Həzrət Xızrın (ə.s) Allahla raz-niyazı olan bu dua həzrət Əli (ə.s) tərəfindən Kumeyl ibni Ziyada öyrədilib. Bu münacat sonralar Kumeylin adı ilə məşhur olub. Hesab olunur ki, insan yaradılışın ən şərəflisi olduğu kimi, Kumeyl duası da duaların ən şərafətlisidir.

Oxunuş qaydası:

Əllahummə inni əs`əlukə bi-rəhmətikəlləti vəsiət kullə şəy`, və bi quvvətikəlləti qəhərtə biha kullə şəy`, və xəzəə ləha kullu şəy`, və zəllə ləha kullu şəy`, və bi cəbərutikəlləti ğə-ləbtə biha kullə şəy`, və bi izzətikəlləti la yəqumu ləha şəy`, və bi əzəmətikəlləti mə-ləət kullə şəy`, və bi sultanikəl-ləzi əla kullə şəy`, və bi vəchi-kəl baqi bə`də fənai kulli şəy`, və bi əsmaikəlləti mələət ərka-nə kulli şəy`, və bi ilmikəlləzi əhatə bikulli şəy`, və bi nuri vəchikəlləzi əzaə ləhu kullu şəy`, ya nuru ya quddus, ya əvvələl əvvəlin və ya axirəl axirin, Əllahumməğfir liyəz zunubəlləti təhtikul isəm, Əlla-humməğfir liyəz zunubəlləti tunzilun niqəm, Əllahumməğfir liyəz zunubəlləti tuğəyyirun niəm, Əllahumməğfir liyəz zu-nubəlləti təhbisud dua, Əlla-humməğfir liyəz zunubəlləti tunzilul bəla, Əllahumməğfir li kullə zənbin əznəbtuh, və kullə xətiətin əxtə`tuha, Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə bi zik-rik, və əstəşfiu bikə ila nəfsik, və əs`əlukə bi cudikə ən tudni-yəni min qurbik, və ən tuziəni şukrəkə və ən tulhiməni zik-rək, Əllahummə inni əs`əlukə sualə xaziin mutəzəllilin xaşi, ən tusamihəni və tərhəməni, və təc`ələni bi qismikə raziyən qania, və fi cəmiil əhvali mutə-vazia, Əllahummə və əs`əlukə sualə məniştəddət faqətuh, və ənzələ bikə indəş şədaidi hacə-təh, və əzumə fima indəkə rəğ-bətuh, Əllahummə əzumə sulta-nukə və əla məkanuk, və xəfiyə məkrukə və zəhərə əmruk, və ğələbə qəhrukə və cərət qud-rətuk, və la yumkinul firaru min hukumətik, Əllahummə la əcidu lizunubi ğafirən və la li-qəbaihi satira, və la lişəy`in min əməliyəl qəbihi bil həsəni mubəddilən ğəyrək, la ilahə illa əntə subhanəkə və bihəmdik, zələmtu nəfsi və təcərrə`tu bicəhli, və səkəntu ila qədimi zikrikə li və mənnikə ələyy, Əlla-hummə məvlayə kəm min qəbihin sətərtəhu və kəm min fadihin minəl bəlai əqəltəh, və kəm min isarin vəqəytəhu və kəm min məkruhin dəfə`təh, və kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəh, Əlla-hummə əzumə bəlai və əfrətə bi suu hali, və qəsurət bi ə`mali, və qəədət bi əğlali və həbəsəni ən nəf`i bu`du əməli, və xədə`-tənid dunya biğururiha, və nəfsi bi cinayətiha və mitalibi, ya səyyidi fə əs`əlukə biizzətik, ən la yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la təfzəhəni bixəfiyyi məttələ`tə ələyhi min sirri, və la tuacilni bil uqubəti əla ma əmiltuhu fi xələvati, min sui fi`li və isaəti və dəvami təfriti, və cəhaləti və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, və kunillahummə biizzətikə li fi kullil əhvali rəufa, və ələyyə fi cəmiil umuri ətufa, ilahi və Rəbbi mən li ğəyruk, əs`əluhu kəşfə zurri vən nəzərə fi əmri, ilahi və məvlayə əcrəytə ələyyə hukmənittəbə`tu fihi həva nəfsi, və ləm əhtəris fihi min təzyini əduvvi, fəğərrəni bima əhva, və əs`ədəhu əla zalikəl qəza, fətəcavəztu bima cəra ələyyə min zalikə bə`zə hudu-dik, və xaləftu bə`zə əvamirik, fələkəl həmdu ələyyə fi cəmii zalik, və la huccətə li fima cəra ələyyə fihi qəzauk, və əlzəməni hukmukə və bəlauk, və qəd ətəytukə ya ilahi bə`də təqsiri və israfi əla nəfsi, mu`təzirən nadimən munkəsirən mustəqi-la, mustəğfirən, munibən, mu-qirrən, muz`inən mu`tərifa, la əcidu məfərrən mimma kanə minni, və la məfzəən ətəvəc-cəhu iləyhi fi əmri, ğəyrə qəbu-likə uzri və idxalikə iyyayə fi səəti rəhmətik, Əllahummə fəqbəl uzri vərhəm şiddətə zur-ri və fukkəni min şəddi vəsaqi, ya rəbbirhəm zə`fə bədəni və riqqətə cildi və diqqətə əzmi, ya mən bədəə xəlqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyəti, həbni libtidai kərəmikə və sali-fi birrikə bi, ya ilahi və səyyidi və rəbbi, əturakə muəzzəbi bi-narikə bə`də təvhidik, və bə`də məntəva ələyhi qəlbi min mə`rifətik, vələhicə bihi lisani min zikrik, və`təqədəhu zəmiri min hubbik, və bə`də sidqi`-tirafi və duai xaziən lirububiy-yətik, həyhatə əntə əkrəmu min ən tuzəyyiə mən rəbbəytəh, əv tub`idə mən ədnəytəh, əv tuşər-ridə mən avəytəh, əv tusəllimə iləl bəlai mən kəfəytəhu və rəhimtəh, və ləytə şi`ri ya səy-yidi və ilahi və məvlay, ətusəlli-tun narə əla vucuhin xərrət liəzəmətikə sacidəh, və əla əlsunin nətəqət bi təvhidikə sadiqəh, və bişukrikə madihəh, və əla qulubini`tərəfət biilahiy-yətikə muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl ilmi bikə hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila əvtani təəb-budikə taiəh, və əşarət bistiğ-farikə muz`inəh, ma hakəzaz zənnu bik, və la uxbirna bifəz-likə ənkə ya kərimu ya rəbb, və əntə tə`ləmu zə`fi ən qəlilin min bəlaid dunya və uqubatiha, və ma yəcri fiha minəl məkarihi əla əhliha, əla ənnə zalikə bəlaun və məkruhun qəlilun məksuhu yəsirun bəqauhu qəsirun muddətuh, fəkəyfəh-timali libəlail axirəti və cəlili vuquil məkarihi fiha, və huvə bəlaun tətulu muddətuhu və yədumu məqamuh, və la yuxəf-fəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa ən ğəzəbikə vən-tiqamikə və səxətik, və haza ma la təqumu ləhus səmavatu vəl ərz, ya səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz zəifuz zəlilul həqirul miskinul mustəkin, ya ilahi və rəbbi və səyyidi və məvlay, liəyyil umuri iləykə əşku və lima minha əziccu və əbki, liəlimil əzabi və şiddətihi əm litulil bəlai və muddətih, fələin səyyərtəni lil uqubati məə ə`daik, və cəmə`tə bəyni və bəynə əhli bəlaik, və fər-rəqtə bəyni və bəynə əhibbaikə və əvliyaik, fəhəbni ya ilahi və səyyidi və məvlayə və rəbbi, səbərtu əla əzabik fəkəyfə əs-biru əla firaqik, fəhəbni səbər-tu əla hərri narik fəkəyfə əsbiru ənin nəzəri ila kəra-mətik, əm kəyfə əskunu fin na-ri və rəcai əfvuk, fə bi izzətikə ya səyyidi və məvlayə uqsimu sadiqən ləin tərəktəni natiqa, liəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl amilin, vələəsruxənnə iləykə suraxəl mustəsrixin, və-ləəbkiyənnə ələykə bukaəl fa-qidin, vələunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl mu`minin, ya ğayətə amalil arifin, ya ğiyasəl mustəğisin, ya həbibə qulubis sadiqin, və ya ilahəl aləmin, əfəturakə subhanəkə ya ilahi və bihəmdik, təsməu fiha səvtə əbdin muslimin sucinə fiha bi muxaləfətih, və zaqə tə`mə əzabiha bimə`siyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha bicurmihi və cərirətih, və huvə yəziccu iləy-kə zəcicə muəmmilin li rəhmə-tik, və yunadikə bilisani əhli təvhidik, və yətəvəssəlu iləykə birububiyyətik, ya məvlayə fə-kəyfə yəbqa fil əzab, və huvə yərcu ma sələfə min hilmik, əm kəyfə tu`limuhun naru və huvə yə`mulu fəzləkə və rəhmətək, əm kəyfə yuhriquhu ləhibuha və əntə təsməu səvtəhu və təra məkanəh, əm kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və əntə tə`ləmu zə`fəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və əntə tə`ləmu sidqəh, əm kəyfə təzcuruhu zəbaniyətuha və huvə yunadikə ya rəbbəh, əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha fə tətrukuhu fiha, həyhatə ma zalikəz zənnu bikə və ləl mə`rufu min fəzlik, və la muşbihun lima aməltə bihil muvəhhidinə min birrikə və ihsanik, fəbil yəqini əqtəu ləv la ma həkəmtə bihi min tə`zibi cahidik, və qəzəytə bihi min ixladi muanidik, ləcəəltən narə kulləha bərdən və səlama, və ma kanə li əhədin fiha məqər-rən və la muqama, lakinnəkə təqəddəsət əsmaukə, əqsəmtə ən təmləəha minəl kafirin, minəl cinnəti vən nasi əcməin, və ən tuxəllidə fihəl muanidin, və əntə cəllə sənauk, qultə mubtədiən və tətəvvəltə bil in`ami mutəkərrima, əfəmən kanə mu`minən kəmən kanə fasiqən la yəstəvun, ilahi və səyyidi fəəs`əlukə bil qudrətil-ləti qəddərtəha, və bil qəziyyə-tilləti hətəmtəha və həkəmtəha və ğələbtə mən ələyhi əcrəy-təha, ən təhəbə li fi hazihil ləy-ləti və fi hazihis saəti kullə cur-min əcrəmtuh, və kullə zənbin əznəbtuh, və kullə qəbihin əs-rərtuhu, və kullə cəhlin əmil-tuhu kətəmtuhu, ə`ləntuhu və əxfəytuhu əv əzhərtuh, və kullə səyyiətin əmərtə biisbatihəl kiraməl katibin, əlləzinə vəkkəltəhum bihifzi ma yəkunu minni, və cəəltəhum şuhudən ələyyə məə cəvarih, və kuntə əntər rəqibə ələyyə min vəraihim, vəş şahidə lima xəfi-yə ənhum, və birəhmətikə əx-fəytəhu və bifəzlikə sətərtəh, və ən tuvəffirə həzzi min kulli xəyrin ənzəltəh, əv ihsanin fəzzəltəh, əv birrin nəşərtəh, əv rizqin bəsəttəh, əv zənbin təğfiruh, əv xətəin təsturuh, ya rəbbi ya rəbbi ya rəbb, ya ilahi və səyyidi və məvlay, və malikə riqqi, ya mən biyədihi nasiyəti, ya əlimən bizurri və məskənəti, ya xəbirən bifəqri və faqəti, ya rəbbi ya rəbbi ya rəbbi, əs`əlukə bihəqqikə və qudsikə və ə`zəmi sifatikə və əsmaik, ən təc`ələ əvqati minəl ləyli vən nəhar, bizikrikə mə`murətən və bixidmətikə məvsulətəh, və ə`mali indəkə məqbuləh, hətta təkunə ə`mali və əvradi kul-luha virdən vahida, və hali fi xidmətikə sərməda, ya səyyidi ya mən ələyhi muəvvəli, ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali, ya rəbbi, ya rəbbi, ya rəbb, qəvvi əla xidmətikə cəvarih, vəşdud ələl əziməti cəvanih, və həb li-yəl ciddə fi xəşyətikə vəd dəva-mə fil ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi məyadinis sabi-qin, və usriə iləykə fil barizin, və əştaqə ila qurbikə fil muş-taqin, və ədnuvə minkə dunuv-vəl muxlisin, və əxafəkə məxa-fətəl muqinin, və əctəmiə fi ci-varikə məəl mu`minin, Əlla-hummə və mən əradəni bisuin fəəridh, və mən kadəni fəkidh, vəc`əlni min əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim mənzilətən minkə və əxəssihim zulfətən lədəyk, Fəinnəhu la yunalu zalikə illa bifəzlik, və cud li bicudikə və`tif ələyyə bi-məcdikə vəhfəzni birəhmətik, və`cəl lisani bizikrikə ləhica, və qəlbi bihubbikə mutəyyəma, və munnə ələyyə bihusni icabə-tik, və əqilni əsrəti vəğfir zəllə-ti, fə innəkə qəzəytə əla ibadikə biibadətik, və əmərtəhum biduaik və zəmintə ləhumul icabəh, fə iləykə ya rəbbi nə-səbtu vəchi, və iləykə ya rəbbi, mədədtu yədi, fəbiizzətikəs-təcib li duai və bəlliğni munay, və la təqtə` min fəzlikə rəca, vəkfini şərrəl cinni vəl insi min ə`dai, ya səriər riza, iğfir limən la yəmliku illəd dua, fəinnəkə fə`alun lima təşa`, ya mənis-muhu dəvaun və zikruhu şifaun və taətuhu ğina, irhəm mən rə`su malihir rəcau və silahuhul buka, ya sabiğən niəmi ya dafiən niqəm, ya nurəl mustəvhişinə fiz zuləm, ya alimən la yuəlləm, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəm-məd, vəf`əl bi ma əntə əhluh, və səlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil məyaminə min alih (əhlih), və səlləmə təslima (kəsira).

Tərcüməsi:

Kumeyl duası tanınmış dualardan biridir və Əllamə Məclisi buyurmuşdur: “Kumeyl duası ən yaxşı duadır, o Həzrət Xızrın duasıdır. Bu duanı Həzrət Əmirəl-möminin Əli ələyhissalam ən yaxın səhabələrindən biri olan Kumeyl ibn Ziyada öyrətmişdir. Bu dua şəban ayının 15-də və hər cümə axşamı oxunur. Dua düşmənlərin şərrindən xilas olmaq, ruzinin çoxalması və günahların bağışlanması üçün çox təsirlidir:
İlahi, Səndən istəyir və Sənə and verirəm hər bir şeyi əhatə edən rəhmətini, hər şeyi altına alıb qəbzələyən qüvvəni, qarşısında hər şeyin sözsüz itaət edən qüvvəni, qarşısında hər şeyin sözsüz zəlil olan qüvvəni, hər şeyə qalib olduğun “cəbərut” məqamını, müqabilində heç bir varlığın dayana bilmədiyi izzətini, hər bir şeyə nüfuz edən əzəmətini, hər bir şeydən üstün olan səltənətini, hər şey fani olandan sonra (əbədi) qalan (müqəddəs) zatını, hər bir şeyin əsasını tutan adlarını, hər bir şeyi əhatə edən elmini, hər bir şeyi işıqlandıran nurlu zatını! Ey (həqiqi) nur, ey müqəddəs (eyib və nöqsandan pak)! Ey hər şeyin əvvəli! Ey hər şeyin axırı! İlahi, ismət pərdələrimi yırtan günahlarımı bağışla! İlahi, danlaq və məzəmmət gətirən günahlarımı bağışla! İlahi, nemətləri dəyişdirən günahlarımı bağışla! İlahi, duanın qəbuluna mane olan günahlarımı bağışla! İlahi, bəla nazil edən günahlarımı bağışla! İlahi, etdiyim hər bir günahı bağışla, hər bir xətamdan keç! İlahi, Sənə mən öz zikrinlə yaxınlaşıram, Sənin Özündən şəfaət diləyirəm, Səndən məni öz dərgahına yaxınlaşdırmağını istəyirəm, Sənə şükür etməyi istəyirəm və Səni zikr etməyi istəyirəm! İlahi, Səndən bir zəlil, xar və aciz bəndən kimi istəyirəm ki, məndən (haqq-hesabı) asan çəkib rəhm edəsən, müqəddər etdiyin ruziyə razı və qane edəsən və hər bir halda mənə təvazökarlığı bəxş edəsən! İlahi, Sənə hədsiz ehtiyac, çətinliklərdə dərgahına möhtac olan, yanındakı nemətlərinə böyük rəğbət bəsləyən kəs kimi əl açıram! İlahi, Sənin səltənətin əzəmətli, məqamın uca, tədbirin gizli, əmr və fərmanların aşkar, zorun üstün, qüdrətin vüsətlidir və səltənətindən qaçmaq qeyri-mümkündür! İlahi, Səndən başqa günahlarımı bağışlayacaq, qəbahətli və çirkin işlərimin üzərinə pərdə çəkəcək, pis əməllərimi yaxşıya çevirəcək bir kəs tapma bilmirəm! Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur! Hər bir eyib və nöqsandan paksan və Sənə həmd və sitayiş edirəm! Özümə zülm etmişəm, nadanlığımla fərmanlarına qarşı çıxmışam, Sənin məni qədimdən xatırlamağına (ilkin yaradılış) və bəxş etdiyin nemətlərinə sığınmışam. İlahi, ey mənim mövlam, nə qədər qəbahətli işlərimi örtmüsən! Nə qədər ağır bəlaları məndən uzaqlaşdırmısan! Nə qədər büdrəyişlərdən məni saxlamısan! Nə qədər xoşagəlməz halları məndən dəf etmisən! Nə qədər layiqi olmadığım tərifi barəmdə aşkar etmisən! İlahi, bəlam böyükdür, pis halım hədsiz artmış, (qiymətsiz) əməllərim əl-qolumu gödəltmiş, (Səndən ayıran) zəncirlərim məni əsir etmiş, uzun arzularım xeyrimin qarşısını almış, dünya məni öz hiylələri, nəfsim isə cinayətləri (xəyanətləri) və öz səhlənkarlığımla məni aldatmışdır. Ey mənim sərvərim, izzət və böyüklüyünə xatir lütf et ki, pis rəftar və əməllərim duamın qəbuluna mane olmasın! Sənə agah olan gizli sirlərimə görə məni rüsvay etmə! Gizlində etdiyim pis əməl və rəftar, həddi aşan nadanlığım, səhlənkarlıq, cəhalət, ehtiraslara qapılma və qəflətə görə məni cəzalandırmağa tələsmə! İlahi, Öz izzət və böyüklüyünə xatir bütün hallarda mənə qarşı mərhəmətli, bütün işlərdə mənə mehriban ol! İlahi, ey Rəbbim! (Axı) Səndən başqa kimim var ki, ondan dərdimin aradan qaldırmasını, əhvalıma nəzər yetirməsini istəyim?! Ey mənim məbudum və mövlam! Sən mənə bir hökm etdin, mən isə nəfsimin istəklərinə tabe oldum və düşmənimin bərbəzəkli hiyləsindən qorunmadım. Beləliklə, düşmən istək və arzularımla məni aldatdı, qəza və qədər də bu işdə ona kara gəldi və nəhayət, başıma gələnlərin nəticəsində Sənin bir para hüdudlarını aşdım, bəzi əmrlərinə qarşı çıxdım. Bütün bunlarla belə, Sənə həmd etmək mənim borcumdur və artıq, əməllərim nəticəsində mənə üz verən Sənin qəza və qədərinə, barəmdə lazım gördüyün hökm və bəlaya heç bir etirazım ola bilməz. Ey Rəbbim, təqsirimi andıqdan, özümə zərər vurduqdan sonra dərgahına gəlmişəm, belə ki, Səndən üzr istəyir və peşmanam, qəlbi sınıq, qarşında başım aşağı istiğfar edir, Sənə sığınaraq səhvlərimi iqrar və itaətkarlıqla etiraf edirəm. Törətdiklərimdən qaçmaq, işlərimin aqibətindən qurtulmaq üçün üzrümü qəbul edib, məni öz geniş rəhmətinə qovuşdurmaqdan başqa bir pənah yeri görmürəm. İlahi, belə isə üzrümü qəbul et, bu ağır vəziyyətimdə mənə rəhmin gəlsin və günahların düyünlərindən məni azad et! Ey Rəbbim, bədənimin zəifliyinə, dərimin yumşaqlığına, sümüklərimin nazikliyinə rəhmin gəlsin! Ey məni vücuda gətirən, yada salan, tərbiyə verib xeyrimi istəyən və ruzi yetirən, indi də o ilkin kərəmin və ehsanını məndən kəsmə! İlahi, ey sərvərim və Rəbbim, Sənin Öz odunla mənə əzab verəcəyinə inanımmı? Özü də Sənin yeganəliyini iqrar etdikdən, qəlbim mərifətinlə dolduqdan, dilim zikrinlə məşğul olduqdan, qəlbim məhəbbətinə etiqad bəslədikdən, Sənin “rübubi” məqamına mənəvi təzimlə səmimi-qəlbdən etiraf və duamdan sonra bu mümkünmü?! Haşa ki, Sən özün tərbiyələndirdiyini zay edəsən, dərgahına yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdırasan, dərgahında pənah verdiyini qovasan, bağışlayıb tərəhhüm və hər şeydən ehtiyacsız etdiyin bəndəni bəlaya salasan! Ey mənim ağam, məbudum və mövlam! Yəni Sən cəhənnəm odunu əzəmətin müqabilində səcdəyə düşən üzlərə, yeganəliyini söyləyən, hansı ki, şükür edərək mədh edən dillərə, həqiqətən Sənin ilahiliyini etiraf edən qəlblərə, yeganəliyini tam duyaraq müqabilində mənən müti olan batinlərə, itaətkarlıqla pərəstişin naminə ibadətə can atan və məzlumcasına Səndən məğfirət uman əzalara hakimmi edəcəksən? Axı bu güman Sənə qarşı mümkün deyil və bizə də Sənin fəzlin barədə belə deyilməyib, ey kərim! Ey Rəbbim, Sən mənim bu dünyadakı azacıq bəla və əzablara dözümsüzlüyümdən və dünya əhlinin başına gələn xoşagəlməz hadisələrdən xəbərdarsan! Bir halda ki, bu xoşagəlməz dərd və bəlalar çox sürmür, ötəridir, müddəti azdır. Bəs, onda axirət bəlalarına, ondakı böyük xoşagəlməzliklərə necə dözə bilərəm?! Halbuki onların müddəti uzun, daimidir və dərdi əzab əhlindən yüngülləşmir. Bir də ki, onlar yalnız Sənin qəzəbin, intiqamın və sərtliyindən doğur və buna nə göylər, nə də yer tab gətirə bilər! Onda ey mənim ağam, bəs, mənim halım necə olar?! Mən Sənin zəif, zəlil, həqir, fəqir və zavallı bir bəndənəm! Ey mənim məbudum, Rəbbim, ağam və sərvərim, hansı bir dərdimdən Sənə şikayətlənim, hansı birindən nalə çəkib, ağlayım?! Əzabların dərd və şiddətindənmi? Yoxsa, bəlaların davam və müddətindənmi? Hətta (birdən) məni öz düşmənlərinlə birgə o bəlalara məruz qoysan belə, mənimlə öz dostların və övliyaların arasında ayrılıq salsan da, imdaddan əl üzməyib deyəcəyəm: Ey mənim məbudum, ağam, mövlam və Rəbbim, əzablarına dözməyə razılaşsam belə, Sənin hicranına dözməkmi olar?! Hətta cəhənnəm odunun hərarətinə dözməyə razılaşsam belə, Sənin öz bəndələrinə lütf baxışlarından əl üzməkmi olar?! Yaxud Səndən əfv umduğum halda, cəhənnəmdə yerləşməkmi olar?! And olsun Sənin izzətinə, ey mənim ağam və mövlam, səmimi-qəlbdən and içirəm, əgər orada mənə dillənməyə icazə versən, cəhənnəm əhlinin arasından üzümü dərgahına tutub ümidi üzülməyənlər tək ah-nalə edəcəyəm, fəryad edənlər tək and-aman edəcəyəm; öz əzizlərini itirənlər kimi zar-zar ağlayacağam, car çəkib deyəcəyəm: haradasan, ey möminlərin sahibi, ey ariflərin son amalı, ey imdad istəyənlərin dadına yetən, ey sadiqlərin qəlbində məhbub və ey aləmlərdə məbud! İlahi, ey nöqsandan pak və sitayişə layiq! Yəni Sənə qarşı xətalarına görə cəhənnəm odunda həbs olan müsəlman bəndənin səsini eşitməyin, günahlarına görə oranın əzabını daddığı, günah və cinayətlərinə görə onun təbəqələri arasında məhbus olduğu halda, ona biganə qalmağın mümkünmü?! Halbuki o, Sənin rəhmətinə ümid bəsləyənlər tək səmimi-qəlbdən nalə edir, mömin bəndələrin tək Səni səsləyir və rübubiyyətinə sığınaraq Sənə üz tutur! Ey mənim sahibim, Sənin güzəşt və helminə göz dikən bəndən indi necə əzaba qərq ola bilər?! Yaxud Sənin bəxşiş və rəhmətinə ümidlə baxana od necə işgəncə verə bilər?! Yaxud səsini eşidib vəziyyətini gördüyün halda, atəşin şölələri onu necə yandıra bilər?! Yaxud zəifliyini bildiyin halda, cəhənnəmin vahiməli uğultuları onu necə bürüyə bilər?! Yaxud doğru danışdığını bildiyin halda, onun qatları arasında necə əlacsız qala bilər?! Yaxud Səni “Ey Rəbbim” – deyə səsləyənə atəşin alovları necə əzab verə bilər?! Yaxud Sənin kərəmindən oddan azad olacağını umanı necə orada qoya bilərsən?! Əsla! Sənə qarşı belə güman qeyri-mümkündür, Səndən də mərhəmətindən başqa şey gözlənilmir və tövhid əhlinə etdiyin sonsuz ehsan və yaxşılıqlarınla qətiyyən düz gəlmir! Hətta mən əminəm ki, əgər Səni inkar edənlərə əzab verəcəyinə və düşmənlərini (odda) əbədi saxlayacağına dair qəti fərman verməsəydin, hökmən bütün cəhənnəmi sərin və abad edərdin, daha ora heç kəsə yurd və məskən olmazdı! Lakin – ey müqəddəs adların sahibi – and içmisən ki, onu kafir olan hər bir insan və cinlə dolduracaqsan və orada inadkarları əbədi saxlayacaqsan! Hansı ki, Sən – ey ən uca tərifə layiq, – əvvəlcədən fəzl və kərəminlə möhlət verib demişdin ki, “Heç möminlə fasiq bərabərdirmi? Əsla bərabər deyillər!” İlahi, ey mənim sərvərim, Sənə müqəddər etdiyin qüdrətini, labüd olaraq hökm etdiyin, hər kəsə onunla qalib gəldiyin qəza-qədərini and verirəm, elə bu gecə və bu saat bağışla mənim hər bir günahımı, hər bir təqsirimi, sirr olan hər bir pis işimi, nadanlıqdan törənən hər bir xətamı, gizlətdiyim və ya üzə çıxartdığım, gördüyüm və ya aşkar etdiyim və möhtərəm katiblərinə (mələklərin) yazmağı əmr etdiyin hər bir qəbih əməlimi! Hansı ki, onları məndən üz verən hər bir əməli yazmağa vəkil, əzalarımla birgə üzərimdə şahid təyin edib, Özün də onların ardından mənə nəzarət edir, onların görmədiklərinə şahid olur və mərhəmətinlə onları gizlədir, kərəminlə örtürsən! (Həmçinin bu gecə və bu saat) endirdiyin hər bir xeyirdən, bəxş etdiyin hər bir ehsandan, payladığın hər bir yaxşılıqdan, açdığın ruzi süfrəsindən payımı artıq et, hər bir təqsirimi bağışla və hər bir xətamı ört! Ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb! İlahi, ey mənim sərvərim, mövlam və ixtiyar sahibim! Ey mənim başımın ağası! Ey əlacsız və miskinliyimdən agah, ey yoxsulluq və səfilliyimdən xəbərdar! Ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb! Sənə Öz haqqını, müqəddəsliyini, ən böyük sifət və adlarını and verirəm, mənim gecə-gündüzümü zikr və yadınla abadlaşdır, Sənə xidmətlə keçir, əməllərimi qəbul et ki, bütün əməl və zikrlərim eyni sözü desin (vahid obraz alsın) və ömrüm də Sənə xidmətlə keçsin! Ey mənim sərvərim, ey mənim (yeganə) dayağım, ey əhvalımdan (yalnız Sənə) şikayətləndiyim kəs! Ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb! Sənə xidmət üçün cismimə qüvvət ver, iradəmdə əzmkarlığı artır, Səndən yetərli qorxunu (təzim) mənə dadızdır və daim Sənə qulluq göstərim ki, sanki (xeyir əməllərdə) öndə gedənlərin cərgəsində Sənə doğru can atım, mübarizlər zümrəsində Səninlə görüşə tələsim, Sənin dərgahına müştaq olanlara qoşulum, xalis bəndələrin tək Sənə yaxınlaşım, (qiyamətin, sanki, indi qopacağına) əmin olanlar tək Səndən qorxum, nəhayət, Öz kənarında yer verdiyin möminlərə qatılım! İlahi, mənə pislik etmək istəyənin cəzasını ver, kələk gəlmək istəyənin kələyini kəs, Səndən pay alan bəndələrinin ən yaxşısı olum, onların içərisindən Sənə ən yaxını və ən əzizi olum! Bu isə, yalnız Sənin fəzl və kərəminlə mümkündür. Elə isə mənə səxavətindən bəxş et, kərəmindən lütf göstər, vücudumu mərhəmətinlə bürü, dilimi zikrinlə səsləndir, qəlbimi məhəbbətinlə doldur, gözəl qəbulunla mənə ehsan et, günahlarımı sil və xətalarımdan keç! Çünki Sən Özün ibadəti bəndələrin üçün təyin edərək dualarında Səni səsləməyi və onları qəbul edəcəyinə söz vermisən! Bəs, ya Rəbb, üzümü Sənə tutur və əlimi Sənə açıram! Sənə izzətini and verirəm, duamı qəbul buyur, məni arzuma yetir, ümidimi fəzlindən üzmə, insan və cindən olan düşmənlərimin şərini məndən dəf et! Ey bəndələri ilə tez razılaşan, Səni çağırmaqdan başqa əlacı olmayana güzəştə get! Sən ki, istədiyini etməyə qadirsən! Ey adı dərman, yadı şəfa və itaəti sərvət! Ümiddən və ağlamaqdan başqa çarəsi olmayana rəhmin gəlsin! Ey nemətləri artıran, ey bəlaları dəf edən, ey zülmətlərdə vəhşətə düşənlərə nur ələyən və ey (təhsil almayan) əzəli elm sahibi! Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetir və mənə qarşı layiq olduğun kimi lütfkarlıq et! Allahın çoxlu salamı olsun Peyğəmbərə və onun Əhli-beytindən olan bərəkətli rəhbərlərə!

Ərəb dilində yazılışı:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ ذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي لا يَقُومُ لَهَا شَيْ‏ءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ [غَلَبَتْ‏] أَرْكَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَ أَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ أَنْ تُسَامِحَنِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيا قَانِعا وَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعا اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ أَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَ عَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَ عَلا مَكَانُكَ وَ خَفِيَ مَكْرُكَ وَ ظَهَرَ أَمْرُكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ وَ جَرَتْ قُدْرَتُكَ وَ لا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ اللَّهُمَّ لا أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرا وَ لا لِقَبَائِحِي سَاتِرا وَ لا لِشَيْ‏ءٍ مِنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلا غَيْرَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَ سَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَ مَنِّكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ مَوْلايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ وَ كَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاءِ أَقَلْتَهُ [أَمَلْتَهُ‏] وَ كَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَهُ وَ كَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلا لَهُ نَشَرْتَهُ اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلائِي وَ أَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَ قَصُرَتْ [قَصَّرَتْ‏] بِي أَعْمَالِي وَ قَعَدَتْ بِي أَغْلالِي وَ حَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي [آمَالِي‏] وَ خَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَ نَفْسِي بِجِنَايَتِهَا [بِخِيَانَتِهَا] وَ مِطَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُ عَمَلِي وَ فِعَالِي وَ لا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي وَ لا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَ إِسَاءَتِي وَ دَوَامِ تَفْرِيطِي وَ جَهَالَتِي وَ كَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَ غَفْلَتِي وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ [فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا] رَءُوفا وَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفا إِلَهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَ النَّظَرَ فِي أَمْرِي إِلَهِي وَ مَوْلايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْما اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي وَ لَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَ أَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ [مِنْ نَقْضِ‏] حُدُودِكَ وَ خَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ [الْحُجَّةُ] عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَ لا حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ وَ أَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَ بَلاؤُكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي مُعْتَذِرا نَادِما مُنْكَسِرا مُسْتَقِيلا مُسْتَغْفِرا مُنِيبا مُقِرّا مُذْعِنا مُعْتَرِفا لا أَجِدُ مَفَرّا مِمَّا كَانَ مِنِّي وَ لا مَفْزَعا أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي وَ إِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ [سَعَةٍ مِنْ‏] رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ [إِلَهِي‏] فَاقْبَلْ عُذْرِي وَ ارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي وَ فُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي وَ رِقَّةَ جِلْدِي وَ دِقَّةَ عَظْمِي يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَ ذِكْرِي وَ تَرْبِيَتِي وَ بِرِّي وَ تَغْذِيَتِي هَبْنِي لابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَ سَالِفِ بِرِّكَ بِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي أَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَ بَعْدَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَ لَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَ اعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَ بَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَ دُعَائِي خَاضِعا لِرُبُوبِيَّتِكَ هَيْهَاتَ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ أَوْ تُبْعِدَ [تُبَعِّدَ] مَنْ أَدْنَيْتَهُ أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْتَهُ أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَ إِلَهِي وَ مَوْلايَ أَ تُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَ عَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَ بِشُكْرِكَ مَادِحَةً وَ عَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَ عَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً وَ عَلَى جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَى أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَ أَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَ لا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاءِ الدُّنْيَا وَ عُقُوبَاتِهَا وَ مَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلاءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْثُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلاءِ الْآخِرَةِ وَ جَلِيلِ [حُلُولِ‏] وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَ هُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَ يَدُومُ مَقَامُهُ وَ لا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لا يَكُونُ إِلا عَنْ غَضَبِكَ وَ انْتِقَامِكَ وَ سَخَطِكَ وَ هَذَا مَا لا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي [بِي‏] وَ أَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا إِلَهِي وَ رَبِّي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو وَ لِمَا مِنْهَا أَضِجُّ وَ أَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَ شِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلاءِ وَ مُدَّتِهِ فَلَئِنْ صَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَ جَمَعْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَهْلِ بَلائِكَ وَ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ وَ رَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَ هَبْنِي [يَا إِلَهِي‏] صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَ رَجَائِي عَفْوُكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلايَ أُقْسِمُ صَادِقا لَئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْآمِلِينَ [الْآلِمِينَ‏] وَ لَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَ لَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ أَ فَتُرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ [يُسْجَنُ‏] فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ وَ ذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ وَ حُبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَ جَرِيرَتِهِ وَ هُوَ يَضِجُّ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَ يُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَ هُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَ هُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَ هُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّهْ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ[فَتَتْرُكَهُ‏] فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَ لا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَ لا مُشْبِهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَ إِحْسَانِكَ فَبِالْيَقِينِ أَقْطَعُ لَوْ لا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلادِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدا وَ سَلاما وَ مَا كَانَ [كَانَتْ]‏ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرّا وَ لا مُقَاما [مَقَاما] لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ أَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئا وَ تَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّما أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كَانَ فَاسِقا لا يَسْتَوُونَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَ حَكَمْتَهَا وَ غَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ وَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ وَ كُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ وَ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُودا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَ بِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ وَ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ ‏[تُنْزِلُهُ] أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَهُ [تُفَضِّلُهُ‏] أَوْ بِرٍّ نَشَرْتَهُ [تَنْشُرُهُ‏] أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ [تَبْسُطُهُ‏] أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ خَطَإٍ تَسْتُرُهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلايَ وَ مَالِكَ رِقِّي يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي يَا عَلِيما بِضُرِّي [بِفَقْرِي‏] وَ مَسْكَنَتِي يَا خَبِيرا بِفَقْرِي وَ فَاقَتِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ أَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ [فِي]‏ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ أَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَ أَوْرَادِي [إِرَادَتِي‏] كُلُّهَا وِرْدا وَاحِدا وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدا يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَحْوَالِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَ اشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي وَ هَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَ الدَّوَامَ فِي الاتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ وَ أُسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ [الْمُبَادِرِينَ‏] وَ أَشْتَاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَاقِينَ وَ أَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَ أَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَ أَجْتَمِعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَ مَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبا عِنْدَكَ وَ أَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَ أَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَاِنَّهُ لا يُنَالُ ذَلِكَ إِلا بِفَضْلِكَ وَ جُدْ لِي بِجُودِكَ وَ اعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَ احْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَ اجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجا وَ قَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّما وَ مُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ اغْفِرْ زَلَّتِي فَاِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَ أَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي مُنَايَ وَ لا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَ اكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكُ إِلا الدُّعَاءَ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَ طَاعَتُهُ غِنًى ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلاحُهُ الْبُكَاءُ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ يَا عَالِما لا يُعَلَّمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَيَامِينِ مِنْ آلِهِ [أَهْلِهِ‏] وَ سَلَّمَ تَسْلِيما [كَثِيرا]