəzilətinlə mənə hurilər ver, məni saleh dostların – Məhəmməd və onun pak, məxluqatın ən xeyirlisi olan Əhli-beytinə (onlara sənin salamın, cəsəd və ruhlarına rəhmət və bərəkətlərin olsun) qovuşdur. İlahi, ey mənim mövlam, əgər günahlarıma görə mənimlə haqq-hesab çəkmək istəsən, izzət və calalına and olsun ki, mən də Səndən bağışlamağını diləyəcək, məni xar etmək istəsən, ehsanını istəyəcək, cəhənnəm oduna atsan, cəhənnəm əhlini Sənə olan məhəbbətimdən agah edəcəyəm! İlahi, ey mənim mövlam, əgər dostlar və Sənə itaət edənlərdən başqasını bağışlamasan, onda, günahkarlar kimin qarşısında ah-nalə edər, Sənə vəfadar olanlardan başqasına ehsan etməsən, fəryad edənlər kimdən yardım istəyər? İlahi, əgər məni cəhənnəmə atsan, düşmənlərin, əgər cənnətə aparsan, Peyğəmbərin sevinəcək! Allaha and olsun ki, Sənin üçün peyğəmbərinin şadlığının düşmənlərinin sevincindən daha sevimli olmasını da bilirəm. İlahi, kitabını təsdiqlədiyim və iman gətirdiyim, ayrılığından qüssəli, Sənə doğru rəğbətli olduğum halda, qəlbimi Sənə olan məhəbbət və qorxu ilə doldurmağını diləyirəm. Ey ehsan və əzəmət sahibi, Səninlə görüşü mənim üçün və mənimlə görüşü Özün üçün sevimli et! Səninlə görüşü mənim üçün rahatlıq, qurtuluş və ehsana çevir. İlahi, məni keçmiş salehlərə qovuşdur və gələcəkdəki salehlərdən təyin et! Məni doğru yolunda olanlardan seç, mənə nəfsimlə müxalifət etmək və salehlərin də müxalifət etdikləri şeylərdə yardımçı ol. Aqibətimi ən xeyirli əməllə sona yetir, rəhmətinə xatir onların (əməllərimin) mükafatını cənnət təyin et, əta etdiyin nemətlərə layiq və sabitqədəm olmaqda mənə yardımçı ol. İlahi, məni xilas etdiyin bəla və həlakətə bir daha düçar etmə, ey aləmlərin Rəbbi. İlahi, yaşadığım müddətdə məni Səninlə görüşənədək qalacaq bir imanla yaşat və ona sadiq qalacağım şəkildə öldür, diriltdiyin zaman məni həmin imanla dirilt, məni dinində riya, şəkk, qürurdan uzaqlaşdır ki, əməlim ixlaslı şəkildə olsun! İlahi, mənə dinində bəsirət, hökmlərində dərrakə, elmində dərin düşüncə (fəqihlik) ver, rəhmətinlə mənə zamin ol, mənə günahlardan çəkinmək qüdrəti ver ki, günahlardan amanda qalım, nurunla simamı parlaq, nemətlərinə rəğbətli, məni doğru yolun (İslam) və Peyğəmbərin (Allahın salamı olsun ona və Əhli-beytinə) dinində olanlardan et. İlahi, kəsalət, süstlük, qorxu, tənbəllik, kədər, paxıllıq, qəflət, qəlbin qəsavət və bərkiməsindən, miskinlik, fəqirlik və bəlalardan, aşkar və gizlin çirkinliklərdən və qane olmaz nəfsim, (dünya nemətlərindən) doymayan bətnim, Səndən qorxmayan qəlbim, qəbul olunmayan duam, faydasız əməlimdən Sənə sığınır, mənə nəsib etdiyin din, mal və nəfsimdən, daş-qalaq olunan şeytandan Sənə pənah aparıram. Həqiqətən, Sən eşidən və bilənsən. İlahi, kimsə mənə Sənin qəzəbindən sığınacaq verə bilməz və mən Səndən başqa pənah yeri tapa bilmərəm! Belə isə, məni dünya və axirətdə əzaba mübtəla etməklə həlakətə uğratma və məni şiddətli əzaba düçar etmə! İlahi, əməllərimi məndən qəbul et, (camaat arasında) adımı yaxşılıqla xatırlat, məqamımı yüksəlt, günahlarımı məhv et, məni günahı xatırlayanlardan etmə (bağışlananlar sırasına qat), olduğum məclis, danışdığım söz və etdiyim duaların mükafatını razılıq və əbədi cənnətə çevir! İlahi, bütün hacətlərimi mənə əta et və mənə fəzilətini artır! Həqiqətən, mən Sənə rəğbətliyəm, ey aləmlərin Rəbbi! İlahi, Sən Öz kitabında buyurubsan ki, mən özünə zülm edən bəndələri bağışlayacağam! İlahi, mən özünə zülm edənlərdənəm! Belə isə, bizi bağışla, Sən həqiqətən də, buna layiqsən. Buyurubsan ki, qapına gələnləri geri qaytarmazsan və mən qapına gələnlərdənəm. Belə isə, hacətimi qəbul etmədən məni əliboş geri qaytarma! Buyurubsan ki, mülkün və qüdrətinin əhatəsində olanlara ehsan edəcəksən, biz də sənin mülkündə olan bəndələrinik. Bizi cəhənnəm odundan amanda saxla, ey sıxıntı və bəla zamanı pənahımız, ey şiddətli çətinlik də fəryada yetənimiz! Sənin dərgahında ah-nalə edir və Səni fəryada yetən kimi tanıyıram. Səndən başqasından yardım diləmir və yalnız Sənə sığınıram. Belə isə, mənə əsirləri xilas etdiyin və çoxlarının günahlarını bağışladığın kimi, nicat ver, hədsiz günahlarımı bağışla, azacıq əməllərimi qəbul et! Həqiqətən, Sən mehriban və bağışlayansan! İlahi, Səndən həmişə qəlbimdə sabit olacaq iman, mənim üçün təyin etdiklərinin mənə nəsib olacağı ilə bağlı yəqin və mənə qismət etdiyin yaşayışla qazana biləcəyim razılığını diləyirəm, ey mehribanların ən mehribanı!
5. Şeyx buyurmuşdur ki, səhərlər bu duanı oxuyursan:
Ey bəlalar zamanı qüvvə və ehtiyatım, ey çətinlikdə munisim, ey malik olduğum nemətlərin sahibi, ey arzularımın sonu! İlahi, Sən eyiblərimi örtən, qorxumu asayişə çevirən, günahlarımı bağışlayansan, xətalarımı bağışla! İlahi, Səndən cəhənnəm oduna görə xar və zəlilliklə ah-nalə eləməkdən öncə, imanla ah-nalə etməyi diləyirəm. Ey tək və yeganə olan, ey ehtiyacsız, ey doğmayan, doğulmayan və heç bir tayı-bərabəri olmayan, ey istəyənə rəhmət və mehribanlıqla əta edən, istəməyənlərə də Öz fəzilət və kərəmindən xeyir bəxş edən! Sənə and verirəm daimi kərəmini, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, mənə də onun vasitəsilə dünya və axirət xeyrini əldə edə biləcəyim geniş və əhatəli rəhmətini nəsib et! İlahi, həqiqətən, Səndən tövbə ilə bağışlanmaq dilədikdən sonra bir daha mürtəkib olduğum və Sənin üçün yaxşı bir əməli yerinə yetirmək istədikdə, nəfsimin dəxalət edərək Səni razılığından başqasına yönəltdiyi günahımı bağışlamağını diləyirəm! İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, bəxşiş, ehsan və həlimliyinə xatir zülm və günahlarımdan keç, ey kərim olan, hacət istəyənləri məhrum etməyən və onlardan nemətlərini kəsməyən! Ey Ondan başqa, üstün məqamlı birinin olmadığı və ey Ondan başqa, kimsənin (bəndələrə) yaxın olmadığı kəs! Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, ey bu gecə (3 dəfə) və bu saatda (3 dəfə) dəryanı Musa üçün yaran, mənə rəhm et! İlahi, qəlbimi nifaqdan, əməlimi riyakarlıqdan, dilimi yalandan, gözlərimi xəyanətdən pak və uzaq et. Şübhəsiz, Sən gözlərin xəyanəti və qəlblərdə olanlardan agahsan! Ey Rəbbim, bu, cəhənnəm odundan Sənə sığınan, fəryadına yetişməyini istəyən, Sənə doğru qayıdan, xətalarından Sənə yönələn, günahlarını etiraf edən, tövbə ilə Rəbbinə üz tutan bəndənin, ümidsiz fəqirin, qorxduğu halda pənah axtaran, hüznlü, kədər və qəmli olanın, nemət dəryanda qərq olan qəribin, kimsəsiz və qorxuda olanın, Səndən başqa, günahlarını bağışlayacaq, zəifliyini qüvvətləndirəcək, kədərini aradan aparacaq biri olmayanın halıdır. Ey Allah, ey kərim olan, Sənə minnətsiz olaraq səcdə etdikdən və bağışlanmaq dilədikdən sonra simamı cəhənnəm atəşində yandırma! Əslində, həmd və sitayiş yalnız Sənə məxsusdur və Sən fəzl və minnət sahibisən! Ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim, zəifliyimə, taqətsiz bədənimə, dərimin zərifliyinə, əsəb sistemimin dağılması, ətim, cisim və bədənimin parçalanıb məhv olmasına (çürüməsinə), tənhalığıma, ehtiyaclı olduqda qorxuma və kiçik bəlalar müqabilində ah-nalə etməyimə rəhm et! Ey Rəbbim, həsrət və hüzn günü (qiyamət) Səndən gözaydınlığı və şadlıq diləyirəm! Üzlər qaralan günü Səndən üzümün parlaq olmasını və qiyamətin böyük (şiddətli) sıxıntısından mənə aman verməyini istəyirəm! Qəlb və gözlərin haldan-hala düşəcəyi və dünyadan ayrılacağımız gün Səndən bəşarət və müjdə diləyirəm! Həmd-səna yalnız həyatda olduğum və kömək istədiyim halda ümid bəslədiyim, ehtiyac və çarəsizlik günü (qiyamət) ehtiyatına ümid etdiyim, başqasından istəsəm məni əliboş qaytarar deyə, yalnız Ondan istədiyim, digərlərinə ümid etsəm, məni naümid edər deyə, yalnız Ona ümid bəslədiyim Allaha məxsusdur! Həmd olsun nemət, ehsan, xeyirxahlıq, fəzilət, əzəmət və kəramət sahibi, bütün nemətlər və xeyirlərin maliki, məqsədlərin sonu olan və arzuları həyata keçirən Allaha! İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, Sənə yəqin etmək və ümidvar olmağı mənə nəsib et, Sənə ümid etməyi qəlbimdə sabitləşdir, Səndən başqasına ümid və etimad etməyəcək qədər başqasından ümidimi üz, ey istədiyi kəsə lütf edən! Bütün hallarda razı olduqların və mənim üçün bəyəndiklərini mənə mərhəmət et! Ey Rəbbim, mən atəşə tab gətirməkdə zəifəm! Belə isə, məni odla (cəhənnəmlə) cəzalandırma! İlahi, dualarımı qəbul, ah-naləmə, qorxu, zillət və xarlığıma rəhm et, mənə pənah ver və fəryadıma yet! Ey Rəbbim, həqiqətən, mən dünyəvi hacətləri əldə etməkdə zəifəm, Sənin isə ehsan və kərəmi genişdir! Ey Rəbbim, Sənin bunlara qadir olduğun və zatən ehtiyacsız olduğun üçün Səndən bu il, bu ay və bu saatda mənə camaata verdiklərin nemətlərdən ehtiyacsız olacağım və onlara göz dikməyəcəyim pak və halal ruzi nəsib etməyini diləyirəm! Ey Rəbbim, yalnız Səndən istəyir, Sənə rəğbət göstərir və Sənə ümid bəsləyirəm. Sən bunlara layiqsən. Səndən başqasına ümid bəsləmir və etimad etmirəm, ey mehribanların ən mehribanı! Ey Rəbbim, mən özümə zülm edənlərdənəm, məni bağışla, rəhm et və mənə sağlamlıq ver, ey bütün səsləri eşidən, ey əldən çıxan şeyləri bir yerə toplayan, ey məxluqatı öldükdən sonra dirildən! Ey aləmdəki zülmət və qaranlığın Onun görməsinə mane olmayan, məxluqatın səsini bir-birindən ayırd edərək (səhv salmadan) eşidən, bir şeylə məşğul olmaq onu digər bir işdən yayındırmayan! Məhəmmədə (Salam olsun ona və onun Əhli-beytinə) indiyə qədər istənilən, sənin onun üçün istədiyin və yaxud qiyamətə qədər istəniləcək hacətlərin ən üstününü bəxş et! Mənə də həyatımı yaxşılaşdıracaq (asanlaşdıracaq) sağlamlıq və günahların zərər vura bilməyəcəyi gözəl aqibət nəsib et! İlahi, başqalarından bir şey istəməmək qədər mənə qismət etdiklərinə razı olmağı əta et! İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, rəhmət xəzinələrinin qapısını mənim üçün aç, mənə dünya və axirətdə sonradan onun vasitəsilə heç zaman cəzalandırmayacağın rəhmət nəsib et, bundan sonra geniş rəhmətin sayəsində Səndən başqasından bir şey istəməyəcək qədər bizə halal və pak ruzi ver, onun şükrünü yerinə yetirməyi, Səndən başqasına deyil, yalnız Səndən hacət istəməyi və digərlərindən ehtiyacsız olmağı bizə əta et! Ey ehsan edən, ey nemət verən, ey ucaldan, ey mülk və qüdrət sahibi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, bütün mühüm işlərdə bizə yardımçı ol, bizə afiyət nəsib et, bütün işlərimizə bərəkət ver və hacətlərimizi həyata keçir! İlahi, çətinliyindən qorxduğumuzu bizə asanlaşdır və çətinliyindən qorxduqlarımız Sənin üçün asandır. Xoşagəlməz hadisələri asanlaşdır, sıxıntıdan qorxumu asudəliyə çevir, qəlbimdən qorxunu çıxart, qorxduğum bəlaları məndən uzaqlaşdır, ey mehribanların ən mehribanı! İlahi, qəlbimi Sənə məhəbbət, Səndən qorxu və yəqinlə, Sənə iman və şövqlə doldur, ey əzəmət və ehsan sahibi! İlahi, həqiqətən, Sənin üzərimdə haqqın böyükdür! Belə isə, nemətlərini mənə ehsan et və boynumda haqqı olanların haqqını Özün ödə! Sən bütün qonaqlara ziyafət verəcəyini Özünə vacib etmisən və mən də sənə qonağam. Belə isə, bu gecə məni cənnət əhlindən et, ey mənə cənnət və məğfirəti hədiyyə edən! Səndən başqa heç bir güc və qüdrət yoxdur!
6. Şeyx və Seyidin rəvayət etdiyi İdrisin duasını oxuyursan. İstəyənlər “Misbah”a, ya da “İqbal”a müraciət edə bilərlər.
7. Səhər dualarının içərisində ən qısası olan və “İqbal”da nəql olunan bu duanı oxuyursan:
Ey xoşagəlməz hadisə və kədərli hallarda sığınacaq yerim, çətinlikdə pənahım, Səndən başqasına deyil, yalnız Sənə sığınır və yalnız Sənin dərgahında ah-nalə edirəm. Səndən başqasından qurtuluş diləmirəm. Belə isə, fəryadıma yet, işlərimə asanlıq ver, ey az əməli qəbul edib çox günahları bağışlayan! Azacıq əməlimi qəbul et və saysız günahlarımı bağışla! Həqiqətən, Sən bağışlayan və mehribansan! İlahi, Səndən qəlbimdə sabitləşəcək iman, mənim üçün müqəddər etdiklərindən başqa, mənə bir şeyin nəsib olacağını bilməkdə yəqinlik verməyin və qismət etdiyin həyata razılıq bəxş etməyini istəyirəm! Ey mehribanların ən mehribanı, ey bəlalar zamanı qüvvə və ehtiyatım, ey çətinlikdə munisim, ey malik olduğum nemətlərin sahibi, ey arzularımın sonu! Sən eyiblərimi örtən, qorxumu asayişə çevirən və günahlarımı bağışlayansan. Xətalarımı bağışla, ey mehribanların ən mehribanı!
8. “İqbal”da gələn bu təsbihatı oxuyursan:
Qəlblərin təəssüratından xəbərdar olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Məxluqatın günahlarının sayını bilən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Göylərdə və yerdə olan gizli sirlərdən xəbərdar olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Mehriban Rəbb olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Yeganə və tək olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Böyük və daha böyük olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Mülkünün əhlinə (yaratdıqlarına) zülm etməyən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Yer əhlini müxtəlif əzablara düçar etməyən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Mehriban və nemət verən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Mehriban və mərhəmətli Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Qüdrətli və ehsan edən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Kəramətli və səbirli Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Görən və hər şeyi bilən Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Görən və rəhməti geniş olan Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Gündüz gəldiyi zaman Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Gündüz getdiyi zaman Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Gecənin gündüzə, gündüzün də gecəyə çevrildiyi zaman Allah pak və bütün eyiblərdən uzaqdır. Hər nəfəs aldıqda, hər bir göz qırpımında, onun elmində məlum olan hər bir işarədə həmd-səna, əzəmət və böyüklük yalnız ona məxsusdur. Səni Öz kitabının həddi, ərşinin ağırlıq və əzəməti qədər pak və bütün eyiblərdən uzaqsan. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan. Sən pak və bütün eyiblərdən uzaqsan.
Bil ki, üləma belə buyurublar:- “Əgər niyyət səhər yeməkdən sonra olsa daha yaxşı olar. Gecənin əvvəlindən axırına kimi niyyət edə bilərsən. Elə ki, bilir və qəsdi var sabah oruc tutacaq kifayətdir. Yaxşı olar ki, səhərlər gecə namazını tərk olunmasın”.