Şabaniyyə münacatı qəlbi xəstəliklərin əlacı, mənəvi yüksəlişin vasitəsi sayılır. Bu münacət əsasən İmam Zamanın (ə.f) mövlud gecəsi oxunur.

Oxunuş qaydası:

Əllahummə salli əla Muhəmməd, vəsmə` duai iza də`vətuk, vəsmə` nidai izə nadəytuk, və əqbil ələyyə izə nacəytuk, fəqəd hərəbtu iləykə və vəqəftu bəynə yədəykə mustəkinən lək, mutəzərriən iləykə raciyən lima lədəykə səvabi, və tə`ləmu mə fi nəfsi və təxburu hacəti, və tə`rifu zəmiri və la yəxfa ələykə əmru munqələbi və məsvay, və mə uridu ən ubdiə bihi min məntiqi, və ətəfəvvəhu bihi min təlibəti, və ərcuhu liaqibəti, və qəd cərət muqadirukə ələyyə ya səyyidi, fimə yəkunu minni ilə axiri umri, min sərirati və əlaniyəti, və biyədikə la biyədi ğayrik, ziyadəti və nəqsi və nəf`i və zərri, ilahi in hərəmtəni fəmən zəlləzi yərzuquni, və in xəzəltəni fəmən zəlləzi yənsuruni, ilahi əuzu bikə min ğəzəbikə və hululi səxətik, ilahi in kuntu ğəyrə mustə`hillin lirəhmətikə fəəntə əhlun ən təcudə ələyyə bifəzli səətik, ilahi kəənni binəfsi vaqifətən bəynə yədəyk, və qəd əzəlləha husnu təvəkkuli `ələyk, fəqultə (fəfəəltə) mə əntə əhluhu və təğəmmədtəni biəfvik, ilahi in əfəvtə fəmən əvla minkə bizalik, və in kənə qad dəna `əcəli və ləm yudnini minkə `əməli, fəqəd cəəltul iqrarə biz zənbi iləykə vəsiləti, ilahi qəd curtu `əla nəfsi fin nəzəri ləha, fələhəl vəylu in ləm təğfir ləha, ilahi ləm yəzəl birrukə `ələyyə əyyamə həyati, fəla təqtə` birrəkə `ənni fi məmati, ilahi kəyfə ayəsu min husni nəzərikə li bə`də məmati, və əntə ləm tuvəllini illəl cəmilə fi həyati, ilahi təvəllə min əmri mə əntə əhluh, və ud `ələyyə bifəzlikə `əla muznibin qad ğamərahu cəhluh, ilahi qad sətərtə `ələyyə zunubən fid dunyə və əna əhvəcu ila sətriha `ələyyə minkə fil uxra, iz ləm tuzhirha liəhədin min ibadikəs salihin, fəla təfzəhni yəuməl qiyaməti `əla ruusil əşhad, ilahi cudukə bəsətə `əməli və əfvukə əfzəlu min əməli, ilahi fəsurrəni biliqaikə yəvmə təqzi fihi bəynə ibadik, ilahi`tizari iləykə`tizaru mən ləm yəstəğni ən qəbuli uzrih, fəqbəl uzri ya əkrəmə məni`təzərə iləyhil musiun, ilahi la təruddə hacəti və la tuxəyyib təməi və la təqtə` minkə rəcai və əməli, ilahi ləm ərədtə həvani ləm təhdini və ləm ərədtə fəzihəti ləm tuafini, ilahi mə əzunnukə tərudduni fi hacətin əfnəytu umri fi tələbiha mink, ilahi fələkəl həmdu əbədən əbədən daimən sərmədən yəzidu və la yəbidu kəmə tuhibbu və tərza, ilahi in əxəztəni bicurmi əxəztukə biəfvikə və in əxəz-təni bizunubi əxəztukə biməğfirətik, və in ədxəltənin narə ə`ləmtu əhləha ənni uhibbuk, ilahi in kanə səğurə fi cənbi taətikə əməli fəqəd kəburə fi cənbi rəcaikə əməli, ilahi kəyfə ənqəlibu min indəkə bil xəybəti məhrumən və qəd kanə husnu zənni bicudikə ən təqlibəni bin nəcati mərhumə, ilahi və qəd əfnəytu umri fi şirrətis səhvi ənkə və əbləytu şəbai fi səkrətit təbaudi mink, ilahi fələm əstəyqiz əyyaməğtirari bikə və rukuni ila səbili səxətik, ilahi və əna əbdukə vəbnu əbdikə qaimun bəynə yədəykə mutəvəssilun bikərəmikə iləyk, ilahi ənə əbdun ətənəssəlu iləykə mimmə kuntə uvacihukə bihi min qillətistihyai min nəzərik, və ətlubul əfvə minkə izil əfvu nə`tun likərəmik, ilahi ləm yəkun li həvlun fəəntəqilə bihi ən mə`siyətikə illa fi vəqtin əyqəztəni liməhəbbətik, və kəmə ərədtə ən əkunə kuntu fəşəkərtukə biidxali fi kərəmikə və litəthiri qəlbi min əvsaxil ğəfləti ənk, ilahinzur iləyyə nəzərə mən nadəytəhu fəəcabək, vəstə`məltəhu biməunətikə fəətaək, ya qəribən la yəb`udu ənil muğtərri bih, və ya cəvadən la yəbxəlu əmmən rəca səvabəh, ilahi həb li qəlbən yudnihi minkə şəvquh, və lisanən yurfəu iləykə sidquh, və nəzərən yuqərribuhu minkə həqquh, ilahi innə mən təərrəfə bikə ğəyru məchulin və mən lazə bikə ğəyru məxzulin və mən əqbəltə ələyhi ğəyru məmluk, ilahi innə mənintəhəcə bikə ləmustənir, və innə məni`təsəmə bikə ləmustəcir, və qəd luztu bikə ya ilahi, fəla tuxəyyib zənni min rəhmətikə və la təhcubni ən rə`fətik, ilahi əqimni fi əhli vilayətikə muqamə mən rəcəz ziyadətə min məhəbbətik, ilahi və əlhimni vələhən bizikrikə ila zikrik, və himməti fi rəvhi nəcahi əsmaikə və məhəlli qudsik, ilahi bikə ələykə illa əlhəqtəni biməhəlli əhli taətik, vəl məsvəs salihi min mərzatik, fəinni la əqdiru linəfsi dəf`ən və la əmliku ləha nəf`a, ilahi ənə əbdukəz zəiful muznibu və məmlukukəl munib, fəla təc`əlni mimmən sərəftə ənhu vəchəkə və həcəbəhu səhvuhu ən əfvik, ilahi həb li kəmaləl inqitai iləykə və ənir əbsarə qulubina biziyai nəzəriha iləykə hətta təxriqə əbsarul qulubi hucubən nuri fətəsilə ila mə`dinil əzəməti və təsirə ərvahuna muəlləqətən biizzi qudsik, ilahi vəc`əlni mimmən nadəytəhu fəəcabək, və lahəztəhu fəsəiqə licəlalikə fənacəytəhu sirrən və əmilə ləkə cəhra, ilahi ləm usəllit əla husni zənni qunutəl iyasi, və lənqətəə rəcai min cəmili kərəmik, ilahi in kanətil xətaya qəd əsqətətni lədəykə fəsfəh ənni bihusni təvəkkuli ələyk, ilahi in həttətniz zunubu min məkarimi lutfik, fəqəd nəbbəhənil yəqinu ila kərəmi ətfik, ilahi in ənamətnil ğəflətu ənil isti`dadi liliqaik, fəqəd nəbbəhətnil mə`rifətu bikərəmi alaik, ilahi in dəani ilən nari əzimu iqabik, fəqəd dəani iləl cənnəti cəzilu səvabik, ilahi fələkə əs`əlu və iləykə əbtəhilu və ərğəb, və əs`əlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və ən təc`ələni mimmən yudimu zikrəkə və la yənquzu əhdəkə və la yəğfulu ən şukrikə və la yəstəxiffu biəmrik, ilahi və əlhiqni binuri izzikəl əbhəci fəəkunə ləkə arifən və ən sivakə munhərifən və minkə xaifən muraqiba, ya zəl cəlali vəl ikram, və səlləllahu əla Muhəmmədin rəsulih, və alihit tahirinə və səlləmə təslimən kəsira.

Tərcüməsi:

İlahi! Peyğəmbərə (s) və onun soyuna xeyir-bərəkət ver; Sənə dua etdikdə, duamı eşit; Səni çağırdığımda, mənə cavab ver; Səninlə münacata gəldikdə, məni qəbul et! Axı Sənin qapına gəlmişəm, hüzurunda boyun əyib yalvarıram və qarşılıq verəcəyinə ümid bəsləyirəm. İçimdəkilərdən agahsan, arzularımdan xəbərin var, qəlbimi də görürsən. Etdiyim əməl, çatdığım yer, demək istədiyim söz, diləmək istədiyim hacət, umduğum aqibət Səndən gizli deyil.

Ey mənim sahibim, ömrümün sonunadək başıma gələcək gizli və aşkar hadisələrin hamsı Sənin təqdirinə bağlıdır. Qazanacağım və itirəcəyim, xeyirim və ziyanım Sənin əlindədir, başqasının yox. İlahi, ehtiyaclarımı Sən qarşılamasan, kim qarşılayacaq? Əlimdən Sən tutmasan, kim tutacaq? İlahi, qəzəb və cəzandan Özünə sığınıram. İlahi, rəhm olunmaq mənə layiq olmasa da, sonsuz mehribanlığınla rəhm etmək Sənə layiqdir! Özümü elə hiss edirəm sanki Sənə olan ümidimin kölgəsi altında hüzurunda durmuşam, Sən də Özünə layiq tərzdə mənimlə danışır, Öz əfvinə bürüyürsən.

İlahi, məni bağışlamağın təəccüblü deyil, axı bağışlamaqda Səndən üstünü yoxdur. Ömrümün sonu çatanda əməllərimlə Sənə qovuşa bilməsəm də, günahlarımı etiraf etməklə Sənə yaxınlaşmağa çalışacam. İlahi, o günahlarımla özüm özümə zülm etmişəm, onları bağışlamasan vay olsun halıma. İlahi, ömrüm boyu yaxşılığını məndən heç əsirgəmədin, nə olar, ölümümdən sonra da heç əsirgəmə. İlahi, ömrüm boyu Səndən xeyir gördüyüm halda, ölümdən sonra nəvazişli baxışını məndən çəkəcəyinə necə inanım? İlahi, Özünə yaraşan tərzdə işlərimi yoluna qoy, nadanlığında boğulan mən günahkara əlini uzat. İlahi, bu dünyada günahlarımı gizlətdin, amma o dünyada faş olmamağa daha çox ehtiyaclıyam. Bu dünyada günhalarımı saleh bəndələrinə bildirmədiyin kimi, Qiyamətdə də şahidlər yanında abrımı aparma. İlahi, səxavətinə baxıb ümidlənir və görürəm ki, bağışlanmağım əməl etməyimdən daha yaxşıdır. İlahi, bəndələrin arasında qəzavət edəcəyin gün məni sevindir. İlahi, bağışlanmağa ehtiyaclı halda Səndən əfv diləyirəm deyə, üzrümü qəbul et. Ey günhakarların üzr istədiyi ən üstün kəs!

İlahi, dualarımı cavabsız qoyma, gözləntilərimi boşa çıxartma, ümidlərimi kəsmə! İlahi, alçalmağımı istəsəydin, məni hidayət etməzdin. Rüsvay etmək istəsəydin, mənə lütf etməzdin. İlahi, ola bilərmi ki, arzuma çatmaq üçün bir ömür qapına gəlim, Sən də məni cavabsız qoyasan? İlahi, bütün həmd və təriflər Sənindir! O təriflər ki, sonu yoxdur, daimidir, əbədidir, çoxaldıqca çoxalır, əsirgənmir, Sənin sevgi və razılığını cəzb edir.

İlahi, günahlarımdan tutsan, əfvindən yapışacam; qəbahətlərimdən tutsan, məğfirətindən yapışacam; cəhənnəmə atsan, ordakılara Sənə olan eşqimi elan edəcəm! İlahi, etməli olduğumdan az itaət etsəm də, Sənə olan ümidimdən gözləntim çoxdur. İlahi, rəhmətinə və xilasına qovuşmaq üçün gözümü Sənin kərəminə dikmişəmsə, qapından məhrum və əliboş qayıdacağımı necə ağlıma gətirim? İlahi, ömrümü Sənə qarşı etdiyim səhvlərin pisliyi ilə puç elədim, gəncliyimi Səndən uzaq düşməyimin məstliyi ilə məhv etdim. İlahi, verdiyin nemətlərdən qürurlanada da, qəzəbinə doğru gedib amanda qalanda da ayılmadım ki, ayılmadım. İlahi, indi də mən – qullarından birinin övladı olan qulun, kərəm ətəyindən yapışıb qarşında durmuşam. İlahi, abır-həya bilmədən etdiyim günahlardan qaçıb hüzuruna gələn bir bəndənəm. Bağışla məni, axı Sənin kərəmin bağışlamaqla tanınır.

İlahi, Sənə itaətsizlikdən qaçmağa gücüm yoxdur – yalnız Özün məni ayıldıb məhəbbətinə yönəltsən, istədiyin kimi ola bilərəm. Məni kərəm ağuşuna aldığın, qəlbimi qəflət çirkabından təmizlədiyin üçün Sənə minnətdaram. İlahi, mənə elə bax sanki çağırdığında cavab verdim, dəstəklədiyində sözündən çıxmadım.

Ey yaxın olan, barəndə səhv düşünənləri Özündən uzaqlaşdırmazsan! Ey səxavətli olan, mükafatına ümid bağlayanı məyus etməzsən! İlahi, Sənə yönəlmək üçün şövqdən alışan bir qəlb, Sənə tərəf ucalmaq üçün doğru danışan bir dil, Sənə yaxınlaşmaq üçün həqiqəti görən baxış istəyirəm Səndən! İlahi, Səninlə tanınan şöhrətsiz, Sənə sığınan xar, Sənin ağuşuna aldığın tənha olmaz! İlahi, Sənin yolunu gedən aydınlığa çıxar, Səndən yapışan nicat tapar. Mən də Sənə sığınmışam, İlahi! Ona görə də, məni Öz rəhmətindən naümid, Öz nəvazişindən məhrum etmə! İlahi, məni elə məqama çatdır ki, Sənin vilayətinə bağlı olanların arasında qərarlaşım və Səndən daha şiddətli eşq uman birisi olum. İlahi, zikrinin divanəsi olmaq üçün məni ilhamlandır, adlarından və müqəddəslik məqamından aramlıq əldə etmək üçün məni rəğbətləndir. İlahi, Səni and verirəm Özünə, məni Sənə itaət edənlərin və razılığını əldə edənlərin gözəl məqamında qərar ver. Axı nə özümü qorumağa qüdrətim, nə də bəhrələnməyə bir şeyim yoxdur.

İlahi, mən Sənin zəif və günahkar qulun, Sənə üz tutmuş kölənəm. Odur ki, məni üz çevirdiyin və səhvlərini bağışlamadığın kəslərdən qərar vermə! İlahi, məni Özündən başqa hər şeydən tamamilə qopar! Qəlb gözümüzü Sənə baxmaqla işıqlandır ki, qəlbimizin baxışları nur hicablarını belə yırtsın, əzəmət qaynağına qovuşsun və ruhlarımız müqəddəs izzətinə sürətlə qovuşsun. İlahi, məni o kəslərdən qərar ver ki, onları səslədikdə Sənə cavab verdi, onlara baxdıqda əzəmətindən bihuş oldu, onlarla xəlvət söhbət etdikdə Sənin üçün aşkarda əməl etdilər. İlahi, Sənin haqda xoş gümanıma məyusluq qatmadım, gözəl kərəmindən gözümü çəkmədim. İlahi, xətalarımla gözündən düşmüşəmsə, Səndən xeyir ummağım məni bağışlatdırar. İlahi, günahlarım lütfünün çoxluğundan məni uzaq salırsa, şəfqətinin çoxluğuna olan yəqinlik məni qaytarır. İlahi, qəflətim Səninlə görüşəcəyimi unutdurursa, sonsuz əliaçıqlığına olan mərifət məni oyadır. İlahi, verəcəyin cəzanın ağırlığı məni atəşə səsləyirsə, verəcəyin mükafatın bolluğu – cənnətə . Odur ki, İlahi, yalnız Sənə əlimi uzadır, nalə edir və can atıram! Peyğəmbərə və onun soyuna xeyir-bərəkət verməyini diləyirəm! Qoy Səni daim yad edənlərdən, əhdini pozmayanlardan, şükrünü unutmayanlardan və əmrini yüngül tutmayanlardan olum!

İlahi, məni izzətinin ləzzətbəxş nuruna qovuşdur ki, Səni tanıyım, Səndən başqalarından üz çevirim və yalnız Səndən çəkinim.

Allahın xeyir-bərəkətini, saysız-hesabsız salamları peyğəmbəri Məhəmmədə və pak Əhli-Beytə olsun.

Ərəb dilində yazılışı:

اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاسْمَعْ دُعائي اِذا دَعَوْتُكَ، وَاْسمَعْ نِدائي اِذا نادَيْتُكَ، وَاَقْبِلْ عَليَّ اِذا ناجَيْتُكَ، فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَيْكَ، وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيكَ مُسْتَكيناً لَكَ مُتَضرِّعاً اِلَيْكَ، راجِياً لِما لَدَيْكَ ثَوابي، وَتَعْلَمُ ما في نَفْسي، وَتَخْبُرُ حاجَتي، وَتَعْرِفُ ضَميري، وَلا يَخْفى عَلَيْكَ اَمْرُ مُنْقَلَبي وَمَثْوايَ، وَما اُريدُ اَنْ اُبْدِيَ بِهِ مِنْ مَنْطِقي، واَتَفَوَّهُ بِهِ مِنْ طَلِبَتي، وَاَرْجُوهُ لِعاقِبَتي، وَقَدْ جَرَتْ مَقاديرُكَ عَليَّ يا سَيِّدي فيما يَكُونُ مِنّي اِلى آخِرِ عُمْري مِنْ سَريرَتي وَعَلانِيَتي، وَبِيَدِكَ لا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيادَتي وَنَقْصي وَنَفْعي وَضرّي، اِلـهي اِنْ حَرَمْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَرْزُقُني، وَاِنْ خَذَلْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُني، اِلـهي اَعُوذُ بِكَ مِنَ غَضَبِكَوَحُلُولِ سَخَطِكَ، اِلـهي اِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتاْهِل لِرَحْمَتِكَ فَاَنْتَ اَهْلٌ اَنْ تَجُودَ عَليَّ بِفَضْلِ سَعَتِكَ، اِلـهي كَأَنّي بِنَفْسي واقِفَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَقَدْ اَظَلَّها حُسْنُ تَوَكُّلي عَلَيْكَ، فَقُلْتَ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَتَغَمَّدْتَني بِعَفْوِكَ، اِلـهي اِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ اَوْلى مِنْكَ بِذلِكَ، وَاِنْ كانَ قَدْ دَنا اَجَلي وَلَمْ يُدْنِني مِنْكَ عَمَلي فَقَدْ جَعَلْتُ الاِقْرارَ بِالذَّنْبِ اِلَيْكَ وَسيلَتي، اِلـهي قَدْ جُرْتُ عَلى نَفْسي في النَّظَرِ لَها، فَلَها الْوَيْلُ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَها، اِلـهي لَمْ يَزَلْ بِرُّكَ عَلَيَّ اَيّامَ حَياتي فَلا تَقْطَعْ بِرَّكَ عَنّي في مَماتي، اِلـهي كَيْفَ آيَسُ مِنْ حُسْنِ نَظَرِكَ لي بَعْدَ مَماتي، وَاَنْتَ لَمْ تُوَلِّني إلاّ الْجَميلَ في حَياتي، اِلـهي تَوَلَّ مِنْ اَمْري ما اَنْتَ اَهْلُهُ، وَعُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ عَلى مُذْنِب قَدْ غَمَرَهُ جَهْلُهُ، اِلـهي قَدْ سَتَرْتَ عَلَيَّ ذُنُوباً في الدُّنْيا وَاَنَا اَحْوَجُ اِلى سَتْرِها عَلَيَّ مِنْكَ في الاُْخْرى، اِذْ لَمْ تُظْهِرْها لاَِحَد مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ، فَلاتَفْضَحْني يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى رُؤُوسِ الاَشْهادِ، اِلـهي جُودُكَ بَسَطَ اَمَلي، وَعفْوُكَ اَفْضَلُ مِنْ عَمَلي، اِلـهي فَسُرَّني بِلِقائِكَ يَوْمَ تَقْضي فيهِ بَيْنَ عِبادِكَ، اِلـهىِ اعْتِذاري اِلَيْكَ اعْتِذارُ مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ قَبُولِ عُذْرِهِ، فَاقْبَلْ عُذْري يا اَكْرَمَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُسيئُونَ، اِلـهي لا َتَرُدَّ حاجَتي، وَلا تُخَيِّبْ طَمَعي، وَلا تَقْطَعْ مِنْكَ رَجائي وَاَمَلي، اِلـهي لَوْ اَرَدْتَ هَواني لَمْ تَهْدِني، وَلَوْ اَرَدْتَ فَضيحَتي لَمْ تُعافِني، اِلـهي ما اَظُنُّكَ تَرُدُّني في حاجَة قَدْ اَفْنَيْتُ عُمْري في طَلَبَها مِنْكَ، اِلـهي فَلَكَ الْحَمْدُ اَبَداً اَبَداً دائِماً سَرْمَداً، يَزيدُ وَلا يَبيدُ كَما تُحِبُّ وَتَرْضى، اِلـهي اِنْ اَخَذْتَني بِجُرْمي اَخَذْتُكَ بِعَفْوِكَ، وَاِنْ اَخَذْتَني بِذُنُوبي اَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، وَاِنْ اَدْخَلْتَني النّارَ اَعْلَمْتُ اَهْلَها اَنّي اُحِبُّكَ، اِلـهي اِنْ كانَ صَغُرَ في جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَلي فَقَدْ كَبُرَ في جَنْبِ رَجائِكَ اَمَلي، اِلـهي كيف اَنْقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالَخْيبَةِ مَحْروماً، وَقَدْ كانَ حُسْنُ ظَنّي بِجُودِكَ اَنْ تَقْلِبَني بِالنَّجاةِ مَرْحُوماً، اِلـهي وَقَدْ اَفْنَيْتُ عُمْري في شِرَّةِ السَّهْوِ عَنْكَ، وَاَبْلَيْتُ شَبابي في سَكْرَةِ التَّباعُدِ مِنْكَ، اِلـهي فلَمْ اَسْتَيْقِظْ اَيّامَ اغْتِراري بِكَ وَرُكُوني اِلى سَبيلِ سَخَطِكَ، اِلـهي وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ قائِمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، مُتَوَسِّلٌ بِكَرَمِكَ اِلَيْكَ، اِلـهي اَنَا عَبْدٌ اَتَنَصَّلُ اِلَيْكَ، مِمَّا كُنْتُ اُواجِهُكَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ اسْتِحْيائي مِنْ نَظَرِكَ، وَاَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ اِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَمِكَ، اِلـهي لَمْ يَكُنْ لي حَوْلٌ فَانْتَقِلَ بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلاّ في وَقْت اَيْقَظْتَني لَِمحَبَّتِكَ، وَكَما اَرَدْتَ اَنْ اَكُونَ كُنْتُ، فَشَكَرْتُكَ بِاِدْخالي في كَرَمِكَ، وَلِتَطْهيرِ قَلْبي مِنْ اَوْساخِ الْغَفْلَةِ عَنْكَ، اِلـهي اُنْظُرْ اِلَيَّ نَظَرَ مَنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ، وَاْستَعْمَلتهُ بِمَعونَتِكَ فَاَطاعَكَ، يا قَريباً لا يَبْعُدُ عَنِ المُغْتَرِّ بِهِ، وَيا جَواداً لايَبْخَلُ عَمَّنْ رَجا ثَوابَهُ، اِلـهي هَبْ لي قَلْباً يُدْنيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَلِساناً يُرْفَعُ اِلَيْكَ صِدْقُهُ، وَنَظَراً يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ، اِلـهي إنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِكَ غَيْرُ مَجْهُول، وَمَنْ لاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُول، وَمَنْ اَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُول، اِلـهي اِنَّ مَن انْتَهَجَ بِكَ لَمُسْتَنيرٌ وِاِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجيرٌ، وَقَدْ لُذْتُ بِكَ يا اِلـهي فَلا تُخَيِّبْ ظَنّي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلا تَحْجُبْني عَنْ رَأفَتِكَ، اِلـهي اَقِمْني في اَهْلِ وِلايَتِكَ مُقامَ مَنْ رَجَا الزِّيادَةَ مِنْ مَحَبَّتِكَ، اِلـهي وَاَلْهِمْني وَلَهاً بِذِكْرِكَ اِلى ذِكْرِكَ وَهَمَّتي في رَوْحِ نَجاحِ اَسْمائِكَ وَمَحَلِّ قُدْسِكَ، اِلـهي بِكَ عَلَيْكَ إلاّ اَلْحَقْتَني بِمَحَلِّ اَهْلِ طاعَتِكَ وَالْمَثْوىَ الصّالِحِ مِنْ مَرْضاتِكَ، فَاِنّي لا اَقْدِرُ لِنَفْسي دَفْعاً، وَلا اَمْلِكُ لَها نَفْعاً، اِلـهي اَنَا عَبْدُكَ الضَّعيفُ الْمُذْنِبُ، وَمَمْلُوكُكَ الْمُنيبُ، فَلا تَجْعَلْني مِمَّنْ صَرَفتَ عَنْهُ وَجْهَكَ، وَحَجَبَهُ سَهْوُهُ عَنْ عَفْوِكَ، اِلـهي هَبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ اِلَيْكَ، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَتَصيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، اِلـهي وَاْجَعَلْني مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ، وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ، فَناجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً، اِلـهي لَمْ اُسَلِّطْ عَلى حُسْنِ ظَنّي قُنُوطَ الاِياسِ، وَلاَ انْقَطَعَ رَجائي مِنْ جَميلِ كَرَمِكَ، اِلـهي اِنْ كانَتِ الْخَطايا قَدْ اَسْقَطَتْني لَدَيْكَ فَاصْفَحْ عَنّي بِحُسْنِ تَوَكُّلي عَلَيْكَ، اِلـهي اِنْ حَطَّتْني الذُّنوبُ مِنْ مَكارِمِ لُطْفِكَ فَقَدْ نَبَّهَني الْيَقينُ اِلى كَرَمِ عَطْفِكَ، اِلـهي اِنْ اَنَامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الاسْتْعِدادِ لِلِقائِكَ فَقَدْ نَبَّهَني الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِ آلائِكَ، اِلـهي اِنْ دَعاني اِلى النّارِ عَظيْمُ عِقابِكَ فَقَدْ دَعاني اِلَى الْجَنَّةِ جَزيلُ ثَوابِكَ، اِلـهي فَلَكَ اَسْأَلُ وَاِلَيْكَ اَبْتَهِلُ وَاَرْغَبُ، وَاَساَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَنْ تَجْعَلَني مِمَّنْ يُديمُ ذِكَرَكَ، وَلا يَنْقُضُ عَهْدَكَ، وَلايَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ، وَلا يَسْتَخِفُّ بِاَمْرِكَ، اِلـهي وَاَلْحِقْني بِنُورِ عِزِّكَ الاَبْهَجِ، فَاَكُونَ لَكَ عارِفاً، وَعَنْ سِواكَ مُنْحَرِفاً، وَمِنْكَ خائِفاً مُراقِباً، يا ذَالْجَلالِ وَالاِكْرامِ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد رَسُولِهِ وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَسَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً .