Təvəssül duası hacətlərin qəbul olması üçün oxunur. Bu duanın vəzilətli vaxtı həftənin ikinci günləridir.  Əllamə Məclisi buyurur ki, bəzi mötəbər kitablarda Məhəmməd ibn Babəveyhin bu duanı imamlara nisbət verdiyi deyilir və belə buyurub: “Elə bir iş olmadı ki, onu oxuyam və tezliklə təsirini görməyim.”

Oxunuş qaydası:

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əllahummə inni əs`əlukə və ətəvəccəhu iləykə bi nəbiyyikə nəbiyyir rəhməh, Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih, ya Əbəl Qasimi ya Rəsuləllah, ya imamər rəhməh, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əbəl Həsən, ya Əmirəl mu`-minin, ya Əliyyəbnə Əbi Talib, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana inna tə-vəccəhna vəstəşfə`na və təvəs-səlna bikə iləllah, və qəddəm-nakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Fatimətəz Zəhra ya bintə Muhəmmədin ya qur-rətə əynir rəsul, ya səyyidətəna və məvlatəna inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna biki iləlləh, və qəddəmnaki bəynə yədəy hacatina, ya vəcihətən indəllah işfəi ləna indəllah, ya Əba Muhəmmədin ya Həsənəb-nə Əliyy, əyyuhəl Muctəba yəbnə rəsulillah, ya huccətəl-lahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəs-təşfə`na və təvəssəlna bikə iləl-lah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah işfə` ləna indəllah, ya Əba Əbdillahi ya Husəynəbnə Əliyy, əyyuhəş şəhidu yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvla-na, inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina ya vəciyhən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əbəl Həsəni ya Əliyyəbnəl Husəyn, ya Zəynəl abidin, yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məv-lana inna təvəccəhna vəstəş-fə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfəə ləna indəllah, ya Əba Cəfərin ya Muhəmmədəbnə Əliyy, Əyyuhəl Baqiru yəbnə rəsulillah ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məv-lana, inna təvəccəhna vəstəş-fə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əba Əbdillahi ya Cəfərəbnə Mu-həmməd, əyyuhəs Sadiqu yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəs-təşfə`na və təvəssəlna bikə iləl-lah, və qəddəmnakə bəynə yə-dəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əbəl Həsəni ya Musəbnə Cə`fər, əyyuhəl Kazimu yəbnə rəsulillah, ya huccətəllah əla xəlqih, ya səyyidəna və məv-lana, inna təvəccəhna vəstəşfə`-na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy haca-tina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əbəl Həsəni ya Əliyyəbnə Musa əyyuhər Riza yəbnə rəsulillah, ya huccə-təllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əba Cə`fərin ya Muhəmmə-dəbnə Əliyy, əyyuhət Təqiyyul Cəvad, yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy haca-tina, ya vəcihən indəllah işfə` ləna indəllah, ya Əbəl Həsəni ya Əliyyəbnə Muhəmməd əyyuhəl Hadin Nəqiyy, yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəyna yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya Əba Muhəməd ya Həsənəbnə Əliyy, əyyuhəz Zəkiyyul Əskə-riyyu yəbnə rəsulillah, ya huc-cətəllahi əla xəlqih, ya səyyi-dəna və məvlana, inna təvəc-cəhna vəstəşfə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəci-hən indəllah, işfə` ləna indəllah, ya vəsiyyəl Həsəni vəl xələfəl huccəh, əyyuhəl qaimul muntəzərul Məhdiyy, yəbnə rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məv-lana, inna təvəccəhna vəstəş-fə`na və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəyna yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah işfə` ləna indəllah.

Ya sadəti və məvaliyy, inni təvəccəhtu bikum əimməti və uddəti liyəvmi fəqri və hacəti iləllah, və təvəssəltu bikum iləllah vəstəşfə`tu bikum iləl-lah, fəşfəu li indəllah vəstən-qizuni min zunubi indəllah, fəinnəkum vəsiləti iləllah və bi hubbikum və bi qurbikum ərcu nəcatən minəllah, fəkunu indəllahi rəcai, ya sadəti ya əvliyaəllah, səlləllahu ələyhim əcməin, və ləənəllahu ə`daəl-lahi zalimihim minəl əvvəlinə vəl axirin, aminə rəbbəl alə-min.

Əllahummə səlli əla Muhəm-mədin və ələbnətihi və ələb-nəyhi və əs`əlukə bihim ən tuinəni əla taətikə və rizvanik, və ən tubəlliğəni bihim əfzələ ma bəlləğtə əhədən min əv-liyaik, innəkə cəvadun kərim, Əllahummə inni əs`əlukə bi həqqi Əmiril mu`mininə Əliy-yibni Əbi Talibin ələyhis səla-mu illəntəqəmtə bihi mimmən zələməni və ğəşəməni və azani, vəntəva əla zalikə və kəfəytəni bihi məunətə kulli əhədin ya ərhəmər rahimin, Əllahummə inni əs`əlukə bi həqqi vəliyyikə Əliyyibnil Husəyni ələyhəs sə-lam, illa kəfəytəni bihi məunətə kulli şəytanin məridin və sultanin ənid, yətəqəvva ələyyə bi bətşihi və yəntəsiru ələyyə bi cundih, innəkə cəvadun kərim ya Vəhhab, Əllahummə inni əs`əlukə bihəqqi vəliyyikə Muhəmmədibni Əliyyin və Cə`fəribni Muhəmmədin ələy-himəs səlam, illa əəntəni bihi-ma əla əmri axirəti, bi taətikə və rizvanik, və bəlləğtəni bihi-ma ma yurzik, innəkə fə`alun li ma turid, Əllahummə inni əs`əlukə bihəqqi vəliyyikə Mu-səbni Cə`fərin ələyhis səlam, il-la afəytəni bihi fi cəmii cəvarihi ma zəhərə minha və ma bətən, ya Cavadu ya Kərim, Əllahummə inni əs`əlukə bi həqqi vəliyyikər Riza Əliyyibni Musa ələyhis səlam, illa səlləmtəni bihi fi cəmii əsfari fil bərari vəl bihar, vəl cibali vəl qifar, vəl əvdiyəti vəl ğiyaz, min cəmii ma əxafuhu və əhzəruh, innəkə rəufun rəhim, Əllahummə inni əs`əlukə bi-həqqi vəliyyikə Muhəmmədəb-ni Əliyyin ələyhis səlamu illa cudtu bihi ələyyə min fəzlik, təfəzzəltə bihi ələyyə min vus`ik, və vəssə`tə ələyyə riz-qək, və əğnəytəni əmmən sivak, və cəəltə hacəti iləykə və qəzaha ələyk, innəkə lima təşau qədir, Əllahummə inni əs`əlukə bi həqqi vəliyyikə Əliyyibni Muhəmmədin ələy-himəs səlam, illa əəntəni bihi əla tə`diyəti furuzik, və birri ixvaniyəl mu`minin, və səhhil zalikə li vəqrunhu bil xəyr, və əinni əla taətikə bi fəzlikə ya Rəhim. Əllahummə inni əs`lukə bihəqqi vəliyyikəl Həsənibni Əliyyin ələyhiməs səlam, illa əəntəni bihi əla əmri axirəti bi taətikə və rizvanik, və sərər-təni fi munqələbi və məsvay, birəhmətikə ya ərhəmər rahi-min, Əllahummə inni əs`əlukə bihəqqi vəliyyikə huccətikə Sahibiz Zəmani ələyhis səlam, illa əəntəni bihi əla cəmii umuri və kəfəytəni bihi məunətə kulli muzin və tağin və bağ, və əəntəni bih, fəqəd bələğə məc-hudi, və kəfəytəni bihi kullə əduvvin və həmmin və ğəmmin və dəyn, və ənni və ən vələdi və cəmii əhli ixvani, və mən yə`ni-ni əmruhu və xassəti, amin rəbbəl aləmin.

Tərcüməsi:

İlahi, rəhmət peyğəmbərin Məhəmmədin (Allahin salam və salavatı olsun ona və Əhli-beytinə) vasitəsilə Səndən istəyir və Sənin dərgahına üz tuturam. Ey Əbəlqasim, ey Rəsulullah! Ey rəhmət imamı! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında (günahlarımızın bağışlanması üçün) bizə şəfaətçi ol!

Ey Əbəlhəsən, ey möminlərin ağası, ey Əbu Talibin oğlu Əli! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Fatimeyi-Zəhra, ey Məhəmmədin qızı, ey Peyğəmbərin gözünün nuru! Ey bizim sərvərimiz və ixtiyar sahibimiz! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Məhəmməd, ey Əlinin oğlu Həsən, ey Müctəba (seçilmiş)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Əbdillah, ey Əlinin oğlu Hüseyn, ey şəhid! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əbəlhəsən, ey Hüseynin oğlu Əli, ey Zeynəlabidin (abidlərin zinəti)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Cəfər, ey Əlinin oğlu Məhəmməd, ey Baqir (elmləri açan)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Əbdillah, ey Məhəmmədin oğlu Cəfər, ey Sadiq (düzdanışan)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əbəlhəsən, ey Cəfərin oğlu Musa, ey Kazım (qəzəbini udan)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allahın dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əbəlhəsən, ey Musanın oğlu Əli, ey Rza (razı olan)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Cəfər, ey Əlinin oğlu Məhəmməd, ey Təqi (təqvalı), ey Cavad (səxavətli)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əbəlhəsən, ey Məhəmmədin oğlu Əli, ey Hadi (hidatətçi), ey Nəqi (pak-pakizə)! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Əba-Məhəmməd, ey Əlinin oğlu Həsən, ey Zəki (pak), ey Əskəri! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Ey Həsənin canişini, ey ilahi canişin olan Höccət, ey Qaim (qiyam edən), ey Müntəzər (intizarı çəkilən), ey Məhdi! Ey Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın Öz yaratdıqları üzərində höccət və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız! Həqiqətən, biz sənə üz tutub, səni Allah dərgahında şəfaətçi seçir, sənin vasitənlə Allahın dərgahına üz tutur və hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah yanında uca məqam və hörmət sahibi! Allah yanında bizə şəfaətçi ol!

Sonra öz hacətlərinizi diləyin, inşaallah, Allah taala rəva edər. Başqa hədisdə ardında belə deyilir:

Ey mənim ağalarım və ixtiyar sahiblərim, mən sizi Allahın dərgahına yaxınlaşmaq üçün vasitəçi seçdim! Ey mənim imamlarım, Allaha ehtiyac duyduğum və əliboş olduğum gün (qiyamət günü) üçün ehtiyatım! Sizin vasitənizlə Allaha təvəssül etdim və sizi Allah dərgahında şəfaətçi seçdim. Elə isə Allah dərgahında mənə şəfaətçi olun və günahlarımdan mənə nicat verin.

Həqiqətən, siz mənim Allaha doğru vəsiləmsiniz (vasitəçimsiniz). Yalnız sizə məhəbbət bəsləyib yaxınlaşmaqla, Allah dərgahında nicat tapmağa ümid bəsləyirəm. Allah yanında mənim ümidim olun. Ey mənim ağalarım, ey Allahın övliyaları! Allahın daimi salam və salavatı olsun onlara! Allahın lənəti olsun onlara zülm edən Allahın düşmənlərinin hamısına – birinci və sonuncularına! Amin, ey aləmlərin Rəbbi!

Müəllif deyir:- Kəfəmi “Bələdül-əmin”də “Fərəc duası” adlı dua nəql edir və bu “Təvəssül duası”nı da onun nəzdində gətirir. Bəlkə də Nəsirəddin Tusinin xatırladığı “On iki imam duası” elə bu “Təvəssül duası”dır. Amma onu salavatlarla qarışdırıblar. Kəfəmi “Misbah” kitabının axırında fəsahətli bir xütbədə gətirmişdir. Seyid Əlixan isə geniş izahla “Kəlimut-Təyyib”də Şeyx Şəhrəstinin “Qəbsul-misbah “ından nəqlən başqa bir “Təvəssül duası” yazmışdır. İzahını gətirməyə fürsət olmadığından duanın özünü gətiririk. Dua belədir:

İlahi, Məhəmmədə, onun qızı və iki övladına salam yetir! Onların məqamına xatir Səndən itaət və razılığını əldə etməkdə mənə yardım etməyini və onların vasitəsilə dostlarına verdiyin məqamlardan mənə də verməyini diləyirəm. Həqiqətən, Sən bəxşiş və kərəm sahibisən. İlahi, Sənə and verirəm Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibi (ə), mənə zülm, sitəm və əziyyət edən, incidən hər bir şəxsdən intiqam al və o böyük şəxsiyyətə xatir mənə kifayət et, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi! İlahi, Sənə and verirəm vəlin və dostun Əli ibn Hüseyni (ə), azdıran şeytanın mənə hakimlik düşüncəsini məndən uzaq et, haqq ilə müxalif olan, qoşunu ilə mənə üstün gəlməyə, zülm etməyə çalışan hər bir inadkar hakimin şər düşüncəsində mənə kifayət et. Həqiqətən, Sən ehsan edən və kərimsən, ey çoxlu nemət bəxş edən. İlahi, Sənə and verirəm vəlin Məhəmməd ibn Əli (ə) və Cəfər ibn Məhəmmədi (ə), onların vasitəsilə mənə axirət işlərimlə bağlı Sənə itaət və razılığını əldə etməkdə yardım və razılığına nail olmağı nəsib et. Həqiqətən, Sən istədiyini edənsən. İlahi, Sənə and verirəm vəlin Musa ibn Cəfəri (ə), mənim bütün zahir və batini üzvlərimə sağlamlıq bəxş et, ey ehsan və kərəm sahibi! İlahi, Sənə and verirəm vəlin Əli ibn Musər-Rza (ə), onun vasitəsilə quru və su, dağ, səhra və çay yollarındakı səfərlərdə – hər yerdə mənə sağlamlıq əta et, qorxduğum bütün şeylərdən məni qoru! Həqiqətən, sən mehriban və rəhmlisən. İlahi, Sənə and verirəm vəlin Məhəmməd ibn Əlini (ə), onun vasitəsilə mənə fəzl, kərəm və geniş rəhmətindən bəxş et, ruzimi artır, məni Özündən başqasına möhtac etmə, istək və hacətlərimi Özünə doğru yönəlt və onları Özün ödə. Həqiqətən, Sən istədiyinə qadirsən. İlahi, Sənə and verirəm vəlin Əli ibn Məhəmmədi (ə), vacibləri yerinə yetirmək və mömin qardaşlarıma yaxşılıq etməkdə yardım et, onu (bu işləri) mənə asanlaşdır və aqibətini xeyrə cala (gözəl aqibətlə sona yetir). Sənə itaət etməkdə fəzilət və kərəminlə mənə yardımçı ol, ey mehriban Allah! İlahi, Sənə and verirəm vəlin Həsən ibn Əlini (ə), axirət xeyri olan itaət və razılığını qazanmaqda mənə yardım et, köçmək yeri olan dünya və əbədi yer olan axirət evində rəhmətinə xatir mənə səadət və xoşbəxtlik ver, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi! İlahi, Sənə and verirəm vəlin və höccətin Sahibəz-Zamanı (ə), bütün işlərimdə mənə yardım et, məni hər cür zalım, sitəmkar və bədniyyət şəxslərin şərindən amanda saxla və onun vasitəsilə işlərimə fərəc (asanlıq) ver. Çünki işlərim həddən artıq çətinliyə düşüb. Bütün düşmənlərin şərini, qəm-kədəri və borcu məndən, övladlarımdan, ailəmdən, qardaşlarımdan və mənə işlərimdə yardımçı olanlardan kənarlaşdır, ey aləmlərin Rəbbi, qəbul et!

Ərəb dilində yazılışı:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا إِمَامَ الرَّحْمَةِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ يَا سَيِّدَتَنَا وَ مَوْلاتَنَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَةً عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعِي لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الْمُجْتَبَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الْبَاقِرُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الصَّادِقُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ أَيُّهَا الْكَاظِمُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى أَيُّهَا الرِّضَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا التَّقِيُّ الْجَوَادُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الْهَادِي النَّقِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَ قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ و قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَا وَصِيَّ الْحَسَنِ وَ الْخَلَفَ الْحُجَّةَ أَيُّهَا الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَ اسْتَشْفَعْنَا وَ تَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ و قَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيها عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

يَا سَادَتِي وَ مَوَالِيَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكُمْ أَئِمَّتِي وَ عُدَّتِي لِيَوْمِ فَقْرِي وَ حَاجَتِي إِلَى اللَّهِ وَ تَوَسَّلْتُ بِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ اسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ إِلَى اللَّهِ فَاشْفَعُوا لِي عِنْدَ اللَّهِ وَ اسْتَنْقِذُونِي مِنْ ذُنُوبِي عِنْدَ اللَّهِ فَاِنَّكُمْ وَسِيلَتِي إِلَى اللَّهِ وَ بِحُبِّكُمْ وَ بِقُرْبِكُمْ أَرْجُو نَجَاةً مِنَ اللَّهِ فَكُونُوا عِنْدَ اللَّهِ رَجَائِي يَا سَادَتِي يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ ظَالِمِيهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ابْنَتِهِ وَ عَلَى ابْنَيْهَا وَ أَسْأَلُكَ بِهِمْ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ أَنْ تُبَلِّغَنِي بِهِمْ أَفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ أَحَدا مِنْ أَوْلِيَائِكَ اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا انْتَقَمْتَ بِهِ مِمَّنْ ظَلَمَنِي وَ غَشَمَنِي وَ آذَانِي وَ انْطَوَى عَلَى ذَلِكَ وَ كَفَيْتَنِي بِهِ مَئُونَةَ كُلِّ أَحَدٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا كَفَيْتَنِي بِهِ مَئُونَةَ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ يَتَقَوَّى عَلَيَّ بِبَطْشِهِ وَ يَنْتَصِرُ عَلَيَّ بِجُنْدِهِ اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ يَا وَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيَّيْكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ إِلا أَعَنْتَنِي بِهِمَا عَلَى أَمْرِ آخِرَتِي بِطَاعَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ بَلَّغْتَنِي بِهِمَا مَا يُرْضِيكَ اِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا عَافَيْتَنِي بِهِ فِي جَمِيعِ جَوَارِحِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا سَلَّمْتَنِي بِهِ فِي جَمِيعِ أَسْفَارِي فِي الْبَرَارِي وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْقِفَارِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ الْغِيَاضِ مِنْ جَمِيعِ مَا أَخَافُهُ وَ أَحْذَرُهُ اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا جُدْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ وُسْعِكَ وَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ وَ أَغْنَيْتَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ وَ جَعَلْتَ حَاجَتِي إِلَيْكَ وَ قَضَاهَا عَلَيْكَ اِنَّكَ لِمَا تَشَاءُ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ إِلا أَعَنْتَنِي بِهِ عَلَى تَأْدِيَةِ فُرُوضِكَ وَ بِرِّ إِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَهِّلْ ذَلِكَ لِي وَ اقْرُنْهُ بِالْخَيْرِ وَ أَعِنِّي عَلَى طَاعَتِكَ بِفَضْلِكَ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ إِلا أَعَنْتَنِي بِهِ عَلَى أَمْرِ آخِرَتِي بِطَاعَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ سَرَرْتَنِي فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلا أَعَنْتَنِي بِهِ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِي وَ كَفَيْتَنِي بِهِ مَئُونَةَ كُلِّ مُوذٍ وَ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ أَعَنْتَنِي بِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَجْهُودِي وَ كَفَيْتَنِي بِهِ كُلَّ عَدُوٍّ وَ هَمٍّ وَ غَمٍّ وَ دَيْنٍ وَ عَنِّي وَ عَنْ وَلَدِي وَ جَمِيعَ أَهْلِي وَ إِخْوَانِي وَ مَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ وَ خَاصَّتِي آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ