Peyğəmbər (s): “Fatimə Cənnət xanımlarının xanımıdır”.

(Musnəd əhməd ibn Hənbəl, c.3,səh.80)