Allahın Peyğəmbəri (s): “Dörd şey kişinin xoşbəxtliyidir: ləyaqətli yoldaşlar, əməlisaleh övlad, uyğun olan zövcə və iş yerinin öz şəhərində olması”

(Nəvadirur-Ravəndi, səh. 11)